Endeksler

4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası		: 4849
Kabul Tarihi		: 17/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 24/04/2003 Sayı : 25088

                          

   Madde 1 - 25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 7 nci maddesine 
aşağıdaki (14) numaralı fıkra eklenmiştir.
   14. Bu maddede yer alan asgarî matrah artırımı tutarları, 27.2.2003 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere adi ortaklıkların gerçek kişi ortakları ile kalkınmada öncelikli yörelerde 
mükellefiyet kaydı bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için % 50 oranında, diğer 
illerde ise % 25 oranında indirilerek uygulanır.

   Madde 2 - Bu Kanun 27.2.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

   Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.