Madde 26 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
  a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 
  b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
  c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini 
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
  d) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
  ALTINCI BÖLÜM
  Taşra ve Yurt Dışı Teşkilâtları ile Bağlı Kuruluşlar
  Taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlar

  Madde 27 - Bakanlık, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilâtı kurmaya yetkilidir.
  Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir.
  Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
  a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 
  b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Sorumluluk, Yetki ve Ödül
  Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

  Madde 28 - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarının her 
kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık 
emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve 
yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 
  Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını yazılı 
olarak ve açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki 
devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 
  Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 

  Madde 29 - Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıklar, 
mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak 
belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla 
görevli ve yetkilidir. 
  Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili 
bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 
  Ödül

  Madde 30 - Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, 
topluluk ve kuruluşlara ödül verebilir. Verilecek ödülün miktarı ile verilme esas ve usulleri 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Kadrolar ve atama