Madde 16 - Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, 
takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.
  Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa 
olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı 
gösterilir.
  Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile 
işveren arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. 
Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de 
uygulanır.
  İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her 
birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden 
işe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz.
  Süreli fesih

  Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa 
bildirilmesi gerekir.
  İş sözleşmeleri;
  	a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 
iki hafta sonra, 
  	b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  	c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 
yapılmasından 	başlayarak altı hafta sonra, 
  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
  Feshedilmiş sayılır. 
  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. 
  Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 
zorundadır. 
  İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
  İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek 
sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin 
uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 
ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih 
hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı 
tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra 
uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
  Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin 
hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para 
veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde 
tutulur. 
  Feshin geçerli sebebe dayandırılması

  Madde 18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan 
işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya 
davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir 
sebebe dayanmak zorundadır.
  Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.
  Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
  	a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri 
içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
  	b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
  	c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya 
adli 	makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
  	d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş 
ve benzeri nedenler. 
  	e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde 
işe gelmemek. 
  	f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde 
öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.
  İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler 
birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, 
işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. 
  İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin 
bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren 
vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası 
uygulanmaz.
  Sözleşmenin feshinde usul

  Madde 19 - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin 
bir şekilde belirtmek zorundadır. 
  Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o 
işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci 
maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır. 
  Fesih bildirimine itiraz ve usulü

  Madde 20 - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya 
gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden 
itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa 
veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. 
  Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka 
bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 
  Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen 
kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. 
  Özel hakemin oluşumu, çalışma esas ve usulleri çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
  Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları