Endeksler

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA
  ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ
  ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası		: 4851
Kabul Tarihi		: 17/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 24/04/2003 Sayı : 25088
 
 

  Madde 1 - 17 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve 
Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması 
uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
  
	TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE HOLLANDA KRALLIĞI
ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI
  Bundan sonra Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı,
  Ekonomik ilişkileri yararına ülkeleri içinde, ülkelerine, ülkelerinden ve ülkeleri üzerinden transit olarak 
yapılan karayoluyla eşya ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesini teşvik etmek isteğiyle aşağıdaki konularda 
anlaşmıştır :
Madde 1
Kapsam
  1. Bu Anlaşmanın şartları bu Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen taşıtları kullanan taşımacılara 
gerçekleştirilen, üçüncü ülkeye/ülkeden, ülkeleri üzerinden transit ve Âkit Tarafların toprakları arasında karayolu 
ile uluslararası yük ve yolcu taşımacılığına uygulanacaktır.
  2. Bu Anlaşma, Âkit Tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini 
etkilemeyecektir.
  3. Bu Anlaşmanın uygulanması, Avrupa Birliği hukukunun, Avrupa Birliğinin bir üyesi olan Hollanda 
Krallığı tarafından uygulanmasına halel getirmeyecektir.
Madde 2
Tanımlar
  Bu Anlaşmanın hedefleri açısından,
  1. “Taşımacı” terimi ilgili ulusal kanun ve yönetmeliklere göre karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı için 
yerleşik bulunduğu ülke piyasasında yasal olarak kabul edilmiş ve her bir Âkit Taraf topraklarında yerleşik kişi 
(tüzel kişi dahil) demektir. 
  2. “Taşıt” terimi, eşya veya yolcu taşımacılığı için özel olarak teçhiz edilmiş ve bu amaçla kullanılan en 
azından motorlu aracın Âkit Taraf topraklarından birinde kayıtlı olduğu bir motorlu taşıt veya taşıt 
kombinasyonu demektir.
  3. “Kabotaj” terimi, diğer Âkit Taraf toprakları içinde kurulmuş bir taşımacının Âkit Taraflardan birinin 
toprakları içinde, taşımacılık hizmetleri yapması demektir.
  4. “Taşımacılık” veya “taşıma” terimleri, yüklü veya yüksüz bir taşıtın, seyahatin bir kısmında, taşıt, römork 
veya yarı-römork demiryolu veya suyolu ile yolculuk yapsa dahi, karayolu ile taşınması demektir.
  Madde 3
  Pazara giriş
  1. Âkit Taraflardan herbiri, diğer Âkit Taraf topraklarında yerleşik herhangi bir taşımacıya,
  a) toprakları içinde herhangi bir nokta ile toprakları dışında herhangi bir nokta arasında ve
  b) toprakları üzerinden transit,
  Karma Komisyonca aksi kararlaştırılmadıkça, Âkit Taraflardan herbirinin yetkili idareleri veya yetkili 
acentaları tarafından verilecek izin belgesine tâbi olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapması için izin verebilir.
  2. Aşağıda belirtilen taşımacılık türleri veya bu gibi taşımacılık türleri ile bağlantılı boş seyahatler için izin 
belgesine ihtiyaç yoktur.
  a) Kamu hizmeti olarak posta taşımacılığı,
  b) Hasarlı veya arızalı taşıtların taşınması,
  c) Motorlu taşıtlarla römorklar dahil izin verilen dolu taşıt ağırlığı altı tonu aşmayan veya römork dahil izin 
verilen yük ağırlığı 3,5 tonu aşmayan yük taşımacılığı,
  d) Acil durumlarda özellikle doğal afet halinde, tıbbî malzeme ve teçhizat veya diğer gerekli yüklerin 
taşınması,
  e) Özel olarak çiftlik hayvanı taşımak için üretilmiş ya da kalıcı olarak bu tür taşıma için dönüştürülmüş 
taşıtlarla yapılan ve kurulduğu ülkenin yetkili makamlarınca tanınmış çiftlik hayvanı taşımacılığı,
  f) Fuarlar ve sergiler veya ticarî olmayan amaçlar için sanat eserlerinin ve sanatsal nesnelerin taşınması,
  g) Ticarî amaç gütmeksizin, tiyatro, müzik, film, spor ya da sirk gösterileri, fuarlar ya da açık hava 
gösterileri, radyo kayıtları, film ya da televizyon prodüksiyonları için taşınan malzemeler, aksesuarlar ve 
hayvanlar,
  h) Cenaze taşımacılığı.
  3. Bir taşımacı her bir Âkit Tarafın yetkili makamları ya da diğer yetkili kuruluşları tarafından özel olarak 
yetkilendirilmediği takdirde kabotaj yapamaz.
Madde 4
Ağırlık ve Boyutlar
  1. Taşıtların ağırlıkları ve boyutları aracın resmî kaydına uygun olmalı ve ev sahibi ülkede yürürlükte olan 
limitleri aşmamalıdır.
  2. Bu Anlaşma şartları altında taşımacılık işinde kullanılan bir yüklü veya yüksüz taşıtın ağırlık ve/veya 
boyutları evsahibi üzerindeki izin verilen maksimum ağırlık veya boyutları aşarsa ev sahibi ülkenin özel izni 
gerekir.
Madde 5
Ulusal Kanuna Uygunluk
  1. İki Âkit Taraf ülkenin taşımacılıkları ve taşıtlarının personeli diğer Âkit Tarafın toprakları içinde iken o 
ülkede yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadır.
  2. Bu Maddenin birinci paragrafında atıfta bulunulan kanun ve yönetmelikler, tabiyet ve kuruluş yerine 
ilişkin ayrımcılığı bertaraf etmek üzere ev sahibi ülkede ikamet edenlerle aynı koşullar altında uygulanacaktır.
Madde 6
İhlaller
  Bu Anlaşmanın şartlarının, Âkit Taraflardan birinin topraklarında yerleşik bir taşımacı tarafından ihlali 
durumunda topraklarında ihlalin meydana geldiği Âkit Taraf, ulusal kanunlarca şart koşulan gerekli adımları 
atması için diğer Âkit Tarafa yapılan ihlali kendi yasal muameleleri saklı kalarak bildirecektir. Âkit Taraflardan 
her biri uygulanan herhangi bir müeyyideyi diğerine bildirecektir.
Madde 7
Malî Konular
  1. Bu Anlaşmaya uygun olarak taşımacılık yapan taşıtlar, diğer Âkit Taraf topraklarındaki taşımacılık 
faaliyetlerinden alınan tüm özel vergi veya masraflarla birlikte taşıt sahibi olma ve taşıt seyri ile ilgili tüm vergi 
ve masraflardan karşılıklı olarak muaf tutulacaktır
  2. Motor yakıtındaki vergi ve harçlar, taşımacılık hizmetleri ile geçiş ve kullanıcı ücretlerindeki Katma 
Değer Vergisi muafiyet kapsamında tutulmaz.
  3. Taşıtların normal depolarındaki yakıt gibi, münhasıran onların işlemesi amacıyla taşıtlarda bulunan yağlar 
da ithal vergisi ve diğer vergi ve ödemelerden karşılıklı olarak muaf olacaktır.
Madde 8
Karma Komisyon
  1. Âkit Tarafların yetkili makamları bu Anlaşmanın yerine getirilmesi ve uygulanması ile ilgili tüm konuları 
düzenleyecektir.
  2. Bu amaçla Âkit Taraflar bir Karma Komisyon oluşturacaklardır.
  3. Karma Komisyon, Âkit Taraflardan birinin isteği ile düzenli olarak biraraya gelecek ve Âkit Taraf 
temsilcilerinden oluşacaktır. Bu temsilciler karayolu sektör temsilcilerini de katılım için davet edebilecektir. 
Karma Komisyon kendi kural ve prosedürlerini hazırlayacaktır. Karma Komisyon ülkelerin her birinde sırayla 
biraraya gelecektir. Ev sahibi ülke toplantıya başkanlık edecektir. Toplantıya ev sahipliği yapan Âkit Taraf 
toplantı başlamadan en az iki hafta önce toplantı gündemini diğer Âkit Tarafa sunacaktır. Toplantı sonunda Âkit 
Taraflardan herbirinin heyet başkanlarınca imzalanacak bir protokol düzenlenecektir.
  4. Karma Komisyon 3. maddenin 1 ve 3. paragrafları uyarınca verilecek izin belgeleri sayısı ve türünü 
düzenleyecek ve işgücü piyasası da dahil olmak üzere pazara giriş şartlarını kararlaştıracaktır. 3. maddenin 2. 
paragrafına karşın, Karma Komisyon izin belgesi gerekmeyen taşımacılık türlerine ilişkin listeyi genişletebilir 
veya değiştirebilir.
  5. Karma Komisyon aşağıda belirtilen konulara özel önem atfedecektir :
  a) Diğer konuların yanısıra çevre ile ilgili konular da hesaba katılarak iki ülke arasındaki trafiğin uyumlu bir 
şekilde gelişmesi,
  b) Âkit Taraflarca ulusal veya uluslararası düzeyde karayolu taşımacılık politikalarının, taşımacılık yasası ve 
yasanın yerine getirilmesi konularında koordinasyon sağlanması,
  c) Kamusal düzene ilişkin konular dahil olmak üzere, çevresel, sosyal, malî ve gümrükle ilgili meseleler 
alanında problemler oluşursa ilgili ulusal makamlar için muhtemel çözümlerin oluşturulması,
  d) İlgili bilgi alış-verişi,
  e) Ağırlık ve boyut tespiti metodu,
  f) Taşımacılık kuruluşları ve kurumları arasındaki işbirliğinin artırılması,
  g) Pazara giriş ile ilgili tüm sorunlar dahil olmak üzere modlararası taşımacılığın artırılması.
Madde 9
Hollanda Krallığı için Uygulama
  Bu Anlaşma, Hollanda Krallığı açısından sadece Avrupa’daki Krallık topraklarında uygulanacaktır.
Madde 10
Değişiklik
  Âkit Taraflarca bu Anlaşma için kararlaştırılan herhangi bir değişiklik Âkit Taraflardan her birinin diğerine 
diplomatik kanallarla yazılı olarak ülkelerindeki Anayasal gereklerin yerine getirildiğinin bildirildiği tarihi takip 
eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 11
Yürürlüğe Giriş ve Sona Erme
  1. Bu Anlaşma Âkit Taraflardan her birinin bir diğerine yazılı olarak kendi ülkelerinde Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesi için gerekli tüm Anayasal gereklere uyulduğunu bildirdiği tarihi takip eden ikinci ayın birinci 
günü yürürlüğe girer.
  2. Âkit Taraflar, Diğer Âkit Tarafa altı ay önce yazılı olarak bildirerek Anlaşmayı sona erdirebilir.
  3. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 21 Mayıs 1971 tarihinde, Ankara’da imzalanan “Hollanda Krallığı 
ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”, 18 Haziran 1976 tarihinde 
tadil edildiği haliyle yürürlükten kaldırılacaktır.
  Bu Anlaşma tam yetkili olarak aşağıda imzası bulunanların huzurunda imzalanmıştır.
  İkişer nüsha halinde Ankara’da 17 Nisan 2001 tarihinde Hollandaca, Türkçe ve İngilizce dillerinde herbir 
metin de aynı derecede geçerli olacak şekilde yapılmıştır. Herhangi bir uyuşmazlık halinde İngilizce metin 
geçerli olacaktır.
  
  	Hollanda Krallığı	Türkiye Cumhuriyeti
  	Adına	Adına
  	Sjoerd I. H. GOSSES	Ahmet BALCI
  	Büyükelçi	Ulaştırma Bakanlığı
  		Müsteşar Yardımcısı