Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 
      ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 
			UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası		: 4850
Kabul Tarihi		: 17/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 24/04/2003 Sayı : 25088  Madde 1 - 28.2.2000 tarihinde Tiran’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
ULUSLARARASI KARAYOLU
TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI
  Bundan sonra Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti 
Hükümeti, karşılıklı çıkarlar ve karşılıklılık prensibine dayalı olarak karayolu taşımacılığı ile ilgili liberalleşme 
prensibi ile, ülkeleri arasında ve ülkeleri üzerinden transit karayolu taşımacılığı alanında uluslararası işbirliğini 
ilerletmek arzusu ile; aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
Madde 1
UYGULAMA ALANI
  Bu Anlaşma Hükümleri:
  1. İki Âkit Taraf toprakları arasında ve toprakları üzerinden transit yük ve yolcu taşımacılığına,
  2. Yukarıda belirtilen taşıma ile ilgili olarak boş araç seyahatlerine uygulanır.
Madde 2
TANIMLAR
  Bu Anlaşmanın Amacına Uygun olarak;
  1. “Taşımacı” terimi; Âkit Taraflardan birinde yerleşik ve ülkesindeki kanun ve nizamlara uygun olarak 
karayolu ile yük veya yolcu taşıma hakkına sahip gerçek veya tüzel bir kişiyi,
  2. “Araç” terimi;
  a) Yük taşımacılığı için; Âkit Taraflardan birinde kayıtlı ve yük taşımacılığı için kullanılan özel olarak 
teçhiz edilmiş bir motorlu araç veya araçlar kombinasyonunu,
  b) Yolcu taşımacılığı için; sürücü dahil dokuzdan fazla oturma yeri bulunan ve yolcu taşımak üzere imal 
edilmiş veya teçhiz edilmiş ve Âkit Taraflardan birinin topraklarında kayıtlı herhangi bir motorlu aracı,
  3. “Transit” terimi; bir Âkit Tarafta kayıtlı bir taşımacı tarafından diğer Âkit Taraf toprakları üzerinden 
yapılan yük ve yolcu taşımacılığını ifade eder.
Madde 3
YOLCU TAŞIMACILIĞI
  Yolcu taşımacılığı amaçlarına uygun olarak;
  - “Düzenli servis” belirli bir güzergahta, önceden saptanmış zaman ve ücret tarifesine göre iki Âkit Taraf 
arasında ve ülkeleri üzerinden transit yolcu taşınması anlamındadır.
  - “Mekik servis” sırasıyla iki Âkit Taraf topraklarında bulunan tek bir hareket noktasından tek bir varış 
noktasına önceden oluşturulan yolcu gruplarının seri olarak gidiş ve dönüş seyahatleri için yapılan servisler 
anlamındadır. Dışarı giden yolculardan oluşan her bir grup sonraki bir seyahatte hareket noktasına geri 
taşınacaktır.
  - Mekik servis sırasında yolculardan hiç biri yoldan alınmaz veya bırakılmaz.
  - Mekik servis seferlerinde ilk geri dönüş ve son çıkış seferleri boş olarak yapılır.
  Düzenli ve mekik servislerin çalışmalarıyla ilgili şartlar işbu Anlaşmayı imzalayan yetkililerin karşılıklı 
mutabakatına dayalı olarak, bu Anlaşmanın 11 inci maddesiyle oluşturulan Karma Komite tarafından kabul 
edilen şartlara dayanılarak saptanır.
  - “Transit”, yolcunun, aracın kayıtlı olduğu Âkit Taraf topraklarından başlayıp diğer Âkit Taraf 
topraklarından geçerek taşınmasına denir. Seyahat sırasında yolcu alınmaz ve indirilmez.
  Arızi hizmetler;
  a) Aracın kayıtlı olduğu ülkeden aynı araçla bir grup yolcunun taşınmasına ve hareket noktasına geri 
getirilmesine, yani kapalı kapı turlarına denir.
  b) Gidiş seyahati dolu, dönüş seyahati boş olan servislerdir,
  c) Gidiş seyahati boş ve dönüş seyahati dolu olan ve aracın kayıtlı olmadığı ülkedeki bir noktadan yolcuların 
alındığı ve,
  1. Yolcuların, alındığı Âkit Taraf topraklarına varışlarından önce bir taşımacılık mukavelesiyle önceden bir 
grup oluşturduğu,
  2. Yolcuların, taşımacının yerleşik olduğu ülke topraklarına davet edildiği ve taşıma ücretlerinin daveti 
yapan kişi tarafından karşılandığı servislerdir.
Madde 4
PAZARA GİRİŞ
  1. “3. maddede” belirtilen arızi hizmetler aracın kayıtlı olmadığı Âkit Taraf topraklarında taşımacılık izin 
belgesinden muaftır.
  2. Arızi hizmetler bir kontrol belgesiyle yapılır.
  3. Kontrol belgesi bir seyahat formunu içerecektir.
  4. Seyahat formu en azından aşağıda belirtilen bilgileri içerecektir.
  a) Hizmet tipi
  b) Ana güzergah
  c) İlgili taşımacı (veya taşımacılar)
  d) Yolcuların tam listesi
  5. Düzenli transit hizmetler, transit ülkesine yapılan başvurudan sonra, transit ülkesinin vermiş olduğu izin 
belgesiyle yerine getirilir.
  6. Anlaşmanın 11. maddesinde belirtilen Karma Komite tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece, transit 
taşımalarda seyahat boyunca yolcu bindirilip indirilmez.
Madde 5
  1. Düzenli ve mekik hizmetleri izne tabidir.
  2. İzin belgeleri taşımacı kuruluşun adına hazırlanır. Bu belgeler, üçüncü şahıslara devredilemez. Ancak, 
belgeyi alan taşımacı, taşıma hizmetini, başka bir firma aracılığıyla yerine getirebilir.
  3. Bir izin belgesinin geçerlik süresi düzenli hizmetler için üç yılı, mekik servisler için bir yılı aşmayacaktır.
  4. İzin belgesinde aşağıdakiler belirtilecektir.
  a) Hizmet tipleri
  b) Servis güzergahı, hareket ve varış noktası ve sınır geçiş noktaları
  c) Belgenin geçerlik süresi
  d) Düzenli servisler için duraklar ve zaman tarifesi
  5. İzin başvuruları aracın kayıtlı olduğu Âkit Tarafın yetkili makamına yapılacaktır. Başvuru kabul edilirse, 
yukarıda belirtilen yetkili makam bunu diğer Âkit Tarafın yetkili makamına bildirecektir. İkinci Taraf da kabul 
ederse, bu durumda, her bir yetkili makam, güzergahın kendi topraklarından geçen bölümü için izin belgesini 
verecektir.
  6. İki nüsha halindeki başvuru, millî mevzuatta istenilen bilgileri ve hat krokisini, işaretlenmiş otobüs 
duraklarını, kilometreyi, zaman ve ücret tarifesini içerecektir.
  7. Yolculuk boyunca, yetkili makamlar tarafından verilen izin belgesinin orijinali veya bir nüshası araçta 
bulundurulacaktır.
  8. İzin belgeleri işbu Anlaşmanın 11. maddesinde belirtilen Karma Komite tarafından hazırlanacak modele 
uygun olacaktır.
Madde 6
  Arızi yolcu taşımalarında, bir Âkit Taraf topraklarından transit geçen, diğer Âkit Taraf ülkesinde kayıtlı 
araçlar izinden muaf tutulur.
Madde 7
  Bir düzenli servisin faaliyete başlamasına, onaylanması ve iki Âkit Tarafın yetkili makamlarının ilgili 
belgeleri gerekli ek dökümanlarıyla birlikte değiş-tokuş etmesi üzerine izin verilebilir.
Madde 8
YÜK TAŞIMACILIĞI
  Âkit Taraf topraklarında yerleşik taşımacılar, iki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden yapılacak transit yük 
taşımacılığını herhangi bir izne tabi olmadan yapabilirler.
  Üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelerden yapılacak yük taşımaları izne tabi olacaktır.
Madde 9
  “8. maddede” belirtilen üçüncü ülke izin belgelerinin biçimi ve sayısı bu Anlaşmanın 11. maddesinde 
belirtilen Karma Komite tarafından saptanır.
  Söz konusu izin belgeleri her yıl diplomatik yollardan ve 11. maddede belirtilen Karma Komite tarafından 
kararlaştırılan usule uygun biçimde teati edilecektir.
Madde 10
  Aşağıdaki durumlarda izin belgesi zorunlu değildir.
  1. Bir kamu havaalanından kaza durumunda veya uçağın herhangi bir başka kazasında nesnelerin taşınması 
veya uçağın acil nedenle inişi veya sefer iptali durumunda yapılan taşımalar,
  2. Cenaze taşınması,
  3. Ev nakli bağlamında, özel amaçlarla kişisel eşyanın taşınması,
  4. Posta taşıması,
  5. Sergi ve fuar eşyalarının taşınması,
  6. Tiyatro, müzik ve diğer kültürel faaliyetlerle ilgili eşya ve aksesuarların, sirk, tv., radyo ve film 
gösterilerine ait eşyaların taşınması,
  7. Endüstriyel hammadde işlemeciliği dışındaki ölü hayvanların taşınması,
  8. Çiçek ve diğer dekoratif bitkilerin taşınması,
  9. Kesim hayvanları dışındaki hayvanların bu maksada matuf taşıtlarla taşınması
  10. Doğal afet halinde yardım amacıyla tıbbî malzeme taşınması,
  11. Eğitim ve reklam amacıyla kullanılan kargonun taşınması,
  12. Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması,
  13. Karma Komite tarafından kararlaştırılacak diğer haller.
  Araç sürücüsü bu maddede belirtilen taşımacılık faaliyetleriyle ilgili taşıma çeşitlerinden birini belirten tüm 
belgeleri araçta bulunduracaktır.
Madde 11
GENEL ŞARTLAR
  Bu Anlaşmanın uygulanmasıyla ile ilgili tüm hususlar için bir Karma Komite oluşturulacaktır.
  Karma Komite iki Âkit Taraf Hükümetlerinin temsilcilerinden oluşacak ve karayolu taşımacılık sektörü 
temsilcilerini toplantılara davet edebilecektir. Karma Komite yılda bir kez toplanacaktır.
  Toplantı gündeme evsahibi Âkit Tarafça, ya da toplantı talebinde bulunan Tarafça, toplantı tarihinden iki 
hafta önce hazırlanıp, sunulacaktır.
  Her bir toplantı, iki Âkit Tarafın heyet başkanları tarafından imzalanan bir Protokolün imzalanmasıyla sona 
erecektir.
Madde 12
  Âkit Taraflar, bu Anlaşma şartlarının yerine getirilmesiyle ilgili sorunların çözümü için yetkili makamlarını 
diğer Âkit Tarafa bildirecektir. Bu makamlar:
  Türkiye Cumhuriyeti için
  Ulaştırma Bakanlığı,
  Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü,
                         Ankara
  Arnavutluk Cumhuriyeti için
  Ulaştırma Bakanlığı
  Kara ve Demiryolları Geliştirme Müdürlüğü,
                               Tiran’dır.
Madde 13
  Âkit Taraflar, topraklarından transit geçen diğer Âkit Tarafın taşıtlarından:
  a) Karayolu altyapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler),
  b) Karayolunun bakım ve korunmasından, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için 
alınan ücretler,
  c) Taşıtın ağırlığı, boyutları ve yükü Âkit Tarafların millî mevzuatında belirtilen sınırları aştığı takdirde 
alınan ücretler,
  dışında herhangi bir ithal veya ihraç vergisi veya resmî (gümrük vergisi dahil) almayacaklardır.
  Âkit Taraflar topraklarından yapılan transit taşımacılık, karşılıklılık esasına göre, yukarıdaki (b) 
paragrafında belirtilen ücretlerden muaf tutulabilir.
Madde 14
  Âkit Taraf taşımacıları ve araç personeli, diğer Âkit Taraf topraklarında yürürlükte olan kanun ve yasal 
düzenlemelere uyacaklardır.
  Anlaşma kapsamına girmeyen taşımacılıkla ilgili diğer hususlar Âkit Tarafların kanun, nizam ve kurallarına 
tabi olacaktır.
Madde 15
SİGORTA
  Âkit Tarafların uluslararası taşımacılık yapan araçları hem transit ülkesinde, hem de varış ülkesinde sigorta 
kapsamında olmalıdır.
Madde 16
KABOTAJ
  Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar, diğer Âkit Taraf topraklarındaki iki nokta arasında 
yolcu ve eşya taşıyamayacaktır.
Madde 17
GÜMRÜK VE SAĞLIK KONTROLÜ
  Âkit Taraflarca kabul edilen uluslararası andlaşmaların şartları, sınır geçiş noktalarında yapılacak gümrük ve 
sağlık kontrollerinde uygulanır.
  Belirtilen kontroller mümkün olduğu müddetçe öncelikli olarak hasta, hayvan ve bozulabilir yüklere 
uygulanır.
Madde 18
ARAÇLARIN TEKNİK KONTROLÜ
  Bir Âkit Tarafa ait olup, öteki Âkit Tarafın ülkesinde, iki taraflı ya da transit taşımacılık yapan herhangi bir 
araca, devlet kuruluşu tarafından yol güvenliği belgesi verilmelidir.
  Topraklarında taşımacılık yapılan Âkit Taraf diğer Âkit Taraf araçlarının teknik kontrolden geçirilmesini 
isteyebilir.
  Diğer Âkit Taraf ülkesinde iki taraflı veya transit taşıma yapan ve tehlikeli madde taşıyan Âkit Tarafın bir 
aracı, ADR Anlaşmasında öngörülen tüm gerekli belgeleri bulunduracaktır.
Madde 19
  İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 2.8.1988 tarihinde Tiran’da imzalanmış olan “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşması” yürürlükten kalkacaktır.
Madde 20
  İşbu Anlaşma, Âkit Tarafların ilgili yasal koşulları tamamladığını belirten mektuplarının değiş-tokuş edildiği 
tarihte yürürlüğe girer. Anlaşma bir yıl yürürlükte kalır. Âkit Taraflardan biri, Anlaşmanın sona eriş tarihinden 
altı ay önce Anlaşmayı sona erdirmek istediğini belirtmediği sürece otomatik olarak bir yıllık süreyle uzatılır.
  İşbu Anlaşma Tiran’da 28.2.2000 tarihinde iki orijinal nüsha halinde, her biri eşit derecede geçerli Türkçe, 
Arnavutça ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Yorumdaki farklılık durumunda, İngilizce metin geçerli 
olacaktır.
  Aşağıda imzası olan tam yetkili kişiler bu Anlaşmayı imzalamıştır.
  	Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti	Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti
  	Adına	Adına
  	Ahmet BALCI	Astrit AVDULAJ
  	Türkiye Cumhuriyeti	Arnavutluk Cumhuriyeti
  	Ulaştırma Bakanlığı	Ulaştırma Bakanlığında
  	Müsteşar Yardımcısı	Genel Müdür