Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımlandığı tarihte, Çevre Uzman Yardımcılığı 
kadrosunda görev yapmakta olanlar Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına, Çevre 
Uzmanlığı kadrosunda görev yapmakta olanlar Çevre ve Orman Uzmanlığına atanmış 
sayılırlar.
  Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna atananların, Çevre Uzman Yardımcısı 
kadrosunda geçirdikleri süreler, yeterlilik sınavına girebilmek için öngörülen asgari üç yıllık 
sürenin hesaplanmasına dahil edilir.
  Diğer mevzuatta Çevre Uzmanlığına ve Çevre Uzman Yardımcılığına yapılmış atıflar, 
ilgisine göre Çevre ve Orman Uzmanlığına ve Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına 
yapılmış sayılır. 

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur.
  Diğer mevzuatta Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığına yapılmış olan atıflar Çevre ve 
Orman Bakanlığına yapılmış sayılır. 
  Mevzuatta 3800 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 443 
sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

  Geçici Madde 5 - 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında 
Kanun gereğince tasfiye edilen Çevre Bakanlığına ve Orman Bakanlığına ait fonlara ilişkin 
hizmetler, anılan Kanun hükümleri çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülmeye 
devam olunur. 
  Yürürlük

  Madde 44 - Bu Kanunun;
  a) 42 inci maddesinin (d) bendi 21.10.2001 tarihinde,
  b) Diğer maddeleri ise,
  Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 45 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
(I) SAYILI CETVEL
 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI
 
 
Müşteşar
Müsteşar
Yardımcıları
 
Ana Hizmet Birimleri
 
Danışma ve Denetim Birimleri
 
Yardımcı Hizmet Birimleri
 
Müsteşar
 
Müsteşar Yrd.
 
Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü
 
 
Teftiş Kurulu Başkanlığı
 
 
Personel Dairesi Başkanlığı
 
 
Müsteşar Yrd.
 
Çevresel Etki Değerlendirmesi 
ve Planlama Genel Müdürlüğü
 
Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
 
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı
 
 
Müsteşar Yrd.
 
Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü Genel Müdürlüğü
 
Hukuk Müşavirliği
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 
 
Müsteşar Yrd.
 
Orman-Köy İlişkileri Genel
Müdürlüğü
 
Bakanlık Müşavirleri
 
Savunma Sekreterliği
 
 
 
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
 
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
 
Özel Kalem Müdürlüğü
 
 
 
Araştırma ve Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
 
 
 
 
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Dairesi Başkanlığı
 
 
 
 
 
Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığı
 
 
 
 
 
  (I) SAYILI LİSTE
 
  
KURUMU: 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
  
  
  
TEŞKİLATI: 
MERKEZ
 
  
  
  
 
  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
  


 
	
 
SINIFI
 
 
UNVANI
 
 
DERECESİ
SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULU
KADRO
ADEDİ
 
 
  TOPLAMI
GİH
MÜSTEŞAR
 
GİH
MÜSTEŞAR YRD.
 
GİH
BAKANLIK MÜŞAVİRİ
 
GİH
TEFT.KUR.BŞK.
 
GİH
APK KURULU BAŞKANI
 
GİH
AĞAÇL. VE 
ERZ.KONT.GN.MD.
 
GİH
ORMAN-KÖY İLİŞ.GN.MD.
 
GİH
DOĞA KOR. VE 
MİL.PARK.GN.MD.
 
GİH
ÇEVRE YÖN.GN.MD.
 
GİH
ÇEV.ETKİ DEĞ. VE PLAN. 
GN.MD.
 
GİH
EĞİTİM VE YAYIN 
DAİ.BŞK.
 
GİH
ARAŞ. VE GELİŞ.DAİ.BŞK.
 
GİH
DIŞ İLİŞ. VE AB DAİ.BŞK.
 
GİH
GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI
 
GİH
BASIN VE HALKLA İL. 
MÜŞ.
 
GİH
1.HUKUK MÜŞAVİRİ
 
GİH
HUKUK MÜŞAVİRİ
 
GİH
SAVUNMA SEKRETERİ
 
GİH
PERSONEL DAİRESİ 
BAŞKANI
 
GİH
İDARİ VE MALİ 
İŞ.DAİ.BŞK.
 
GİH
BİLGİ İŞLEM.DAİ.BŞK.
 
GİH
DAİRE BAŞKANI
 
GİH
BAŞMÜFETTİŞ
 
GİH
MÜFETTİŞ
 
GİH
MÜFETTİŞ
 
GİH
MÜFETTİŞ
 
GİH
MÜFETTİŞ
 
GİH
MÜFETTİŞ YRD.
 
GİH
MÜFETTİŞ YRD.
 
GİH
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
UZMAN
 
GİH
UZMAN
 
GİH
UZMAN
 
GİH
UZMAN
 
GİH
UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ÇEVRE VE ORMAN 
UZMANI
 
GİH
ÇEVRE VE ORMAN 
UZMANI
 
GİH
ÇEVRE VE ORMAN 
UZMANI
 
GİH
ÇEVRE VE ORMAN 
UZMANI
 
GİH
ÇEVRE VE ORMAN 
UZMANI
 
GİH
ÇEVRE VE ORMAN 
UZMANI
 
GİH
APK UZMANI
 
GİH
APK UZMANI
 
GİH
APK UZMANI
 
GİH
SAVUNMA UZMANI
 
GİH
SİVİL SAVUNMA UZMANI
 
GİH
ÇEVRE VE ORMAN 
UZMAN YRD.
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
ARAŞTIRMACI 
(Özelleştirme)
 
GİH
ARAŞTIRMACI 
(Özelleştirme)
 
GİH
ARAŞTIRMACI 
(Özelleştirme)
 
GİH
ARAŞTIRMACI 
(Özelleştirme)
 
GİH
TERCÜMAN (MÜTERCİM)
 
GİH
TERCÜMAN (MÜTERCİM)
 
GİH
TERCÜMAN (MÜTERCİM)
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
PROGRAMCI
 
GİH
KORUMA VE GÜV. ŞEFİ
 
GİH
KORUMA VE GÜV. ŞEFİ
 
GİH
KORUMA VE GÜV. ŞEFİ
 
GİH
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
SAYMAN
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
KORUMA VE GÜV. 
GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜV. 
GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜV. 
GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜV. 
GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜV. 
GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜV. 
GÖREVLİSİ
 
GİH
KORUMA VE GÜV. 
GÖREVLİSİ
 
GİH
SANTRAL MEMURU
 
GİH
SANTRAL MEMURU
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
SEKRETER
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.VE 
KONT.İŞLETMENİ
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
SH
TABİP (DAİRE TABİBİ)
 
SH
TABİP (DAİRE TABİBİ)
 
SH
TABİP (DAİRE TABİBİ)
 
SH
DİŞ TABİBİ
 
SH
VETERİNER
 
SH
VETERİNER
 
SH
BİYOLOG (BİOLOG)
 
SH
BİYOLOG (BİOLOG)
 
SH
BİYOLOG (BİOLOG)
 
SH
BİYOLOG (BİOLOG)
 
SH
BİYOLOG (BİOLOG)
 
SH
HEMŞİRE
 
SH
HEMŞİRE
 
SH
HEMŞİRE
 
SH
HEMŞİRE
 
SH
SAĞLIK TEKNİKERİ
 
TH
ARKEOLOG
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MÜHENDİS
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
MİMAR
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
ŞEHİR PLANCISI
 
TH
KİMYAGER
 
TH
KİMYAGER
 
TH
KİMYAGER
 
TH
KİMYAGER
 
TH
FİZİKÇİ
 
TH
FİZİKÇİ
 
TH
EKONOMİST
 
TH
EKONOMİST
 
TH
JEOLOG
 
TH
JEOMORFOLOG
 
TH
JEOMORFOLOG
 
TH
JEOMORFOLOG
 
TH
TEKNİKER
 
TH
TEKNİKER
 
TH
TEKNİKER
 
TH
TEKNİKER
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
TH
TEKNİSYEN
 
YH
TEKNİSYEN YRD.
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
HİZMETLİ
 
YH
AŞÇI
 
YH
BEKÇİ
 
YH
BEKÇİ
 
YH
DAĞITICI
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
  (I) SAYILI LİSTE
 
  
KURUMU: 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
  
  
  
TEŞKİLATI: 
TAŞRA
 
  
  
  
 
  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
  


 
 
 
SINIFI
 
 
UNVANI
 
 
DERECESİ
SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULU
KADRO
ADEDİ
 
 
  TOPLAMI
GİH
İL ÇEVRE VE ORM.MÜD.
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
ŞUBE MÜDÜRÜ
 
GİH
ARAŞT.ENST.MÜDÜRÜ
 
GİH
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
 
GİH
FİDANLIK MÜDÜRÜ
 
GİH
MİLLİ PARK MÜDÜRÜ
 
GİH
LABORATUVAR MÜDÜRÜ
 
GİH
ARAŞT.ENST.MÜD.YARD.
 
