Madde 11 - Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yürütmek,
  b) Birliklerin idari ve mali yönlerden denetimini sağlamak,
  c) Eser sahipleri ve birliklerle Bakanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek, 
  d) Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, kontrol etmek ve 
denetlemek,
  e) 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak, 
  f) Millî varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla film gösterileri ve 
festivaller düzenlemek veya desteklemek, belgesel filmler sağlamak, yaptırmak ve film satın 
almak, 
  g) Film, video ve benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını 
sağlamak, 
  h) Telif hakları konusunda milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli 
çalışmaları yürütmek, 
  ı) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 
  Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

  Madde 12 - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, 
turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili 
çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  b) Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm 
politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü 
araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün 
yararına sunmak,
  c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti, ilânı 
ve bu yerlerin plânları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek,
  d) Tarihî, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde 
kullanılması amacıyla, sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde plânlı gelişimi sağlamak için 
her ölçekte plân yapmak, yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları 
yönlendirmek ve yatırım yapmak,
  e) Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dahil 
olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek,
  f) Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,
  g) Kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektörün alt yapı ve üst yapı yatırımlarını, sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre 
yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin uygulamalarını 
yapmak veya yaptırmak,
  h) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili 
kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak, 
  ı) Sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle 
turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmalarının temini ile mevcutların kalitesinin 
yükseltilmesini sağlamak,                                        
  j) Turizm yatırım ve işletmelerinin belgelendirme işlemlerini yürütmek,
  k) Dünya turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek politika 
ve esaslara uygun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik 
işlemlerini yürütmek, 
  l) Turizm işletmelerinin, turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, denetim 
sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini 
yürütmek,          
  m) Bu maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli 
idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi 
kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,
  n) Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak 
araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kuruluşlardan yardım talep 
etmek,                           
  o) Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile Bakanlık 
birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, restorasyon, restitüsyon, büyük 
onarımlar ve bunlarla ilgili proje, keşif, ihale ve kontrollük işlerini yapmak ve yaptırmak,
  p) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü 
maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve 
alanların yönetim, işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,
  r) Kültür merkezlerinde millî kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, 
kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, okuma alışkanlığını 
ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri 
açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası 
düzeyde işbirliği yapmak, 
  s) İl ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer mali 
işlerini yürütmek,
  t) Genel Müdürlüğün görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve 
denetlemek,
  u) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Kontrolörlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle 
düzenlenir.
  Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

  Madde 13 - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Güzel sanatlar alanında bilimsel araştırma, inceleme, yayınlar yapmak, arşiv kurmak, 
geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,
  b) Halk kültürlerinin, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk 
müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında 
araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, 
tanıtmak,
  c) Halk kültürleri arşivini kurmak,
  d) Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür varlıklarını, kültür anlaşmaları 
ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incelemek, derlemek ve diğer 
bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları yayımlatmak, tanıtmak, açık hava müzelerine 
ve halk kültürleri arşivine kazandırmak,
  e) Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara 
yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere mevzuat çerçevesinde 
enstitü kurulmasını sağlamak,
  f) Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın 
karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve 
uygulanmasını sağlamak, bu amaçla eğitim merkezleri kurmak, kurslar açmak, ilgili meslek 
ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak, turist rehberliği kursları açmak, rehberlerin 
yetiştirilmesini sağlamak,
  g) Kültür ve turizm eğitimi programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi 
amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,
  h) Toplumda kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu 
amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
  ı) Kültür ve turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin kültür ve turizm konularında 
eğitilmesini plânlamak ve gerçekleştirmek, 
  j) Bakanlık personelinin ve meslek elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında 
yetiştirilmesini plânlamak ve gerçekleştirmek, turist rehberlerinin faaliyetlerini denetlemek,
  k) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve uygulamak,
  l) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Tanıtma Genel Müdürlüğü

  Madde 14 - Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Her türlü imkândan yararlanarak, ülkemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve 
turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla yurt 
içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kolokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, 
gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde 
faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri 
desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak, bu tür faaliyetlerin 
ülkemizde yapılmasını özendirmek, ödül vermek,
  b) Dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi ve yurt 
dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, bunların 
faaliyetlerine yardımcı olmak,
  c) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu 
faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde 
bulunmak ve yabancı kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, 
topluluk veya bunların temsilcilerini davet etmek ve ağırlamak,
  d) Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, 
hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak,
  e) Ülkemize yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politikaların 
oluşturulması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü etüt ve araştırmaları yapmak veya 
yaptırmak, istatistik verilerini derlemek,
  f) Ülkemize yönelik turizm talebini artırmak amacıyla yurt dışında basın, yayın gibi 
tanıtım faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmetleri satın almak,
  g) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
  Millî Kütüphane Başkanlığı

  Madde 15 - Millî Kütüphane Başkanlığı, Türkiye'nin millî kültür ve bilgi birikimi ile bilgi 
akımını sağlar ve 5632 sayılı Millî Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun ile diğer kanunlarla 
verilen görevleri yapar.
  Ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, 
memleketin tarihî ve kültürü bakımından önemli olanların çoğaltılmasını ve bir nüshasının 
Millî Kütüphanede saklanmasını sağlar.
  Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı