Madde 21 - Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda 
Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. 
  Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlı olarak çalışır.
  Bakanlıkta, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu faaliyetlerin 
belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği teşkil edilebilir.
 
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Yardımcı Hizmet Birimleri
  Yardımcı hizmet birimleri 

  Madde 22 - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki yardımcı hizmet birimleri 
şunlardır:
  a) Personel Dairesi Başkanlığı,
  b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
  c) Savunma Sekreterliği,
  d) Özel Kalem Müdürlüğü.
  Personel Dairesi Başkanlığı 

  Madde 23 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
  a) Bakanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, 
personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
  b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, 
  c) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlarının eğitim plânlarını 
hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek,
  d) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

  Madde 24 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
  a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
  b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,
  c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
  d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak veya 
yaptırmak,
  e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
  f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
  g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını 
sağlamak, 
  h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip 
etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
  ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
  j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli 
not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
  k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve 
yürütmek, 
  l) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
  Savunma Sekreterliği 

  Madde 25 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen 
görevleri yerine getirir.
  Özel Kalem Müdürlüğü