Endeksler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
     KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun Numarası		: 4855
Kabul Tarihi		: 30/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/05/2003 Sayı : 25100
  

  Madde 1 - 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Yöneticilerin sorumlulukları ve nitelikleri

  Madde 56 - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtının her kademesindeki yöneticiler, 
görevlerini mevzuata, plân, program ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten 
üst kademe yöneticilerine karşı sorumludur.
  Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.
  Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe 
konulacak yönetmelikle düzenlenir.

  Madde 2 - 3797 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
Şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu 
personelinin öğretmen eşlerinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet puanı ve sıra 
esası uygulanmaz.

  Madde 3 - 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Öğretmenlerin kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden 
uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak 
öğretmen ihtiyacının karşılanması ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu 
yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında 
kullanılmak ve her ilin öğretmen norm kadro sayısının % 5’ini geçmemek üzere il millî eğitim 
müdürlüklerine boş öğretmen kadrosu tahsis edilir.

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.