Madde 21 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak 
üzere otuz Bakanlık müşaviri atanabilir. 
  Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

  Madde 22 - Bakanlıkta, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu 
faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği teşkil edilir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Yardımcı Hizmet Birimleri
  Yardımcı hizmet birimleri

  Madde 23 - Bakanlık merkez teşkilâtının yardımcı hizmet birimleri şunlardır:
  a) Personel Dairesi Başkanlığı.
  b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı.
  c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
  d) Savunma Sekreterliği.
  e) Özel Kalem Müdürlüğü.
  Personel Dairesi Başkanlığı

  Madde 24 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, 
personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak.
  b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
  c) Eğitim plânlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve uygulamak.
  d) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.
  İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

  Madde 25 - İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanması ve satın alma işlemlerini yürütmek.
  c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.
  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.
  e) Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.
  f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.
  g) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip 
etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.
  h) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak.
  ı) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli 
not ve tutanakları tutmak.
  j) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve 
yürütmek.
  k) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı