Madde 31 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 
düzenlenir.
  23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılanlar dışında kalan 
memurların atanmaları, taşra teşkilâtına ilişkin bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar 
hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak ve ilk altı ay için Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe, 3.10.2000 tarihli 
ve 24189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikle eklenen ek 
1 inci madde hükümlerinin uygulanmaması kaydıyla, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan 
bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
  Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
  2003 yılı için 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.
  Kültür ve Turizm Uzmanlığı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı

  Madde 32 - Bakanlık, Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı 
istihdam eder. Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak; Kültür ve Turizm 
Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya 
yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt 
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk 
gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma 
sınavında başarılı olmak şartları aranır. 
  Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil 
almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar 
Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı 
gösteremeyenler durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. Kültür ve Turizm Uzman 
Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Kültür ve Turizm 
Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
  Bakanlıkta, Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı 
kadrolarında fiilen çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge 
dahil), aşağıda belirtilen oranlarını geçmemek koşuluyla, Kültür ve Turizm Bakanının 
belirleyeceği usul, esas ve miktarlar üzerinden her ay ek ödemede bulunulur. Bu ödemeden 
damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
  
  Unvanı             	    Derecesi			  Ek Ödeme Oranı
  Kültür ve Turizm Uzmanı		1				% 90
  Kültür ve Turizm Uzmanı		2				% 85
  Kültür ve Turizm Uzmanı		3				% 80
  Kültür ve Turizm Uzmanı		4				% 75
  Kültür ve Turizm Uzmanı		5				% 70
  Kültür ve Turizm Uzmanı		6				% 65
  Kültür ve Turizm Uzmanı		7				% 60
  Kültür ve Turizm Uzman Yrd.	- 				% 50
  
  Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri 
uygulanır.

  Madde 33 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
  a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendine "Özürlüler 
Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzman 
Yardımcıları," ve "Özürlüler Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve 
Turizm Uzmanlığına,",
  b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin, 
(i) alt bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm 
Uzmanları,",
  c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) 
bendine "Özürlüler Uzmanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzmanları,", 
  İbareleri eklenmiş,
  d) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer 
alan "Millî Kütüphane Başkanı" ibaresinin çıkarılarak, (I) sayılı Ek gösterge cetvelinin "I- 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (f) bölümüne” "Adli Tıp Kurumu Başkanı"ndan sonra gelmek 
üzere "Millî Kütüphane Başkanı" ibaresi eklenmiş, (II) sayılı Cetvelin "4. Başbakanlık ve 
Bakanlıklarda" bölümünde yer alan Millî Kütüphane Başkan Yardımcısı ibaresi çıkarılmış, 
yine (II) sayılı Cetvelin "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "Daire Başkanı (Ana 
ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Kütüphane Başkan 
Yardımcısı" eklenmiş ve (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasındaki "Birinci 
dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum 
Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilâtı Daire Başkanı kadrolarına 
atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı hariç)” ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Kütüphane 
Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir. 

  Madde 34 - 19.6.1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 
3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Döner Sermaye ayrıca, her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleri ile afişler, turistik ve 
tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası 
hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, radyo ve televizyon programları, folklor 
gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık 
kurmak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü eserin tüm mali haklarını yurt 
içinde ve yurt dışında satın almak, bu hakları kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve 
kuruluşu niteliğindeki meslek örgütlerine, mahalli idarelere, Bakanlığın amaç ve görevlerini 
gerçekleştirmek için bedelsiz kullandırmak veya üçüncü kişilere satmak amacıyla da 
kullanılır.

  Madde 35 - 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 4 üncü maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Döner sermayeden elde edilecek gelirlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye 
İşletme Merkez Müdürüne fiilen görev yaptığı sürece her ay bir ayda alacağı aylık (ek 
gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) 
tutarının % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir.