Madde 21 - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli 
olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 
verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine 
işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti 
tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. 
  Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe 
başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. 
  Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar 
doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. 
  İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, 
yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan 
işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu 
sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. 
  İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde 
işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda 
bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun 
hukuki sonuçları ile sorumlu olur. 
  Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle 
değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. 
  Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

  Madde 22 - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında 
esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle 
uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen 
değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren 
değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin 
bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini 
feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.
  Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma 
koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz. 
  Yeni işverenin sorumluluğu

  Madde 23 - Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine 
girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini 
bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin 
sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur:
  	a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.
  	b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.
  c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam 
ederse.
  İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

  Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini 
sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 
  I. Sağlık sebepleri:
  	a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin 
sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
  	b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir 
işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
  II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
  	a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında 
	yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya 
sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
  	b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde 
sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
  	c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı 
verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, 
sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut 
işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
  	d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve 
bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
  	e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak 
hesap edilmez veya ödenmezse, 
  	f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren 
tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı 
zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları 
uygulanmazsa.
  III. Zorlayıcı sebepler:
  İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı 
sebepler ortaya çıkarsa.
  İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

  Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş 
sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 
  I- Sağlık sebepleri:
  	a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye 
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak 
devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
  	b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde 
çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
  	(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi 
hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin 
işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından 
sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde 
başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için 
ücret işlemez. 
  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
  a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli 
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri 
sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni 
yanıltması.
  b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet 
kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
  	c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
  	d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine 
sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.
  	e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
  	f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir 
suç işlemesi.
  	g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda 
üç işgünü işine devam etmemesi.
  	h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta 
ısrar etmesi.
  	ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, 
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba 
uğratması.
  III- Zorlayıcı sebepler: 
  İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin 
ortaya çıkması.
  IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki 
bildirim süresini aşması.
  İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 
21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.
  Derhal fesih hakkını kullanma süresi