Endeksler
      ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ 
TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAKÖDEMELERE DAİR KANUN

Kanun Numarası		: 4853
Kabul Tarihi		: 24/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 29/04/2003 Sayı : 25093
  
  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa 
Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca açılmış 
bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında biriken paraların tasfiyesi ve bu 
hesaptan hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
  Kapsam

  Madde 2 - Bu Kanun, 3417 sayılı Kanun hükümleri uyarınca T.C. Ziraat Bankasında 
adlarına Tasarrufu Teşvik Hesabı açılan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
kendilerine 3417 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve iptal edilen üçüncü fıkraları 
gereği ödeme yapılmamış hak sahiplerini kapsar.
  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Kanunda yer alan;
  a) Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı : 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan hesabı,
  b) Tasarrufu Teşvik Hesabı : Kurumlar veya işverenler tarafından, 3417 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesi uyarınca çalışanları adına T.C. Ziraat Bankasında açılan hesabı,
  c) Hak sahibi : 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinde belirtilen çalışanların aylık 
ve ücretlerinden mülga 3 üncü maddesinde belirtilen oranlarda tasarruf kesintisi yapılan ve bu 
tasarruflara Devlet veya ilgili işverenin katkısı sağlanarak 4 üncü maddesi uyarınca adlarına 
Tasarrufu Teşvik Hesabı açılanlardan 6 ncı maddesinin birinci ve iptal edilen üçüncü fıkraları 
uyarınca kendilerine ödeme yapılmayanları,
  d) Tasarruf kesintisi ve Devlet veya işveren katkısı : 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci 
maddesinde belirtilen çalışanların aylık ve ücretlerinden mülga 3 üncü maddesinde belirtilen 
oranlarda yapılan tasarruf kesintileri ve bu tasarruflara sağlanan Devlet veya ilgili işverenin 
katkıları,
  e) Anapara : Tasarruf kesintisi ve Devlet veya işveren katkısı toplamını,
  f) Nema : Hak sahiplerinin aylık veya ücretlerinden yapılan tasarruf kesintileri ve Devlet 
veya ilgili işverenin katkılarına ait bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kalan nema 
toplamını,
  İfade eder.
  Tasarrufu Teşvik Hesabı kayıtları

  Madde 4 - Bu Kanun hükümleri gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemelerde, 3417 
sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin tebliğlerin hükümleri uyarınca T.C. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünde hak sahipleri adına açılan Tasarrufu Teşvik Hesabı kayıtları esas alınır.
  Değerleme

  Madde 5 - Hak sahiplerinin aylık veya ücretlerinden yapılan tasarruf kesintileri ve Devlet 
veya ilgili işverenin katkılarına ait bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kalan nema, aylık 
olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan bir önceki aya göre Tüketici Fiyatları 
Genel İndeksi değişim oranında ve ilave olarak yıllık yüzde beş oranında değerlendirilir.
  Ödeme

  Madde 6 - Hak sahiplerine, anapara tutarları 2003 yılı Nisan ayında defaten ödenir.
  5 inci madde uyarınca değerlendirilen tutar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 
olmak üzere 2004 yılında dört taksit, 2005 yılında dört taksit ve Mart ve Haziran aylarında 
olmak üzere 2006 yılında iki taksit olarak toplam on taksitte ödenir.
  Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, ödeme tarihlerini bir ay önce veya bir ay 
sonra olarak belirlemeye yetkilidir.
  Emeklilik veya ölüm halinde taksitlendirme devam etmez ve ilgililere veya kanunî 
mirasçılarına kalan tutar defaten ödenir.
  Bu Kanun hükümleri gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemeler ve bu ödemeler 
nedeniyle düzenlenecek belgeler hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulamaz.
  Davalar

  Madde 7 - 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi kapsamındaki hak sahipleri 
tarafından bu Kanun kapsamına giren alacaklarla ilgili olarak yargı mercilerine açılmış ve 
devam eden davalar ile icra takipleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
  Süresinde ödenmeyen tasarruf kesintileri ve katkı payları

  Madde 8 - 3417 sayılı Kanun hükümlerine göre, ücretlerden yapmaları gereken tasarruf 
kesintileri ile katkı paylarını süresi içinde ilgililer adına açılmış bulunan Tasarrufu Teşvik 
Hesaplarına yatırmayan işverenlerden; yatırılması gereken miktarlar ile gecikme zammı, resen 
veya ilgililerin başvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak T.C. Ziraat 
Bankası şubelerindeki ilgili Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırılır.
  3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri 
kapsamındaki personelin aylık ve ücretlerinden tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren 
katkılarını süresi içinde ilgililer adına açılmış bulunan Tasarrufu Teşvik Hesaplarına 
yatırmayan kurumlar, yatırılması gereken miktarların resen veya ilgililerin başvurusu halinde 
yasal faiziyle birlikte T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki ilgili Tasarrufu Teşvik Hesaplarına 
yatırılmasından sorumludurlar.
  Düzenleme

  Madde 9 - Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, bu Kanunun uygulanması ile ilgili 
her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde 10 - 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu 
Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.