Madde 16 - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Çevre ve ormancılık konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve 
yayımını desteklemek.
  b) Eğitim amacıyla çevre ve orman ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, 
değerlendirmek, yayımlamak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
  c) Yukarıda belirtilen konuları tanıtmak ve benimsetmek amacıyla film, slayt, fotoğraf ve 
benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak.
  d) Kamu ve özel kuruluşlarla çevre ve ormanla ilgili yayın konusunda işbirliği yapmak.
  e) Çevre ve orman ile ilgili konularda plân ve programların hazırlanmasında, 
uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği yapmak; yaygın ve örgün eğitim programlarında çevre ve orman 
konularının yer alması için Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmek; çevre ve 
orman eğitiminde kullanılacak film, video, slayt ve benzeri eğitim malzeme ve araçlarının 
hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak.
  f) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına çevre 
unsurlarını katmak için ortak çalışmalar yapmak; gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek.
  g) Ülkemizin çevre ve orman değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli 
çalışmaları yapmak, çevre ve orman eğitimi konusunda; uluslararası kuruluşların program, 
proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine 
getirmek.
  h) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Danışma ve Denetim Birimleri
  Danışma ve denetim birimleri

  Madde 17 - Bakanlığın merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:
  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı.
  b) Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
  c) Hukuk Müşavirliği.
  d) Bakanlık Müşavirleri.
  e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
  Teftiş Kurulu Başkanlığı

  Madde 18 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına 
aşağıdaki görevleri yapar:
  a) Bakanlık teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili 
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
  b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programlara uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
  c) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Müfettiş yardımcılarının işe alınma, yetiştirilme ve müfettişliğe atanmaları, müfettişlerin 
görev, yetki ve sorumlulukları ile Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle 
düzenlenir.
  Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

  Madde 19 - Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri 
şunlardır:
  a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu 
kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için 
çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının 
ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
  b) Kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen 
hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre 
tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 
göndermek.
  c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan 
gücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını 
sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve 
uygulamasını takip etmek.
  d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yürütülmesini takip etmek, 
Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, plânlama 
ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek.
  e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları 
sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan aksaklıkları Bakanlık düzeyinde veya bakanlıklar 
arası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek Bakanlık Makamına sunmak, organizasyon ve 
metot çalışmalarını yürütmek.
  f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün 
belirlenmesine yardımcı olmak.
  g) Yerel yönetimlerin desteklenmesi amacıyla ve kuruluşların hazırlayacakları ve 
yürütecekleri çevre koruma ve iyileştirme projelerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamak.
  h) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ile bu hususlarda 
verilecek kredilere, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü hizmetlerine, millî parkları koruma ve 
geliştirme hizmetlerine ve orman köyleri kalkınma hizmetlerine ait finansman ve harcama 
işlerini yürütmek.
  ı) Bakanlık Makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve benzeri 
hizmetleri yürütmek.
  Hukuk Müşavirliği

  Madde 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
  a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, malî ve cezai 
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
  b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu tedbirlere uygun olarak yapılmasına yardımcı 
olmak.
  c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idarî davalarda gerekli 
bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek.
  d) Bakanlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
  e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük 
ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.
  Bakanlık müşavirleri