Madde 16 - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri 
şunlardır:
  a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla 
kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek, 
  b) Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği 
anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri 
yürütmek, 
  c) Milletlerarası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların 
yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,
  d) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili 
hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya 
yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,
  e) Avrupa Birliğinin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek 
ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,
  f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Danışma ve Denetim Birimleri
  Danışma ve denetim birimleri 

  Madde 17 - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim 
birimleri şunlardır: 
  a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
  b) Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
  c) Hukuk Müşavirliği, 
  d) Bakanlık Müşavirleri, 
  e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
  Teftiş Kurulu Başkanlığı 

  Madde 18 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına 
aşağıdaki görevleri yapar: 
  a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve 
işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
  b) Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın 
amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
  c) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
  Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilmesi 
ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.
  Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

  Madde 19 - Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri 
şunlardır: 
  a) Bakanlığa; Hükümet programı, kalkınma plân ve programları, Bakanlar Kurulu 
kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi 
için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politika 
ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
  b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması 
gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma 
esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığına göndermek,
  c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para 
ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak 
üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip 
etmek, 
  d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli 
istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 
  e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanması 
sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan sorunları ve aksaklıkları, Bakanlık düzeyinde 
veya bakanlıklar arası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek Bakanlık makamına sunmak, 
organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, 
  f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık 
çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
  g) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü istatistik verilerini derlemek ve 
yayımlamak, 
  h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,
  ı) Bakanlık teşkilâtının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, otomasyon 
sistemlerinin işletimini sağlamak,
  j) Bakanlık makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer 
hizmetleri yürütmek.
  Hukuk Müşavirliği 

  Madde 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
  a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai 
sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
  b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı 
olmak, 
  c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli 
bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
  d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plân ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakanlık makamına 
sunmak, 
  e) Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşları tarafından hazırlanan veya Başbakanlıktan ve 
diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan 
inceleyerek Bakanlık görüşlerini tespit etmek, 
  f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
  Bakanlık müşavirleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği