Endeksler

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİHAKKINDA KANUN 
  
Kanun Numarası		: 4848
Kabul Tarihi		: 16/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 29/04/2003 Sayı : 25093
  
  
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç ve Görev
  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, 
tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok 
edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu 
katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve 
desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve 
Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
  Görev

  Madde 2 - Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, 
yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün 
güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
  b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu 
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör 
ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,
  c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,
  d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme 
elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
  e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini 
yönlendirmek,
  f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde 
kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
  g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve 
araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
  h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
  
  İKİNCİ BÖLÜM
  Bakanlık Teşkilâtı
  Teşkilât

  Madde 3 - Kültür ve Turizm Bakanlığı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı 
kuruluşlardan meydana gelir.
  Merkez teşkilâtı

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilâtı; ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim 
birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.
  Bakanlık merkez teşkilâtı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
  Bakan

  Madde 5 - Bakan; Bakanlık teşkilâtının en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, 
Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plânlarına ve yıllık 
programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer 
bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
  Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden ayrıca sorumlu olup, Bakanlık 
merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
  Müsteşar ve müsteşar yardımcıları

 

 
  Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, 
Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, 
kalkınma plânlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve 
yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri 
verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.
  Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
  Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere en çok dört Müsteşar Yardımcısı 
görevlendirilebilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Ana Hizmet Birimleri
  Ana hizmet birimleri

  Madde 7 - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki ana hizmet birimleri 
şunlardır:
  a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
  b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
  c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,
  d) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü,
  e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
  f) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,
  g) Tanıtma Genel Müdürlüğü,
  h) Millî Kütüphane Başkanlığı,
  ı) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

  Madde 8 - Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat 
faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, 
milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak, 
  b) Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları 
koleksiyonlarını geliştirmek,
  c) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli 
olması için tedbirler almak,
  d) Güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, 
resim ve heykel müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,
  e) Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak, 
  f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

  Madde 9 - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 
arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve 
tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak, 
  b) Gerekli görülen yerlerde müzeler, rölöve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve 
konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini 
düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli 
esaslar çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak,
  c) Millî sınırlarımız dışında kalan, korunması gerekli, ata yadigarı taşınmaz kültür 
varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları 
çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak,
  d) Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve 
restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
  e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin yerine 
getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve plânlamaya 
yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
  f) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararlarının 
alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
  g) Gerekli görülen yerlerde kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulları ile büro 
müdürlükleri kurulmasını Bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini 
düzenlemek ve yürütmek,
  h) Her türlü imkân ve araçtan faydalanarak, koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak, 
  ı) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
  Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

  Madde 10 - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
  a) Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve 
uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini 
düzenlemek ve yürütmek,
  b) Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları 
belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimi için gerekli tedbirleri almak, 
  c) Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili 
yazma eser ve belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin 
koleksiyonlarını zenginleştirmek,
  d) Kıymetli yazma eserleri, ilgili kütüphanelerde toplayarak araştırmacı ve okuyucunun 
hizmetine sunmak, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile bakım ve 
onarımını yapmak, 
  e) Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan 
faydalanmasını sağlamak, 
  f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte, gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından kurulan umuma açık kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin 
düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek, 
  g) Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluş ve 
birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,
  h) Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas 
kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek,
  ı) Millî kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım 
amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,
  j) Eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak, 
  k) Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik 
edici ve destekleyici tedbirleri almak,
  l) Yayın danışma kurulları teşkil etmek,
  m) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü