Endeksler

	  AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU

Kanun Numarası		: 4847
Kabul Tarihi		: 15/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 19/04/2003 Sayı : 25084
  
  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin 
gelişmeleri izlemek ve müzakere etmek, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve bu 
gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek ve istenildiğinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde 
kararnamelerin Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına 
görüş sunmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 
kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
  Komisyonun kuruluşu

  Madde 2 - Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenecek 
Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda; siyasi parti grupları ile bağımsızlar Meclisteki 
sayılarının- boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına 
uygun olarak temsil edilirler. Siyasi parti grupları, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu üyelikleri için adaylarını Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri arasından 
bildirir.
  Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeleri belirlenirken İngilizce veya Fransızcayı anlama, 
konuşma ve yazma düzeylerinde iyi bilen, Avrupa Birliği hukuku alanında uzman 
milletvekillerine öncelik tanınır.
  Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin 
görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yasama yılıdır.
  Komisyon, siyasi parti gruplarının yüzde oranlarına göre bir başkan, iki başkanvekili, bir 
sözcü ve bir katip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanan Komisyonun, 
toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır.
  Komisyonun görevleri

  Madde 3 - Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun görevleri şunlardır:
  a) Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin Avrupa 
Birliği Mevzuatına uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak, 
  b) Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere 
etmek,
  c) Her yasama yılının sonunda Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılım sürecindeki 
gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak 
ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetin bilgisine sunmak,
  d) Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde 
bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek,
  e) Avrupa Birliği kurumları ile diğer üye ve aday ülke eş parlamentoları ve Avrupa Birliği 
komisyonlarıyla ilişkileri yürütmek,
  f) Avrupa Birliğine katılım konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 
ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek,
  g) Avrupa Birliğine katılım konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak.
  Komisyonun yetkileri

  Madde 4 - Komisyon, görevleri ile ilgili olarak, bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli 
dairelerden, mahalli idarelerden, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kuruluşlardan bilgi istemek ve ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkilerine sahiptir.
  Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir. Ankara 
dışında ve yurt dışında da çalışabilir.
  Komisyonun çalışma usul ve esasları

  Madde 5 - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır 
ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde 
üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
  Komisyon, Avrupa Birliği Mevzuatına uygunluk yönünde Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğinden görüş isteyebilir.
  Komisyon yıllık faaliyet ve değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunar. Bu rapor, Danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul 
gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir.
  Komisyon raporu, Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara Başkanlıkça gönderilir.
  Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler, 
Komisyonun kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının onayı ile 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır.
  Uygulanacak İçtüzük

  Madde 6 - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu çalışmalarında, bu Kanunda açıklık olmayan 
hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisi bu Komisyon için de 
geçerlidir.
  Geçici Madde 1 – Siyasi parti grupları; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliklerine 
yapılacak ilk seçimler için adaylarını, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 
üyeleri de dahil olacak şekilde bildirirler.
  Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 22 nci dönemde ikinci devre için yapılacak üye 
seçimleri diğer komisyonlarla birlikte yapılır.
  Yürürlük

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar 
Kurulu yürütür.