Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
     ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ TADİLİNE İLİŞKİN 
     ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası		: 4846
Kabul Tarihi		: 10/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 15/04/2003 Sayı : 25080
  
  

  Madde 1 - 19.7.1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 
Tadiline İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   
  
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
  ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ
  TADİLİNE İLİŞKİN ANLAŞMA
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti, 9 Eylül 1977 
tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının aşağıdaki gibi 
değiştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.
  Madde 1
  Birinci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
  "İş bu anlaşma Hükümleri, Âkit Taraf Ülkelerinden birinin topraklarında kayıtlı taşıtlar 
vasıtasıyla iki ülke arasında ve toprakları üzerinden transit olarak yapılan yük ve yolcu 
taşımaları ile diğer Âkit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelerden diğer 
Âkit Taraf topraklarına yapılan taşımalara uygulanır."
  Madde 2
  Onuncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "a) Âkit Taraflardan birinde kayıtlı bir taşıtın kayıtlı olduğu ülkeye veya üçüncü bir ülkeye 
götürülmek üzere eşya yüklemek için diğer Âkit Taraf topraklarına boş olarak girmesi, özel 
bir izne bağlıdır. Her iki Âkit Taraf bu tür özel izinlere bağlı talepleri hoşgörü çerçevesinde ve 
çabuklaştırılmış olarak incelenmesi hususunda anlaşmışlardır.
  b) Âkit Taraflardan birinin topraklarında kayıtlı karayolu taşıtları diğer Âkit Taraf 
topraklarına yüklü olarak girmesi şartıyla, diğer Âkit Taraf topraklarından üçüncü bir ülke 
topraklarına veya üçüncü bir ülke topraklarından diğer Âkit Taraf topraklarına taşıma 
yapabilirler. Bu taşımalar her iki Âkit Tarafın yetkili makamlarınca verilen özel izin 
belgelerine tabidirler. Bu izin belgelerinin basılmış şekli, her iki Âkit Tarafın yetkili 
makamları arasında boş olarak teati edilecektir. Bu izin belgelerinin basılmış şekli ve sayısı 
Anlaşmanın 7 nci maddesinin c) bendi hükümlerine uygun olarak tespit edilecektir."
  Madde 3
  Onbirinci maddedeki a) ve b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmişlerdir.
  "a) Boş veya dolu olsun, römork ve yarı-römorklar dahil Âkit Taraflardan birinin 
topraklarında kayıtlı olan ve iki ülke arasında veya üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelerden 
eşya taşımacılığı için kullanılan karayolu taşıtları vergi, ücret ve diğer ödemelerden muaftır.
  b) Boş veya dolu olsun, römork ve yarı-römorklar dahil Âkit Taraflardan birinin 
topraklarında kayıtlı olan ve diğer Âkit Taraf topraklarından transit olarak eşya taşımacılığı 
için kullanılan karayolu taşıtları bu ülkenin millî mevzuatınca öngörülen vergi, ücret ve diğer 
ödemelere tabidirler.
  Âkit Tarafların yetkili makamları bu vergi, ücret ve diğer ödemelere kısmî veya tam bir 
muafiyet uygulayabilirler."
  Madde 4
  Bu Anlaşma her iki Âkit Tarafın millî mevzuatına uygun olarak onaylanacak ve 
onaylandığının son tebliğ edildiği gün yürürlüğe girecektir.
  İş bu Anlaşma Ankara'da 19 Temmuz 1994 tarihinde her ikisi de aynı derecede geçerli 
olmak üzere Fransızca dilinde ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir.
  
  	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	POLONYA CUMHURİYETİ
  	HÜKÜMETİ ADINA	           HÜKÜMETİ ADINA