Madde 36 - Çevre ve orman ile ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda yerli ve yabancı 
bilim, meslek ve mühendislik kuruluşlarıyla uzmanların iştirakini de sağlayacak şekilde 
araştırma, inceleme, geliştirme, bilimsel ve teknik koordinasyonu sağlama faaliyetlerinde 
bulunmak üzere Bakan onayı ile geçici özel ihtisas komisyonları, özel bilim ve mühendislik 
komisyonları kurulabilir.
  Bu komisyonların faaliyetlerine ilişkin olarak mevzuatı uyarınca yapılacak harcamalar 
Bakanlıkça karşılanır.
  Bu komisyonların oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle 
düzenlenir.
  Sözleşme ile araştırma etüt ve proje yaptırma

  Madde 37 - Bakanlık, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, orman alanlarının 
korunması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırabilir. 
Buna ilişkin giderler Bakanlıkça karşılanır.
  Atama

  Madde 38 - 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 
Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından 
yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir. İl İdaresi Kanunu hükümleri ile 
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin özel hükümler saklıdır.
  Kadrolar

  Madde 39 - Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer 
hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir.
  Döner sermaye 

  Madde 40 - Bakanlık ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü merkezlerde Bakanın 
onayı ile, görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilir. Döner sermaye 
miktarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  İşletmelerin görevleri, gelirleri, işleyişi ve denetimi ile diğer hususlar yönetmelikle 
düzenlenir.
  Muafiyet