Endeksler

BAZI KANUNLARDAKİ CEZALARIN İDARÎ PARA CEZASINA 
	DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası		: 4854
Kabul Tarihi		: 24/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/05/2003 Sayı : 25100
  

  Madde 1 - Aşağıda tarih ve sayısı belirtilen kanunlardan;
  A - 1) 2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun; 9 uncu maddesinde 
yer alan "ve berayı muhakeme resen sulh mahkemesine" ibaresi "edilerek belediye 
başkanlığına", 10 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan "beş liradan beş yüz liraya 
kadar cezayınakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası",
  	2) 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun; 22 nci maddesinde yer 
alan "bir liradan beş liraya kadar cezayi nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para 
cezası", 24 üncü maddesinde yer alan "bir liradan on liraya kadar cezayi nakdi veya bir 
günden bir aya kadar hapisle mücazat olunur." ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idari para 
cezası ile cezalandırılırlar.", 25 inci maddesinde yer alan "bir liradan on liraya kadar cezayi 
nakdi" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası",
  3) 10.6.1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar 
Tesisatı Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "şişeleri 
muhteviyatiyle beraber müsadere edilir ve mütecasirlerinden beher şişe için bir liradan on beş 
liraya kadar para cezası alınır." ibaresi "şişelerine içindekilerle beraber elkonulur ve 
sorumlularına beher şişe için onikimilyon lira idarî para cezası verilir, el konulan şişelerin 
içindekilerle beraber müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.",
  4) 2.3.1927 tarihli ve 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde 
Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun; 
21 inci maddesinde yer alan "mahkemece birinci defa elli liradan iki yüz liraya kadar hafif 
cezayı nakdi hükmolunur. Tekerrürü halinde ceza taz'if edilir ve yahut ticarethane üç ayı 
geçmemek üzere muvakkaten kapatılır." ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası 
verilir. Suçun tekrarı hâlinde ceza iki kat olarak uygulanır, ticarethane ve bu gibi maddelerin 
satıldığı yerler bir ay süre ile o yerin en büyük mülkî amiri tarafından kapatılır.",
  5) 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun; 26 ncı maddesinde yer alan "yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayı 
nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 27 nci maddesinde yer alan "beş 
liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 
42 nci maddesinde yer alan "on liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi ile mahkûm edilir." 
ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası verilir.", 44 üncü maddesinde yer alan "beş 
liradan elli liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para 
cezası", 55 inci maddesinde yer alan "beş liradan elli liraya kadar hafif cezayi nakdiye 
mahkûm edilirler." ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar.", 56 
ncı maddesinde yer alan "beş liradan elli liraya kadar hafif cezayi nakdi" ibaresi 
"seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 62 nci maddesinde yer alan "beş liradan yirmi beş 
liraya kadar hafif cezayi nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 67 nci 
maddesinde yer alan "beş liradan elli liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi 
"seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 68 inci maddesinde yer alan "yirmi beş liraya kadar 
hafif cezayi nakdi alınır." ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası alınır.", 70 inci 
maddesinin son cümlesinde yer alan "alâkadarın şikâyetine bağlı olmak şartiyle on liradan iki 
yüz liraya kadar hafif cezayi nakdi" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası",
  6) 14.5.1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun; 18 inci 
maddesinde yer alan "temin ettikleri veya etmek istedikleri menfaatin iki mislinden aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu kadar ki bu para cezası iki yüz liradan 
aşağı olamaz. Tekerrürü halinde ruhsatname geri alınır." ibaresi "beşyüzmilyon lira idarî para 
cezasıyla cezalandırılırlar. Suçun tekrarı hâlinde iki kat para cezası verilir ve ruhsatname geri 
alınır.", 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "50 liradan 200 liraya kadar" ibaresi 
"üçyüzkırkyedimilyon lira" aynı fıkrada yer alan "200 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 20 nci maddesinde yer 
alan "beş liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdi" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para 
cezası",
  7) 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun; 288 inci maddesinde 
yer alan "bir haftadan üç aya kadar hafif hapis veya on liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezasına mahkûm edilirler." ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası ile 
cezalandırılırlar.", 289 uncu maddesinde yer alan "yüz liraya kadar hafif para cezası" ibaresi 
"yüzmilyon lira idarî para cezası", 292 nci maddesinde yer alan "500 numaralı Rüsumu 
Sıhhiye Kanunu mucibince ve para cezası" ibaresi "6.11.1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi 
Sağlık Resmi Kanunu gereğince verilecek para cezasından ayrı olarak seksenyedimilyon lira 
idarî para cezası", 293 üncü maddesinde yer alan "500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Kanununda 
mündemiç cezayı nakdilerin on misli alınmak suretiyle" ibaresi "Gemi Sağlık Resmi 
Kanununda yer alan para cezalarının on katı idarî para cezasıyla", 294 üncü maddesinde yer 
alan "yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira 
idarî para cezası",
  	8) 24.5.1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun; 40 ıncı maddesinde yer 
alan "on beş günden üç aya kadar hafif hapis cezasile" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî 
para cezasıyla", 41 inci maddesinde yer alan "yüz liradan iki yüz liraya kadar hafif para 
cezası" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası", 42 nci maddesinde yer alan "iki 
yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî 
para cezası",  45 inci maddesinde yer alan "bu kanunda ayrıca ceza tâyin edilmediği ve Türk 
Ceza Kanununa göre daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde elli liradan iki yüz liraya 
kadar hafif para cezası veya üç günden on beş güne kadar hafif hapis cezası" ibaresi 
"yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası",
  	9) 19.4.1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer 
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun; 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"50 liradan 100 liraya kadar" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", aynı 
fıkrada yer alan "200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile" ibaresi 
"yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 13 üncü maddesinde yer alan "100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezasile" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla",
  	10) 5.7.1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun; 13 üncü 
maddesinde yer alan "yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilecekleri 
gibi bayilik ruhsatnameleri de istirdad edilir." ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para 
cezasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri 
tarafından geri alınır.", 
  	11) 30.12.1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun; 12 nci maddesinde 
yer alan "25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir" ibaresi 
"üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır", 15 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle" ibaresi "eylemleri 
ayrı bir suç oluştursa dahi ayrıca yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla", aynı 
maddenin ikinci fıkrasında yer alan "yirmi beş liradan yüz liraya kadar" ibaresi 
"yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası", aynı fıkrada yer alan "tekerrüründe elli liradan 
iki yüz liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "suçun tekrarında üçyüzkırksekizmilyon lira 
idarî para cezası", 16 ncı maddesinde yer alan "on liradan elli liraya kadar hafif para cezası" 
ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 
  12) 2.3.1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun; 56 ncı maddesinde yer alan "3 
liradan 30 liraya kadar hafif" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", aynı maddede 
yer alan "200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira 
idarî para cezası", 57 nci maddesinin (I) numaralı fıkrasında yer alan "200 liraya kadar hafif 
para cezası" ibaresi "eylemleri ayrı bir suç oluştursa dahi ayrıca seksenyedimilyon lira idarî 
para cezası", aynı maddenin (II) numaralı fıkrasında yer alan  "200 liraya kadar hafif para 
cezası" ibaresi "eylemleri ayrı bir suç oluştursa dahi ayrıca yüzyetmişdörtmilyon lira idarî 
para cezası", 58 inci maddesinde yer alan "100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası" 
ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 59 uncu maddesinin (I) numaralı 
fıkrasında yer alan "50 liraya kadar hafif para cezasiyle" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî 
para cezasıyla",
  13) 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri 
Hakkında Kanunun; 24 üncü maddesinde yer alan "5 liradan 100 liraya kadar hafif para 
cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 27 nci maddesinde yer alan 
"kanunda" ibaresi "Kanunun 25 ve 26 ncı maddelerinde",
  14) 23.1.1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun; ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "500 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle" 
ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer 
alan "mahkûm olmasına" ibaresi "idarî para cezası verilmesine", aynı fıkrada yer alan "1000 
liradan 2500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira 
idarî para cezası verilir.", 
  15) 18.12.1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun; 42 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bunların hepsi müsadere ve imha edilmekle" ibaresi 
"bunlara el konulup usulüne uygun şekilde yok edilmekle", aynı fıkrada yer alan "(100) 
liradan (1000) liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para 
cezası", 44 üncü maddesinde yer alan "100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezasiyle" 
ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 45 inci maddesinde yer alan "50 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para 
cezasıyla",
  16) 25.2.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun; 11 inci maddesinde yer alan 
"(50) liradan (200) liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para 
cezası", 
  17) 2.3.1954 tarihli ve 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun; 7 nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "vekilleri hakkında yüz liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası 
hükmolunur." ibaresi "vekillerine seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir. Bu idarî para 
cezası 15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanuna 
göre verilir ve tahsil olunur.",
  18) 9.3.1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun; 
65 inci maddesinde yer alan "hekimler hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine 
göre 10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur." ibaresi "hekimlere 
üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.", 66 ncı maddesinde yer alan "edenler 
hakkında 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur." ibaresi "edenlere 
altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir.", 67 nci maddesinde yer alan 
"mensupları hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine göre 10 liradan 100 liraya 
kadar para cezası hüküm olunur." ibaresi " mensuplarına üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para 
cezası verilir.", 70 inci maddesinde yer alan " etmiyenler hakkında 5 liradan 25 liraya kadar 
hafif para cezası hüküm olunur." ibaresi "etmeyenlere seksenyedimilyon lira idarî para cezası 
verilir.", 
  19) 17.4.1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun; 9 uncu maddesinde yer alan 
" göndermiyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hafif hapis veya 100 liradan 1000 liraya 
kadar hafif para cezası ve tekerrürü halinde de her ikisi birlikte hükmolunur." ibaresi 
"göndermeyenlere dörtyüzmilyon lira idarî para cezası verilir. Suçun tekrarı hâlinde para 
cezası iki kat olarak uygulanır.", 10 uncu maddesinde yer alan "etmiyenler hakkında 100 
liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur." ibaresi " etmeyenlere ikiyüzmilyon 
lira idarî para cezası verilir.", 11 inci maddesinde yer alan " bildirenler hakkında üç aydan altı 
aya kadar hapis veya 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur." ibaresi " 
bildirenlere sekizyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.",
  20) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun; 48 inci maddesinde yer alan 
"bir aydan üç aya kadar hapis veya 100 liradan 500 liraya kadar para cezası ile tecziye 
olunurlar." ibaresi "dörtyüzellimilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.", 51 inci 
maddesinde yer alan "on günden bir aya kadar hapis veya 50 liradan 250 liraya kadar para 
cezası hükmolunur." ibaresi "dörtyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.", 53 üncü 
maddesinde yer alan "on günden bir aya kadar hapis cezası veya 50 liradan 250 liraya kadar 
para cezası hükmolunur." ibaresi "üçyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir.", 
  21) 4.1.1960 tarihli ve 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanunun; 15 inci 
maddesinde yer alan "500 liradan 2500 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi 
"üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", 16 ncı maddesinde yer alan "25 liradan 100 
liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde hafif para cezası iki kat 
olarak hükmolunur." ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
Suçun tekrarı hâlinde para cezasının iki katı verilir.", 17 nci maddesinde yer alan "100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", 
aynı maddede yer alan "Tekerrürü hâlinde ağır para cezası iki kat olarak hükmolunur." ibaresi 
"Suçun tekrarı hâlinde para cezasının iki katı verilir.", 18 inci maddesinde yer alan "2500 
liradan 10000 liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî 
para cezasıyla", 19 uncu maddesinde yer alan "100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla", aynı maddede yer alan 
"Tekerrürü halinde cezanın asgari haddi 250 liradan aşağı olamaz." ibaresi "Suçun tekrarı 
hâlinde para cezasının iki katı verilir.", 20 nci maddesinde yer alan "mahalli Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine" ibaresi "yetkili mercie",
  	22) 6.5.1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun; 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "500 liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezasıyla",
  23) 16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun; 18 inci maddesinin 
(a) bendinde yer alan "500 liradan 3000 liraya kadar ağır para cezası" ibaresi 
"altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin (b) bendinde yer alan "500 
liradan 1500 liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para 
cezası",
  	24) 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun; 57 nci maddesinde yer 
alan "bir aya kadar hafif hapis cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 59 
uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "iki aya kadar hafif hapis cezası ile birlikte 250 
liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası" ibaresi "yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para 
cezası",
  25) 21.8.1963 tarihli ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu 
Hakkında Kanunun; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.000 liradan 6.000 
liraya kadar ağır para cezasiyle" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 
14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "500 liradan 1.000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Bakanlığın vazifeli teşkilâtınca zaptolunan tohumlukların 
müsaderesine de mahkemelerce karar verilir." ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para 
cezası ile cezalandırılır. Tohumluklara el konulur ve el konulan tohumlukların müsaderesine 
sulh ceza mahkemesince karar verilir.", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "ağır para 
cezası 3.000 liradan aşağı olamaz." ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası 
verilir.", aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "tekerrürü halinde bir yıldan beş yıla kadar 
tohumluk ticaretinden men cezası da verilir." ibaresi "tekrarı hâlinde para cezası iki katı 
olarak alınır.",
  	26) 20.4.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun; 51 inci maddesinin (I) numaralı 
bendinde yer alan "100 liradan aşağı olmamak üzere, iki katı tutarında ağır para cezası 
hükmolunur." ibaresi "yediyüzmilyon liradan aşağı olmamak üzere iki katı tutarında idarî para 
cezası verilir.", aynı maddenin (II) numaralı bendinde yer alan "1000 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "birmilyar lira idarî para cezası verilir.", aynı 
bentte yer alan "2 kattan aşağı olamaz." ibaresi "iki kat olarak uygulanır.", 52 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "2000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası" ibaresi 
"yediyüzmilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "250 liradan 
az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur." ibaresi "üçyüzellimilyon lira idarî para 
cezası verilir.", 53 üncü maddesinde yer alan "500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası hükmolunur." ibaresi "dörtyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.",
  	27) 6.6.1972 tarihli ve 1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanununun; 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "50 TL.sından 1.000 TL.sına kadar hafif para cezası ve 
5 günden 30 güne kadar hafif hapis cezasına çarptırılırlar." ibaresi "yüzyirmimilyon lira idarî 
para cezasıyla cezalandırılırlar.", 
  	28) 29.5.1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanununun; 13 üncü maddesinde yer alan "250 
liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası",
  29) 16.6.1983 tarihli ve 2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-
Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul 
Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanunun; 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar hafif para cezasıyla" ibaresi 
"yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 11 inci maddesinde yer alan "ikibin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası", 12 nci 
maddesinde yer alan "ikibin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası" ibaresi 
"seksenyedimilyon lira idarî para cezası",
  	30) 16.6.1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkında Kanunun; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onbin liradan 
az olmamak üzere ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", 
aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "beşbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur." ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",
  	31) 23.6.1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun; 29 uncu maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin 
liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler." ibaresi "altıyüzonmilyon lira idarî para 
cezasıyla cezalandırılırlar.", aynı fıkrada yer alan "iki aydan dört aya kadar hafif hapis ve 
ikibin liradan yedibinbeşyüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Ayrıca, her iki 
hâlde de, izinsiz toplanan mal ve paranın müsaderesine hükmolunur." ibaresi 
"dörtyüzotuzbeşmilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.", aynı maddenin son 
fıkrasında yer alan "davrananların fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
haklarında, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası hükmolunur." ibaresi "davranışta 
bulunanlara eylemleri ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde yüzyetmişbeşmilyon lira idarî para 
cezası verilir.",
  	32) 25.7.1983 tarihli ve 2866 sayılı Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim 
Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanunun; 5 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan "ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası" ibaresi 
"üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası",
  	33) 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun; 75 inci maddesinde yer alan 
"beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî 
para cezasıyla", 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beşbin liradan onbin liraya 
kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası" aynı maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan "onbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi 
"altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan 
"beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî 
para cezası", 83 üncü maddesinde yer alan "beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para 
cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 86 ncı maddesinde yer alan 
"üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur." ibaresi 
"üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir.", 
  	34) 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun; 143 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "on bin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" 
ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası", 144 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan "beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi 
"üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 145 inci maddesinde yer alan "beşbin liradan 
yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası",
  35) 4.12.1984 tarihli ve 3092 sayılı Çay Kanununun; 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan "75 bin TL. ağır para cezasına hükmedilir." ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî 
para cezası verilir.",
  	36) 7.6.1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun; 46 ncı 
maddesinde yer alan "yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi 
"altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası",
  	37) 8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 48 inci 
maddesinde yer alan "onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi 
"üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî 
para cezası", aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmiyorsa otuzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla" ibaresi 
"altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezasıyla", 50 nci maddesinde yer alan "beşbin 
liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi "altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para 
cezası", 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "onbin liradan ellibin liraya kadar ağır 
para cezası" ibaresi "üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası", aynı maddenin ikinci 
fıkrasında yer alan "iki misli artırılarak hükmolunur." ibaresi "iki kat artırılarak verilir.", 55 
inci maddesinde yer alan "onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası" ibaresi 
"altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası",
  Şeklinde,
  	B - 1) Hafta Tatili Hakkında Kanunun; 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü cümleleri "Bu 
maddede yazılı olan para cezaları 15.5.1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye 
Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı 
Maddelerini Muaddil Kanuna göre verilir ve tahsil olunur.", 11 inci maddesinde yer alan 
"nakdi cezalar" ibaresi "idarî para cezaları",
  2) Telgraf ve Telefon Kanununun; 23 üncü maddesi, 

  "Madde 23 - Özel haberleşmeyi resmî niteliğe dönüştüren veya dönüştürtenlerden ücreti 
ödettirilmekle birlikte seksenyedimilyon lira idarî para cezası alınır. Özel haberleşmeyi servis 
tarzına geçiren telgraf memurlarına telgraf ücreti ödettirilmekle birlikte ayrıca 
seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",
  	3) 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve 
Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun 5 inci maddesi,

  "Madde 5 - Bu Kanunun 1 inci maddesi hükmüne aykırı olarak Türkiye limanları arasında 
kabotaj yapan gemiler ve yabancılara ait deniz taşıtlarına birmilyar lira idarî para cezası 
verilir. Gemiler ve deniz taşıt araçları 1 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince bir yıl Türkiye 
limanları için yük ve yolcu almak ve çıkarmaktan yasaklanır; Kanuna aykırı hareket eden 
gemi, bir denizcilik şirketine veya birden çok gemiye sahip olan bir veya birden çok şahsa ait 
olursa, yük ve yolcu almak ve çıkarmaktan yasaklama cezası, şirketin veya şahısların diğer 
gemilerine de uygulanır. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yalnızca Türk 
vatandaşlarına tanınan hakları kullanan yabancılara ikiyüzaltmışmilyon lira idarî para cezası 
verilir. Suçun tekrarı hâlinde bu ceza iki kat olarak uygulanır.
  Birinci fıkrada yazılı olan idarî para cezalarıyla yasaklamalar o yerin en büyük mülkî 
amiri tarafından verilir. Derhâl ve defaten idarî para cezasını ödemeyen veya bu hususta 
teminat ve kefâlet göstermeyen gemiler ve diğer deniz vasıtaları seferden ve faaliyetten 
alıkonulur. Para cezasına ve yasaklamaya ilişkin kararlar deniz taşıtları için kaptana veya 
ilgilisine, diğer eylemler için faile 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün 
içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen 
hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre 
verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Yasaklama kararı idare mahkemesi 
kararının kesinleşmesinden sonra uygulanır." 
  	4) 19.3.1927 tarihli ve 992 sayılı Serirî Taharriyat ve Tahlilât Yapılan ve Maslî Teamüller 
Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Lâboratuvarları Kanununun; 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası "Uzman olup da izinsiz lâboratuvar açanın lâboratuvarı, bu 
Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar Sağlık Bakanlığınca kapatılır. Uzman 
olmayıp da bu çeşit lâboratuvar açanlara veya izin ile açmış oldukları lâboratuvarlarını uzman 
olmayanlara terk edenlere yediyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir ve ayrıca lâboratuvar 
kapatılır.", 
  10 uncu maddesi,

  "Madde 10 - Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen 
hükümlere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe 
aykırı hareket ettiği belirlenenlere yediyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir. Eylemin 
tekrarı hâlinde birmilyar lira idarî para cezası alınmakla beraber lâboratuvarı bir ay süreyle o 
yerin en büyük mülkî amiri tarafından kapatılır; eylemin ikiden fazla tekrarı hâlinde 
birmilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası verilmekle birlikte ruhsatnamesi o yerin en 
büyük mülkî amiri tarafından geri alınır. 
  Birinci fıkrada ve 9 uncu maddede yazılı para cezalarıyla 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasındaki kapatma kararı hariç diğer kapatma, ruhsatnamenin geri alınması işlemlerine 
ilişkin kararlar, o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen kararlar ilgililere 
11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu kararlara 
karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa 
sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 
sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur." 
  	5) Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun; 54 üncü maddesi,

  "Madde 54 - Diploma veya belgesi olmadığı hâlde ebeliği sanat ittihaz edenlere 
sanatlarının icrası sırasında herhangi bir suç işlemediği takdirde seksenyedimilyon lira idarî 
para cezası verilir.", 
  61 inci maddesi,

  "Madde 61 - Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenlere sanatlarının icrası sırasında 
herhangi bir suç işlenmediği takdirde seksenyedimilyon lira idarî para cezası verilir.",
  	6) 21.6.1934 tarihli ve 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanununun; 10 uncu 
maddesinde yer alan "mahkemece elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle 
cezalandırılır ve vermediği basma yazı ve resimleri aynen vermesine de hükmolunur." ibaresi 
"yüzyetmişdörtmilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılırlar. Para cezasının 
kesinleşmesinden sonra suça konu basma yazı ve resimlerin Milli Eğitim Bakanlığına 
verilmesine sulh ceza mahkemesince karar verilir ve ilgili basma yazı ve resimleri aynen 
vermekle de yükümlü tutulur.",
  	7) 27.1.1936 tarihli ve 2903 sayılı Pamuk Islahı Kanununun 7 nci maddesinin birinci 
fıkrası, "Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para 
cezası verilir.",
  	8) Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, "İzin almaksızın evvelce müracaat edip de 
müracaatları reddedilenlerden böyle bir müessese açanlara üçyüzkırkyedimilyon lira ve 
mütehassıs olmayana altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir.",
  	9) 13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun; 26 ncı maddesi,

  	"Madde 26 - a) Çalıştırdığı gazeteci ile 4 üncü maddede gösterilen şekilde yazılı iş akdi 
yapmayan işverene beher mukavele için altıyüzmilyon lira, 
  b) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye ödemeyen işverene 
ikimilyar lira, 
  c) 18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemeyen işverene ikimilyar 
lira,
  İdarî para cezası verilir, ayrıca yukarıdaki (b) veya (c) bentlerinde yazılı tazminatlar da 
hak sahiplerine ödenir.", 
  27 nci maddesi,

  "Madde 27 - a) 14 üncü maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında 
ödemeyen, 
  b) 16 ncı maddenin birinci veya ikinci yahut da üçüncü fıkralarında yazılı bulunan 
hâllerde gazeteciye verilmesi gereken ücreti ödemeyen, 
  c) 17 nci maddenin birinci veya üçüncü fıkralarında yazılı hâllerde gazeteciye verilmesi 
gereken ücreti yahut da maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen tazminatı ödemeyen, 
  İşverene birmilyarikiyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.", 
  30 uncu maddesi,

  "Madde 30 - Bu Kanunun 25 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene 
ikimilyar lira idarî para cezası verilir.
  Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bölge müdürü tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ 
tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, 
idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 
İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede 
sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.", 
  	10) Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası, "Yukarıda 
yazılı eylemin tekrarında para cezası iki kat artırılarak verilir. Ayrıca müessesenin o yerin en 
büyük mülkî amiri tarafından bir aydan üç aya kadar kapatılmasına da karar verilir.",
  	11) Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile 
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 73 üncü maddesi, 

  "Madde 73 - Bu Kanunun 68, 69 ve 71 inci maddelerinde yazılı suçlara ait davalara sulh 
ceza mahkemelerinde bakılır.",
  	12) İlköğretim ve Eğitim Kanununun; 55 inci maddesinin son cümlesi, "Yapılan tebliğde 
okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi hâlinde idarî 
para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir.", 
  56 ncı maddesi,

  "Madde 56 - Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula 
göndermeyen veli veya vasi veya aile başkanlarına okul idaresince tespit edilen çocuğun 
okula devam etmediği beher gün için onmilyon lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasına 
rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine 
bildirmeyen çocuğun veli veya vasi veya aile başkanına üçyüzmilyon lira idarî para cezası 
verilir.", 
  59 uncu maddesinin son fıkrası "Bu fiilleri tekrar edenler hakkında verilecek ceza iki kat 
olarak uygulanır.",
  	13) Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 13 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası, "Ayrıca tohumluklara el konulur.",
  	14) Deniz İş Kanununun; 50 nci maddesi,

  "Madde 50 - a) Kanunun 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı akit 
yapmayan, 
  b) 11 inci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermeyen,
  c) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş 
işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili birmilyar lira, daha fazla işçi 
çalıştıranlara ikimilyar lira idarî para cezası verilir. Eylemin tekrarı hâlinde belirtilen bu 
cezalar iki katı olarak verilir. 
  ç) 13 üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun 
ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya 
eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için birmilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası 
verilir.", 
  Şeklinde değiştirilmiştir.

  Madde 2 - Deniz İş Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

  Ek Madde 1 - 51 inci maddenin son fıkrası hariç olmak üzere, bu Kanundan doğan suçlara 
ilişkin davalar, geminin bağlama limanının bulunduğu yer yetkili idare mahkemesinde 
görülür. 
  	Bu Kanunun 50 nci maddesi, 51 inci maddesinin birinci fıkrası, 52 nci maddesi ve 53 üncü 
maddesinde yazılı para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle geminin  bağlama  
limanının bulunduğu yer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürünce verilir. 
İdarî nitelikteki para cezaları ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün 
içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen 
hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre 
verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

  Madde 3 - Yardım Toplama Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  Bu maddede yazılı olan para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 
Verilen kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde 
inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur.
  	Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara idarece 
verilen cezalar kesinleşinceye kadar elkonulur. Para cezasının kesinleşmesinden sonra 
elkonulan mal ve paraların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.

  	Madde 4 - Türk Sivil Havacılık Kanununun 145 inci maddesine aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.
  Bu Kanunun 143, 144 ve 145 inci maddelerinde yazılı olan para cezaları Ulaştırma 
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü tarafından verilir. Verilen kararlar ilgililere 
11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara 
karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen 
karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa 
sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 
sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
  	Bu Kanunun 18, 19 ve 25 inci maddelerine aykırı davranış sonucu elde edilen paraya, 
idarece verilen cezalar kesinleşinceye kadar elkonulur. Para cezasının kesinleşmesinden sonra 
elkonulan paraların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.

  Madde 5 - Telgraf ve Telefon Kanununun 28 inci, Sıcak ve Soğuk Maden Sularının 
İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanunun ek 2 nci, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve 
Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara 
Mahsus Kanunun 21 inci, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 70 
inci, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 20 nci, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
294 üncü, Hususi Hastaneler Kanununun 45 inci, Basma Yazı ve Resimleri Derleme 
Kanununun 10 uncu, Pamuk Islahı Kanununun 7 nci, Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle 
Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 13 üncü, Milli Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 13 üncü, Gözlükçülük Hakkında Kanunun 16 ncı, Posta Kanununun 
59 uncu, Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 24 üncü, Türk 
Tabipleri Birliği Kanununun ek 1 inci, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 45 inci, 
Hemşirelik Kanununun 11 inci, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 72 nci, 
Sanayi Sicili Kanununun 11 inci, Sivil Savunma Kanununun 53 üncü, Sıtmanın İmhası 
Hakkında Kanunun 19 uncu, Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü, Yeraltı 
Suları Hakkında Kanunun 18 inci, İlköğretim ve Eğitim Kanununun 59 uncu, Tohumlukların 
Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 14 üncü, Erişme Kontrollu Karayolları 
Kanununun 12 nci, Yem Kanununun 15 inci, Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış 
Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara 
İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanunun 12 nci, Fındık 
Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun 7 nci, 
Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması 
ve Satılması Hakkında Kanunun 5 inci, Dernekler Kanununun 87 nci, Çay Kanununun 2 nci, 
Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 46 ncı ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 56 
ncı maddelerine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. 
Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi 
gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen 
hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre 
verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

  Madde 6 - Serirî Taharriyat ve Tahlilât Yapılan ve Maslî Teamüller Aranılan Umuma 
Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Lâboratuvarları Kanununun 11 inci maddesi, Radiyoloji, 
Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 14 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "11 ve 13 üncü maddeler mucibince" ibaresi, Sanayi 
Sicili Kanununun 14 üncü maddesi, Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası, Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendi, 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 58 inci maddesi, Tohumlukların Tescil, Kontrol ve 
Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası ile 14 üncü maddesinin 
son fıkrası, Erişme Kontrollu Karayolları Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, Türk 
Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 144 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 47 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır.

  	Geçici Madde 1 - Yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamına giren suçlar 
nedeniyle;
  a) Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcılıklarınca takipsizlik kararı verilerek ilgili 
ve yetkili idarî mercie evrak gönderilir.
  	b) Kovuşturmaları sürdürülen dava ve işlerde ilgili mahkemece görevsizlik kararı 
verilerek, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere yetkili ve görevli idarî makamlara evrakın 
gönderilmesine karar verilir.
  	Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan işlerde Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan işlerde ise ilgili dairece, bu Kanuna göre 
işlem yapılmak üzere gelişlerindeki usule uygun olarak dava dosyası hükmü veren 
mahkemeye gönderilir.

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.