Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ ARASINDA
  ANKARA VE AŞKABAD’DA DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİN YERLEŞİMİNE İLİŞKİN 
      PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası		: 4843
Kabul Tarihi		: 10/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 15/04/2003 Sayı : 25080
 
 

  Madde 1 - 23 Aralık 1999 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşkabad’da Diplomatik 
Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokol”un onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ
ARASINDA ANKARA VE AŞKABAD'DA DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİN
YERLEŞİMİNE İLİŞKİN
PROTOKOL
 
  İki ülke arasında geleneksel dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek arzusu ile,
  Aşağıda "Türk tarafı" olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile,
  Aşağıda "Türkmen tarafı" olarak anılan Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti,
  İzleyen hususlar üzerinde görüş birliğine varmışlardır :
  Madde 1
  1. Türk tarafı, Ankara Oran Diplomatik Sitede 25035/2 sayılı 4 224 m2 yüzölçümlü ve 25035/1 sayılı 4 265 
m2 yüzölçümlü parsellerin kullanım hakkını bedelsiz olarak Türkmenistan Büyükelçiliğine verecektir.
  2. Türk tarafı, 1 inci Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen araziler üzerinde Aşkabad'da Türkiye 
Büyükelçiliğine tahsis edilene eşdeğerde bir bina inşa edecektir. Bina projesi için Türkmen tarafının muvafakatı 
alınacaktır. Bina ve arsaların kullanım hakkı inşaat tamamlandığında Türkmen tarafına bedelsiz verilecektir.
  3. Türk tarafı, 2 nci Maddede belirtilen Büyükelçilik binası tamamlanıncaya kadar, Ankara'daki 
Türkmenistan Büyükelçiliği kançılaryasının halen yerleşik bulunduğu binanın kira giderini üstlenecek ve 
bedelsiz Büyükelçi konutu tahsis edecektir. Ankara'daki Türkmenistan Büyükelçiliğinin halen yerleşik 
bulunduğu binayı değiştirmek istemesi halinde, Türk tarafının yeni bina için ödeyeceği yıllık kira bedeli 130 000 
ABD Dolarını aşmayacaktır.
  Madde 2
  Türkmen tarafı, Aşkabad'daki Türkiye Büyükelçiliği kançılaryasının halen yerleşik bulunduğu, Aşkabad, 
Shevchenko Cad., 9 adresindeki (Shevchenko Cad. ile K. Kuliev Cad. kesiştiği köşe) bina ile arsasının ve 
Aşkabad, Novofiruzinskaya otoyolunun güney kısmındaki 24 000 m2 yüzölçümlü arsanın kullanım hakkını, 
Ankara'daki Türkmenistan Büyükelçiliği arsalarının ve binasının teslimiyle eşzamanlı olarak Türk tarafına 
verecektir.
  Madde 3
  İşbu Protokolun konusu olan taşınmazlar, karşı tarafın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devredilemez.
  Madde 4
  Taraflar birbirlerinin ülkelerinde yürürlükte olan imar ve şehircilik mevzuatına uymayı taahhüt ederler.
  Madde 5
  İşbu Protokolun konusu olan diplomatik personelin yerleşiminde kullanılan taşınmazlara, diplomatik 
ilişkilere ilişkin 1961 Viyana Konvansiyonu hükümleri uygulanacaktır.
  Madde 6
  Söz konusu binaların elektrik, su, ısıtma, gaz ve kanalizasyon giderleri, kabul eden ülke tarafından 
karşılanacaktır.
  Madde 7
  İşbu Protokolun uygulama ve yorumundan dolayı çıkabilecek uyuşmazlıklar, taraflar arasında yapılacak 
karşılıklı görüşmeler yolu ile çözümlenecektir.
  Madde 8
  İşbu Protokol, Tarafların yetkili makamlarınca onaylanmasından itibaren yürürlüğe girecektir. Taraflardan 
herbiri altı ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle fesih yetkisine sahip olacaktır.
  İşbu Protokol, 23 Aralık 1999 tarihinde Ankara'da Türkçe, Türkmence, İngilizce ve Rusça dillerinde her dört 
metin de aynı derecede geçerli olmak üzere tanzim ve imza edilmiştir. Yorum farklılığı halinde, İngilizce metin 
esas alınacaktır.
	Türkiye Cumhuriyeti	Türkmenistan Cumhuriyeti 
	Hükümeti Adına	Hükümeti Adına
	Erkan GEZER	H. E. Mr. Nourmoukhammet KHANAMOV
	Büyükelçi	Türkmenistan Cumhuriyeti
	Konsolosluk İşleri	Ankara Büyükelçisi
	Genel Müdürü