GİH
ARAŞTIRMA MÜD.YARD.
 
GİH
FİDANLIK MÜDÜR YARD.
 
GİH
MİLLİ PARK MÜDÜR YARD.
 
GİH
LABORATUVAR MÜD.YARD.
 
GİH
LABORATUVAR MÜD.YARD.
 
GİH
SAYMAN
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
AYNİYAT SAYMANI
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF
 
GİH
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
ANBAR MEMURU
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
DAKTİLOGRAF
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MEMUR
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
MUTEMET
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
VERİ HAZ.KONT.İŞLT.
 
GİH
KÜTÜPHANECİ
 
GİH
REHBER
 
GİH
TERCÜMAN
 
GİH
SANTRAL MEMURU
 
GİH
SANTRAL MEMURU
 
GİH
ORMAN MUHAFAZA MEM.
 
GİH
ORMAN MUHAFAZA MEM.
 
GİH
ORMAN MUHAFAZA MEM.
 
GİH
ORMAN MUHAFAZA MEM.
 
GİH
ORMAN MUHAFAZA MEM.
 
GİH
ORMAN MUHAFAZA MEM.
 
GİH
ORMAN MUHAFAZA MEM.
 
GİH
ORMAN MUHAFAZA MEM.
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
ŞOFÖR
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
VEZNEDAR
 
GİH
ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)
 
GİH
UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)
 
THS
BAŞMÜHENDİS
 
THS
MÜHENDİS
 
THS 
MÜHENDİS
 
THS
MÜHENDİS
 
THS
MÜHENDİS
 
THS
MÜHENDİS
 
THS
MÜHENDİS
 
THS
MÜHENDİS
 
THS
MÜHENDİS
 
THS
TEKNİKER
 
THS
TEKNİKER
 
THS
TEKNİKER
 
THS
TEKNİKER
 
THS
TEKNİKER
 
THS
TEKNİSYEN
 
THS
TEKNİSYEN
 
THS
TEKNİSYEN
 
THS
TEKNİSYEN
 
THS
TEKNİSYEN
 
THS
TEKNİSYEN
 
THS
TEKNİSYEN
 
THS
TEKNİSYEN
 
THS
EKONOMİST
 
THS
EKONOMİST
 
THS
EKONOMİST
 
THS
EKONOMİST
 
THS
ARKEOLOG
 
THS
ARKEOLOG
 
THS
MİMAR
 
THS
MİMAR
 
THS
MİMAR
 
THS
JEOMORFOLOG
 
THS
JEOMORFOLOG
 
THS
JEOMORFOLOG
 
THS
KİMYAGER
 
THS
KİMYAGER
 
THS
KİMYAGER
 
THS
KİMYAGER
 
THS
KİMYAGER
 
THS
KİMYAGER
 
THS
LABORANT
 
THS
LABORANT
 
THS
LABORANT
 
THS
LABORANT
 
THS
LABORANT
 
THS
ŞEHİR PLANCISI
 
THS
ŞEHİR PLANCISI
 
THS
ŞEHİR PLANCISI
 
THS
ŞEHİR PLANCISI
 
THS
ŞEHİR PLANCISI
 
THS
ŞEHİR PLANCISI
 
SHS
TABİP
 
SHS
HEMŞİRE
 
SHS
VETERİNER
 
SHS
VETERİNER
 
SHS
VETERİNER
 
SHS
VETERİNER
 
SHS
BİOLOG
 
SHS
BİOLOG
 
SHS
BİOLOG
 
SHS
BİOLOG
 
SHS
BİOLOG
 
SHS
BİOLOG
 
SHS
BİOLOG
 
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
 
SHS
SAĞLIK TEKNİSYENİ
 
YHS
HİZMETLİ
 
YHS
HİZMETLİ
 
YHS
HİZMETLİ
 
YHS
HİZMETLİ
 
YHS
HİZMETLİ
 
YHS
HİZMETLİ
 
YHS
HİZMETLİ
 
YHS
HİZMETLİ
 
YHS
BEKÇİ
 
YHS
BEKÇİ
 
YHS
BEKÇİ
 
YHS
BEKÇİ
 
YHS
BEKÇİ
 
YHS
BEKÇİ
 
YHS
BAHÇIVAN
 
YHS
KALORİFERCİ
 
YHS
KALORİFERCİ
 
YHS
KALORİFERCİ
 
YHS
AŞÇI
 
YHS
AŞÇI
 
YHS
AŞÇI
 
YHS
TEKNİSYEN YARDIMCISI
 
YHS
TEKNİSYEN YARDIMCISI
 
 
GENEL TOPLAM