Madde 31 - Bakanlığın bağlı kuruluşları şunlardır:
  a) Orman Genel Müdürlüğü.
  b) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
  c) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Sorumluluk, Koordinasyon ve Yetki Devri
  Yöneticilerin sorumlulukları

  Madde 32 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşların her kademedeki 
yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve 
direktifleri yönünde, mevzuata, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve 
yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.
  Koordinasyon ve işbirliği

  Madde 33 - Bakanlık, görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının uyacakları esasları, mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
  Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, 
Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
  Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.
  Yetki devri

  Madde 34 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, 
gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını 
astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Çevre ve Orman Uzmanı ve Uzman Yardımcılığına atanma

  Madde 35 - Bakanlık, Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı 
istihdam eder. Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı  
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak; Çevre ve Orman 
Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte ile 
yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt 
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı ocak ayının ilk 
gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma 
sınavında başarılı olmak şartları aranır.
  Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil 
almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar 
Çevre ve Orman Uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı 
göstermeyenler durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. Çevre ve Orman Uzman 
Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Çevre ve Orman 
Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
  Bakanlıkta, Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı kadrolarında 
fiilen çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), 
aşağıda belirtilen oranlarını geçmemek koşuluyla, Çevre ve Orman Bakanının belirleyeceği 
usul, esas ve miktarlar üzerinden her ay ek ödemede bulunulur. Bu ödemeden damga vergisi 
dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz.
  Unvanı
  Derecesi
  Ek Ödeme Oranı
  Çevre ve Orman Uzmanı
  % 90
  Çevre ve Orman Uzmanı
  % 85
  Çevre ve Orman Uzmanı
  % 80
  Çevre ve Orman Uzmanı
  % 75
  Çevre ve Orman Uzmanı
  % 70
  Çevre ve Orman Uzmanı
  % 65
  Çevre ve Orman Uzmanı
  % 60
  Çevre ve Orman Uzman Yrd.
  -
  % 50
  Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri 
uygulanır.
  İhtisas komisyonları