Madde 11 - İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli 
sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya 
çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş 
sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. 
  Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) 
yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
  Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.
  Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları

  Madde 12 - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden 
olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 
çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.
  Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek 
ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. 
Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem 
arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını 
haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi 
hakkında esas alınan kıdem uygulanır.
  Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan 
işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde 
aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır. 
  Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

  Madde 13 - İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş 
sözleşmesidir.
  Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt 
iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi 
tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam 
süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
  Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle 
bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi 
üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.
  İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam 
süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş 
yerler zamanında duyurulur.
  Çağrı üzerine çalışma

  Madde 14 - Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine 
ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, 
çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.
  Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı 
üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak 
kazanır.
  İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan 
işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce 
yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle 
yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda 
işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.
  Deneme süreli iş sözleşmesi

  Madde 15 - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en 
çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
  Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve 
tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 
  Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri