Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA VE HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA 
 ANKARA VE SARAYBOSNA’DA DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİNİN YERLEŞİMİNE İLİŞKİN 
       PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
 
Kanun Numarası		: 4845
Kabul Tarihi		: 10/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 15/04/2003 Sayı : 25080
  

  Madde 1 - 28 Aralık 1999 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve Saraybosna’da 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokol”un onaylanması uygun 
bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
  
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA VE HERSEK
  BAKANLAR KURULU ARASINDA ANKARA VE SARAYBOSNA’DA
  DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİNİN YERLEŞİMİNE İLİŞKİN PROTOKOL
  İki ülke arasında geleneksel dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek arzusu ile,
  Aşağıda “Türk tarafı” olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile,
  Aşağıda “Bosna Hersek tarafı” olarak anılan Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu,
  izleyen hususlar üzerinde görüşbirliğine varmışlardır :
  Madde 1
  Türk tarafı, Ankara’daki Bosna Hersek Büyükelçiliğinin halen yerleşik bulunduğu binanın 
kira giderini üstlenecektir.
  Ankara’daki Bosna Hersek Büyükelçiliğinin halen yerleşik bulunduğu binayı değiştirmek 
istemesi halinde, Türk tarafının yeni bina için ödeyeceği yıllık kira bedeli 66 000 ABD 
Dolarını aşmayacaktır.
  Madde 2
  Bosna Hersek tarafı, Saraybosna’daki Türkiye Büyükelçiliği kançılaryasının halen 
yerleşik bulunduğu arsa ve üzerindeki binayı bedelsiz tahsis edecektir.
  Madde 3
  Taraflar, işbu Protokolün konusu olan taşınmazı, bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığının 
açık izni olmaksızın, başka herhangi bir özel veya tüzel kişiye bedel karşılığı veya bedelsiz 
devretmemeyi taahhüt eder.
  Madde 4
  Taraflar birbirlerinin ülkelerinde yürürlükte olan imar ve şehircilik mevzuatına uymayı 
taahhüt ederler.
  Madde 5
  Tahsis edilen veya kiralanan binalar, özel hizmet karşılığı alınanlar dışında, her türlü genel 
ve yerel vergi ve rüsumdan bağışık tutulacaktır.
  Madde 6
  Sözkonusu binaların onarım, elektrik, su, ısıtma, haberleşme giderleri tarafların 
Büyükelçiliklerince karşılanacaktır.
  Madde 7
  İşbu Protokolün uygulama ve yorumundan dolayı çıkabilecek uyuşmazlıklar taraflar 
arasında yapılacak karşılıklı görüşmeler yolu ile çözümlenecektir.
  Madde 8
  İşbu Protokol, Tarafların yetkili makamlarınca onaylanmasından ve onay işlemlerinin 
tamamlandığını diplomatik yollarla bildirmelerinden itibaren yürürlüğe girecektir.
  İşbu Protokol, 28 Aralık 1999 tarihinde Ankara’da İngilizce dilinde Taraflar için birer 
nüsha olarak imza edilmiştir.
  
  	Türkiye Cumhuriyeti	Bosna ve Hersek Bakanlar
  	Hükümeti Adına	Kurulu Adına
  	Erkan GEZER	Besim SPAHİÇ
  	Büyükelçi	Bosna ve Hersek Ankara
  	Konsolosluk İşleri	Büyükelçisi
  	Genel Müdürü