Madde 41 - Çevre ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşları 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı 
Telsiz Kanununa göre ödenecek telsiz ücretlerinden muaftır.
  Değiştirilen hükümler

  Madde 42 - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
  a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan; 
"Çevre Uzman Yardımcıları" ibaresi "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları" olarak, "Çevre 
Uzmanlığına" ibaresi ise "Çevre ve Orman Uzmanlığına" olarak,
  b) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A- Özel 
Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan "Çevre Uzmanları" ibaresi, "Çevre ve 
Orman Uzmanları" olarak,
  c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) 
bendinde yer alan "Çevre Uzmanları" ibaresi, "Çevre ve Orman Uzmanları" olarak,
  d) (I) sayılı "Ek Gösterge Cetveli"nin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (b) bendi 
aşağıdaki şekilde,
 
Derece
Ek Gösterge
 b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 
yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve 
yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki 
hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, 
Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, 
Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci 
(hareket araştırmacısı), Matematiksel 
İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını 
almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu mezunları,
  Değiştirilmiştir.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler 

  Madde 43 - 8.6.1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 29.10.1989 tarihli 
ve 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18.1.1990 tarihli ve 400 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve 9.8.1991 tarihli ve 443 sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 21.5.1992 tarihli ve 3800 sayılı Orman 
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Çevre Bakanlığı ve Orman 
Bakanlığı teşkilâtlarına ait personel, taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, 
demirbaş ve taşıtlar ile her türlü hak ve yükümlülükler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Çevre 
ve Orman Bakanlığına devredilmiş sayılır. 
  Orman Bakanlığının taşra teşkilâtında yer alan bölge müdürlükleri kaldırılmıştır. Orman 
Bakanlığının bölge müdürlüklerine bağlı birimler ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilâtı 
faaliyetlerine devam eder. Bunların kaldırılması, kapatılması, birleştirilmesi veya 
bağlılıklarının değiştirilmesine ve personelinin nakline ilişkin düzenlemeleri, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Bu Kanun ile kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilâtlanıncaya kadar, Bakanlık merkez 
ve taşra teşkilâtında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler, Çevre 
Bakanlığı ile Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtları tarafından mevcut personel 
eliyle yürütülmeye devam olunur.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 
Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığındaki vize edilmiş sözleşmeli personelin pozisyonları, 
başka bir işleme gerek kalmaksızın Çevre ve Orman Bakanlığı adına vize edilmiş sayılır.
  Çevre ve Orman Bakanlığının 2003 Malî Yılı harcamaları, 29.3.2003 tarihli ve 4833 sayılı 
2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 18 inci maddesinin (a) fıkrasının (8) numaralı bendine göre 
Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Çevre Bakanlığı ve Orman 
Bakanlığının 2003 yılı bütçelerinde yer alan ödeneklerden karşılanır. 
  Çevre Bakanlığına ve Orman Bakanlığına ait döner sermayeli işletmeler, her türlü menkul, 
gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile personel, hak ve 
yükümlülükleriyle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı döner sermayeli işletmeleri olarak 
faaliyetlerine devam ederler. 
  Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığının birleştirilmesi sebebiyle teşkilât, personel, kadro, 
demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Çevre ve Orman 
Bakanı yetkilidir. 

  Geçici Madde 2 - Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden 
çıkarılmış ve ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Çevre ve Orman Bakanlığı bölümü olarak 
eklenmiştir.
  Çevre Bakanlığı il müdürlükleri yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Çevre ve Orman 
Bakanlığı İl Müdürlüğü adı altında faaliyete devam ederler. "İl Çevre Müdürü" kadro unvanı 
"İl Çevre ve Orman Müdürü" olarak değiştirilmiş, "İl Çevre Müdür Yardımcısı" ile "Bölge 
Müdürü" ve "Bölge Müdür Yardımcısı" kadro unvanları cetvelden çıkartılmıştır. 
  Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığında; Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar 
Yardımcısı, Genel Müdür, Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Genel 
Müdür Yardımcısı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanı, Yayın Dairesi Başkanı, Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanı, Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanı, Finansman Dairesi Başkanı, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Özel 
Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bölge Müdürü, Bölge 
Müdür Yardımcısı, İl Çevre Müdürü ve İl Çevre Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde 
bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl 
içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar 
kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya 
kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali 
haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek 
gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski 
kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark 
giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi 
tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
  Bu Kanunun yayımı tarihinde Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığına ait kadrolarda 
bulunanlardan, üçüncü fıkrada sayılanlar hariç kadro ve görev unvanı değişmeyenler Çevre ve 
Orman Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.