Geçici Madde 3 - Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az 
dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, 
kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları kaydıyla;
  a) Mesleğe yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir 
yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile,
  b) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda yüksek lisans yapmış olanlar, 
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 
kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile Kültür ve Turizm 
Uzmanı kadrolarına naklen atanabilirler. Aynı uygulamadan bu fıkradaki şartları taşıyan 
Bakanlık personeli de yararlandırılır.
  Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim 
veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte en az üç yıldır Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığında 
çalışmakta olan memurlardan, en geç altı ay içinde başvuranlar, Kamu Personeli Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeledikleri takdirde, bu 
Kanunun 32 nci maddesine göre yapılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Bu 
sınavlarda başarılı olanlar Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına atanırlar.

  Geçici Madde 4 - Kültür Bakanlığı il müdürlükleri ile Turizm Bakanlığı il müdürlükleri, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü adıyla tek birim olarak, yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar faaliyete devam ederler. Bu bakanlıklara ait diğer taşra teşkilâtı hakkındaki 
gerekli düzenlemeler Bakanlar Kurulunca yapılır.

  Geçici Madde 5 - Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı ile Kültür Bakanlığının; Aşkabat, 
Almatı, Bişkek, Bakü, Duşanbe, Kahire, Kopenhag, New York, Saraybosna, Taşkent, Tunus 
ve Üsküp yurt dışı birimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilâtı olarak 
faaliyetlerine devam eder. Kültür Bakanlığının diğer yurt dışı birimleri kapatılarak üç ay 
içerisinde tasfiye edilir. Bu fıkrada belirtilen birimlerin kaldırılması, birleştirilmesi veya 
değiştirilmesinde 13.12.1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı 
Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
  Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, toplam yurt dışı birim 
sayısını aşmamak ve çalıştırılabilecek azami kadrolu personel sayısını geçmemek üzere, 
Kültür ve Turizm Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile, yurt dışı birimlerinin 
bulundukları merkezler veya ülkeler değiştirilebilir.

  Geçici Madde 6 - Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur.
  Diğer mevzuatta Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığına yapılmış olan atıflar Kültür 
ve Turizm Bakanlığına yapılmış sayılır.
  Mevzuatta, 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
  Bu Kanun ile kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilâtlanıncaya kadar, Bakanlık 
merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtlarında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev 
ve hizmetler, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları 
tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.
  Yürürlük

  Madde 39 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme