Madde 11 - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Bozuk orman alanlarında ve gerektiğinde verimli orman alanlarında ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü, orman içi mer`a ıslahı, sosyal ormancılık faaliyetlerine ait plân ve projeler 
ile bu plân ve projelerin gerektirdiği her türlü çalışmayı yapmak ve yaptırmak.
  b) Orman rejimine alınacak yerlerde yeniden orman tesis etmek ve doğal dengeyi 
sağlayacak erozyon kontrolü tedbirlerini almak.
  c) Ormancılık çalışmaları için lüzumlu tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek, 
gerektiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak.
  d) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi 
ve işletmesi çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.
  e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.
  Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

  Madde 12 - Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
  a) Ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesini gerçekleştirmek, orman içinde 
veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla; 
kalkınma havzalarında, etüt, araştırma, plân ve projeler hazırlamak ve bunları uygulamak, her 
türlü kredi ve yardım kaynaklarının bu hizmetlere yöneltilmesini temin etmek ve ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  b) Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi ile ilgili her türlü hizmetleri 
yapmak ve bu hizmetleri yürütmek.
  c) Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması, ısınma ve ısıtmada 
kullanılan oduna alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi ve buna 
yönelik teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması konusundaki projeleri desteklemek.
  d) Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile 
ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve 
danışmanlık hizmetleri vermek.
  e) Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve 
bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  f) Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri 
taşınmaz mallarını kamulaştırmak.
  g) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.
  Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

  Madde 13 - Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve yeterli mesire 
yerlerinin ayrılması, korunması, plânlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, 
yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek.
  b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve 
yaptırmak.
  c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak 
alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av 
kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama, 
projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu 
hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak.
  d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  e) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma 
esaslarını çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak.
  f) Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların 
korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  g) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile 
sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri 
desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.
  h) Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek.
  ı) Çevrenin korunması ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile stratejiler belirlemek, bunların 
uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.
  j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.
  Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

  Madde 14 - Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
  a) Bakanlığın çevre ve orman politikaları amaçlarına ve ulusal plânlarda önerilen 
hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ülkenin öncelikli çevre ve orman araştırma 
alanları ve araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerinin satın 
alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ilgili olarak Bakanlık içi ve Bakanlık dışı 
kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, araştırma faaliyetleri için gerekli 
finansmanın sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.
  c) Yürütülen araştırma program ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, 
uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri 
düzenlemelerin, bildirilerin ve araştırma sonuç raporlarının yayımlanmasını sağlamak.
  d) Araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.
  e) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.
  Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

  Madde 15 - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte 
olan protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, diğer ülkeler ile ilişkileri 
düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, Makamca uygun bulunan yeni işbirliği 
alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.
  b) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlık iştigal alanına giren 
konularda uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat 
ve eşgüdümü sağlamak.
  c) Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık heyet ve elemanlarının seyahatleri ile ilgili 
gerekli işlemlerin yürütülmesini ve çeşitli dış kaynaklı burs, seminer, staj ve benzeri 
imkânlardan yararlanılmasını sağlamak.
  d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak ülkeye gelen yabancı uzman ve yetkililerin 
ziyaretlerinin programlanmasını temin etmek, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve 
benzeri faaliyetlerin yurt içinde düzenlenmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, eşgüdümü 
sağlamak, yurt dışında düzenlenecek bu gibi toplantı ve benzeri faaliyetleri takip etmek, ilgili 
kuruluşlara duyurmak ve gerekli seviyede iştiraki temin etmek.
  e) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları 
ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, 
düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.
  f) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde 
Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve 
uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, 
proje tekliflerini incelemek, Bakanlıkça uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli 
tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık birimleri ve Bakanlık ile diğer ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.
  g) Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve 
kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa intikal eden dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarını, Bakanlık 
politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek.
  h) Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki projeler için uluslararası kuruluşlardan 
ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde 
bulunarak dış kaynağın ülkemize girmesini sağlamak için Bakanlık birimlerini yönlendirmek 
ve eşgüdümü sağlamak.
  ı) Çevre problemlerinin finansman yönünden çözümünü sağlamak üzere ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği halinde dış kaynağın sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak,
  j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.
  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı