Endeksler
        TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TACİKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ ARASINDA 
ANKARA VE DUŞANBE’DE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİNİN YERLEŞİMİNE İLİŞKİN PROTOKOLUN
		ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası		: 4844
Kabul Tarihi		: 10/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 15/04/2003 Sayı : 25080
 
 

  Madde 1 -  7 Şubat 2000 tarihinde Duşanbe'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe'de Diplomatik 
Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokol"un onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TACİKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ
ARASINDA ANKARA VE DUŞANBE'DE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİNİN
YERLEŞİMİNE İLİŞKİN
  
PROTOKOL
  İki ülke arasında geleneksel dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek arzusu ile,
  Aşağıda "Türk tarafı" olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, 
  Aşağıda "Tacikistan tarafı" olarak anılan Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti, 
  İzleyen hususlar üzerinde görüş birliğine varmışlardır :
  Madde 1
  Türk tarafı, Ankara Oran Diplomatik Sitede Tacikistan Büyükelçiliğine bedelsiz arsa tahsis edecek ve 
üzerinde Duşanbe'deki Türkiye Büyükelçiliğine tahsis edilene eşdeğer bir bina inşa edecektir. Bina projesi için 
Tacikistan tarafının muvafakatı alınacaktır. Söz konusu arsa ve üzerinde inşa edilecek olan binanın mülkiyeti 
eşzamanlı olarak Tacikistan tarafına devredilecektir.
  Türk tarafı, Diplomatik Sitede Tacikistan Büyükelçiliği inşaatı tamamlanana kadar, Ankara'daki Tacikistan 
Büyükelçiliği kançılarya ve rezidansının halen yerleşik bulunduğu binanın kira giderini üstlenecektir.
  Ankara'daki Tacikistan Büyükelçiliğinin halen yerleşik bulunduğu binayı değiştirmek istemesi halinde, Türk 
tarafının yeni bina için ödeyeceği yıllık kira bedeli 96 000 ABD Dolarını aşmayacaktır.
  Madde 2
  Tacikistan tarafı; Duşanbe'deki Türkiye Büyükelçiliği kançılaryasının halen yerleşik bulunduğu binayı 
bedelsiz tahsis edecek, Ankara'da Tacikistan Büyükelçiliği binasının teslimiyle eşzamanlı olarak bu binanın ve 
yerleştiği arsanın mülkiyetini Türk tarafına devredecektir.
  Madde 3
  Taraflar, işbu Protokolun konusu olan taşınmazları, bulundukları ülkenin Dışişleri Bakanlığının açık izni 
olmaksızın, başka herhangi bir özel veya tüzelkişiye bedel karşılığı veya bedelsiz devretmemeyi taahhüt ederler.
  Madde 4
  Taraflar birbirlerinin ülkelerinde yürürlükte olan imar ve şehircilik mevzuatına uymayı taahhüt ederler.
  Madde 5
  Tahsis edilen veya kiralanan binalar, özel hizmet karşılığı alınanlar dışında, her türlü genel ve yerel vergi ve 
rüsumdan bağışık tutulacaktır.
  Madde 6
  Söz konusu binaların onarım, elektrik, su, ısıtma, haberleşme giderleri tarafların Büyükelçiliklerince 
karşılanacaktır.
  Madde 7
  İşbu Protokolun uygulama ve yorumundan dolayı çıkabilecek uyuşmazlıklar taraflar arasında yapılacak 
karşılıklı görüşmeler yolu ile çözümlenecektir.
  Madde 8
  İşbu Protokol, Tarafların yetkili makamlarınca onaylanmasından ve onay işlemlerinin tamamlandığını 
diplomatik yollarla bildirmelerinden itibaren yürürlüğe girecektir. Taraflardan her biri altı ay önceden yazılı 
bildirimde bulunmak suretiyle fesih yetkisine sahip olacaktır.
  İşbu Protokol, 2000 yılında Duşanbe'de Türkçe ve Tacik dillerinde her iki metin de aynı derecede geçerli 
olmak üzere iki nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir.
  
  	Türkiye Cumhuriyeti	Tacikistan Cumhuriyeti
  	Hükümeti adına	Hükümeti adına
  	(İmza)	(İmza)