Endeksler

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  
Kanun Numarası		: 4842
Kabul Tarihi		: 09/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 24/04/2003 Sayı : 25088
  
  

  Madde 1 - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten 
kaldırılmış olan 19 uncu Maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
  Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası: 

  Madde 19 - 1. Dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları bilanço 
esasına göre tespit edilen vergiye tâbi mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit 
şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları 
veya imal ettikleri amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerinin % 40'ını vergi 
matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu 
yaparlar. 
  Petrol Kanunu ve Maden Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için 
yapılan ve aktifleştirilen harcamalar yatırım indirimi istisnası uygulamasından yararlanır. 
  2. Yatırım indirimi istisnası tutarının hesaplanmasında amortismana tâbi iktisadî kıymetin 
maliyet bedeli esas alınır. 
  3. Yatırım indirimi istisnası uygulamasına, istisnaya konu iktisadî kıymete ilişkin 
harcamaların yapıldığı yılda başlanır ve indirilecek tutara ulaşılıncaya kadar devam olunur. 
  Yatırım harcamalarının yapıldığı yıla ilişkin vergi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz 
olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate 
alınır. 
  4. Aşağıda belirtilen iktisadî kıymetler ile ilgili olarak yatırım indirimi hesaplanmaz. 
  - Bedeli 5 milyar liradan az olan iktisadî kıymetler (iktisadî ve teknik bakımdan bütünlük 
arz eden iktisadî kıymetler haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate 
alınır.). 
  - Yurt içinde veya dışında daha önce kullanılmış olan iktisadî kıymetler (yüzer havuzlar 
ile oniki yaşından küçük gemiler hariç). 
  - Gayri maddî haklar (yatırım indiriminden yararlanan iktisadî kıymetlerin 
kullanılabilmesi için gerekli olan bilgisayar programları hariç). 
  - Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefruşat ve büro 
demirbaşları. 
  - Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadî kıymetler. 
  - Satın alma suretiyle iktisap edilen veya inşa edilen binalar (mal ve hizmet üretim yeri 
olarak kullanılmak üzere inşa edilenler hariç). 
  - Arazi veya arsalar. 
  - Binek otomobili ve benzeri kara taşıtları, yat, kotra, tekne ve benzeri motorlu deniz 
araçları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtları (işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili 
olanlar hariç).
  - Yurt dışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere alınan iktisadî kıymetler. 
  5. Yatırım indirimi istisnasına konu iktisadî kıymetleri aktife alındıkları tarihten itibaren 
iki yıl içinde elden çıkaran mükellefler, bu iktisadî kıymetlerle ilgili olarak yatırım indirimi 
istisnası uygulama haklarını kaybederler. Bu durumda daha önce yararlanılan yatırım indirimi 
istisnası için herhangi bir işlem yapılmaz. 
  6. Mükellefler kayıtlarını, hesaplanan ve yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarlarının 
yıllar itibariyle takibini yapacak şekilde tutarlar. 
  7. Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

  Madde 2 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış olan 22 nci 
Maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
  Menkul sermaye iratlarında: 

  Madde 22 - 1. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden 
vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 25'i, 
Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim 
ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan 
ödemelerin % 10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir 
vergisinden müstesnadır. 
  İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü Maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine 
göre tevkifat yapılmaz. 
  2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci Maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) 
numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen 
tutar üzerinden 94 üncü Madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr 
payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden 
hesaplanan vergiden mahsup edilir. 

  Madde 3 - 193 sayılı Kanunun 31 inci Maddesi Madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
  Sakatlık indirimi: 

  Madde 31 - Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci 
derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 
40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık 
dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. 
  Sakatlık indirimi; 
  - Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira, 
  - İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira, 
  - Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır. 
  Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelik ile belirlenir.

  Madde 4 - 193 sayılı Kanunun 37 nci Maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (7) numaralı 
bent eklenmiştir. 
  7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar. 

  Madde 5 - 193 sayılı Kanunun 38 inci Maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
  Sürekli olarak işlenmiş altın alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, altın satış 
tarihindeki İstanbul Altın Borsasında oluşan has altın değeri ile satılan mamulün has altın 
maliyet bedeli arasında oluşan farkı, maliyet bedeline ilave ederler. Söz konusu fark, 
bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında izlenir. Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi 
bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın kazancına 
dahil edilerek vergiye tâbi tutulur. Bu mükelleflerin kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider 
ve maliyet unsurlarının sadece ilgili dönemde ayrılan fonu aşan kısmı gider kabul edilir. 

  Madde 6 - 193 sayılı Kanunun 66 ncı Maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  4. Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve 
meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları; 

  Madde 7 - 193 sayılı Kanunun 75 inci Maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
  4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef 
kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan 
kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı, 

  Madde 8 - 193 sayılı Kanunun mükerrer 80 inci Maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  1. İvazsız olarak iktisap edilenler, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem 
gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait 
olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin elden 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Üç aylık süreyi bir yıla kadar çıkartmaya veya tekrar 
kanunî süreye kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.).

  Madde 9 - 193 sayılı Kanunun 86 ncı Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
  Toplama yapılmayan haller: 

  Madde 86 - Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için 
beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 
  1. Tam mükellefiyette; 
  a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci Maddesinin (15) 
numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde 
kalan kısmı, 
  b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla 
işverenden ücret almakla beraber ücret dışındaki gelirleri için beyanname vermek zorunda 
olmayan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü Maddede yazılı 
tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle 
vergilendirilmiş ücretleri dahil), 
  c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü 
Maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de 
tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye 
iratları ve gayrimenkul sermaye iratları, 
  d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı aşmayan, tevkifata ve 
istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları. 
  2. Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, 
serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.  

  Madde 10 - 193 sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı 
bendine birinci alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent ile (3) numaralı bentten 
sonra gelmek üzere aşağıdaki (4) numaralı bent eklenmiştir. 
  Yukarıda sayılan kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul ve yüz yatak (kalkınmada 
öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşaası 
dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası için bu kuruluşlara yapılan her türlü 
bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her 
türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden 
indirilir. 
  4. Beyan edilen gelirin % 5'ini aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi 
şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık 
harcamaları (mükerrer 121 inci Madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle 
vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak 
matrahlarından indiremezler). 

  Madde 11 - 193 sayılı Kanunun 92 nci Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
  Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayı içinde, gelirin sadece basit usulde 
tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayı içinde, tam 
mükellefiyette vergiyi tarha yetkili vergi dairesine, dar mükellefiyette Türkiye'de vergi 
muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa 
işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi 
dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir. 

  Madde 12 - 193 sayılı Kanunun 94 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 
bendinin (b) alt bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci Maddenin 
ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye 
eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.), 
  ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef 
kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) 
ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci Maddenin 
ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye 
eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.), 
  iii) 75 inci Maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye 
iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden, 
  Bu Maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan 
kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz. 

  Madde 13 - 193 sayılı Kanunun 103 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  Madde 103 - Gelir vergisine tâbi gelirler; 
  5.000.000.000 liraya kadar % 20 
  12.000.000.000 liranın 5.000.000.000 lirası için 1.000.000.000 lira, fazlası % 25 
  24.000.000.000 liranın 12.000.000.000 lirası için 2.750.000.000 lira, fazlası % 30 
  60.000.000.000 liranın 24.000.000.000 lirası için 6.350.000.000 lira, fazlası % 35 
  120.000.000.000 liranın 60.000.000.000 lirası için 18.950.000.000 lira, fazlası % 40 
  120.000.000.000 liradan fazlasının 120.000.000.000 lirası için 42.950.000.000 lira, 
fazlası % 45 
  Oranında vergilendirilir. 
  Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukarıdaki tarifede yer alan vergi oranları beş 
puan indirilmek suretiyle uygulanır. 

  Madde 14 - 193 sayılı Kanunun 117 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  Madde 117 - 1. Şubat ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir 
üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında; 
  2. Mart ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk 
ettirilen gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında; 
  Olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 
  Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kısmı ziraî kazançtan oluşan mükellefler 
hakkında gerekli görülen hallerde, iki taksitten fazla olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve 
ziraat ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tayin edebilir. 

  Madde 15 - 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci Maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
  Ücretlilerde vergi indirimi: 

  Mükerrer Madde 121 - Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve 
çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının 
yıllık toplam tutarının; 
  - 3 milyar liraya kadar % 8'i, 
  - 6 milyar liranın 3 milyar lirası için % 8'i, aşan kısmı için % 6'sı, 
  - 6 milyar liradan fazlasının, 6 milyar lirası için % 7'si, aşan kısmı için % 4'ü, 
  Ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı 
ile kendisine nakden iade edilir. 
  Şu kadar ki; harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti 
bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin 
işverene verilmesi şarttır. Mahsup hakkı kazanılan tutarın hesaplanmasında dikkate alınan 
harcama tutarı, vergi matrahının toplamını geçemez. 
  Ücretlilerin harcama belgelerinin işverene ibrazı, beyanı ve verginin mahsup veya iadesine 
ilişkin süreleri tespit etmeye, iadeyi nakden veya mahsuben yaptırmaya, vergi mahsup ve 
iadesine tâbi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın tespit 
etmeye ve uygulamanın usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

  Madde 16 - 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

  Mükerrer Madde 123 - 1. Bu Kanunun 21, 23/8, 47 ve 48 inci Maddelerinde yer alan 
maktu had ve tutarlar, 1.1.2003 tarihi itibariyle geçerli olan had ve tutarlarına yükseltilmiştir. 
  2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci 
Maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler dikkate 
alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya 
veya indirmeye yetkilidir. 
  3. Bu Kanunun 103 üncü Maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları 
hakkında, bu Maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır. 

  Madde 17 - 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Maddeler eklenmiştir. 

  Geçici Madde 61 - Bu Maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden 
düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına 
(teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadî kıymetler için yapılan harcamalar 
hariç), yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce 
yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.  
  Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile bu 
Maddenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın 
yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan 
kazançlar üzerinden dağıtılsın, dağıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.
  İsteyen mükellefler, bu Maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden 
düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu tarihten itibaren yaptıkları harcamaları 
(öngörülen harcamalar kapsamında daha önce yatırım indirimi istisnasından yararlanmış 
harcamalar hariç) için bu Kanunun 19 uncu Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde 
yatırım indirimi istisnasından yararlanabilirler. Bunun için bu Maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonraki ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe 
kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bir bildirimde bulunulması ve tercihin, alınmış olan 
yatırım teşvik belgelerinin tamamı için yapılması şarttır. 

  Geçici Madde 62 - 1. Kurumlar vergisi mükelleflerinin; 
  a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri 
kazançlarının, 
  b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren 
hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarının, 
  c) Geçici 61 inci Madde kapsamında tevkifata tâbi tutulmuş kazançlarının, 
  Dağıtımı halinde 94 üncü Madde uyarınca tevkifat yapılmaz. 
  2. Gerçek kişilerce (1) numaralı fıkranın (a) bendi kapsamında elde edilen kâr payları gelir 
vergisinden müstesnadır. 
  3. Gerçek kişilerce (1) numaralı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında elde edilen kâr 
paylarının net tutarına elde edilen kâr payının 1/9’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı 
vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi 
halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5'i beyanname üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinden mahsup edilir. 
  4. Kurumlar vergisi mükelleflerinin doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla, bu Maddenin (1) 
numaralı fıkrasında belirtilen nitelikte kâr payı elde etmeleri halinde, bu kâr paylarının 
dağıtımı ve kâr payı elde eden gerçek kişilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), 
(2) ve (3) numaralı fıkra hükümleri uygulanır. 
  5. Bu Madde kapsamındaki kâr payları için 22 nci Madde hükümleri uygulanmaz. 

  Geçici Madde 63 - 1. İşlenmiş altın ticareti ve imalatı ile iştigal eden gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinden (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) 4811 sayılı Kanunun 
13 üncü Maddesine istinaden bildirimde bulunmayanların 31.12.2002 tarihi itibariyle defter 
kayıtlarında yer alan altın maliyet bedelleri, İstanbul Altın Borsasının aynı tarihteki (aynı 
tarihte işlem görmemesi halinde bu tarihten önceki son işlem günündeki) has altın kapanış 
fiyatından düşük olamaz. Maliyet bedelinin bu fiyattan düşük olması halinde aradaki fark altın 
satış kârı addolunur ve 2002 yılı kazancına eklenerek bu Kanunun yayımını izleyen ikinci 
ayın sonuna kadar beyan edilir ve tahakkuk eden vergi aynı sürede ödenir. 
  2. Kıymetli maden ve ziynet eşyası imalatı ve ticareti faaliyetinde bulunan gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde 
mevcut olup kayıtlarında yer almayan kıymetli maden (altın, platin ve gümüş) ve kıymetli 
taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci gibi ) ile bunlardan mamûl 
ziynet eşyasını 4811 sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen 
şekilde bildirmeleri halinde aynı Kanunun 13 üncü Maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre 
vergi öderler.

  Geçici Madde 64 - 31.12.2007 tarihine kadar sporculara ücret olarak yapılan ödemeler 
gelir vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden % 15 oranında gelir vergisi tevkifatı 
yapılır. Bu istisnanın tevkif yoluyla ödenen gelir vergisine şümulü yoktur. 
  Bakanlar Kurulu % 15 oranını % 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranına kadar 
indirmeye yetkilidir. 

  Madde 18 - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci Maddesine 
aşağıdaki (7) numaralı bent eklenmiştir. 
  7. Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve 
Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar. 

  Madde 19 - 5422 sayılı Kanunun 14 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 
bendine birinci alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 
  Yukarıda sayılan kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul ve yüz yatak (kalkınmada 
öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşaası 
dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası için bu kuruluşlara yapılan her türlü 
bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her 
türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı kurum kazancının tespitinde hasılattan gider 
olarak indirilir. 

  Madde 20 - 5422 sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  Madde 40 - Kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir.  

  Madde 21 - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci 
Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinin üçüncü alt 
bendinde yer alan "gecikme zammının % 50 fazlası ile birlikte" ibaresi "gecikme zammıyla 
birlikte" şeklinde değiştirilmiş, bu bendin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
  a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için 
yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde 
yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetleri, 
  İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde 
gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün 
içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde 
vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir. 

  Madde 22 - 3065 sayılı  Kanunun 12 nci Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile 
(b) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinin sonuna aşağıdaki alt 
bent eklenmiştir. 
  a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili 
gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.
  Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya 
bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili 
gümrük antreposuna konulmalıdır.
  İhracat teslimi yapılacak yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu 
belgeleri belirlemeye, konulacak mal miktarı ve cinsi ile bunların antrepoda bekleme 
sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak 
suretiyle, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
  Gümrük antreposuna konulan malın ihracatının belirlenen sürede veya şartlara uygun 
olarak gerçekleşmemesi veya tevsik edilememesi hallerinde; ziyaa uğratılan vergi, buna 
ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer 
vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.

  Madde 23 - 3065 sayılı Kanunun 17 nci Maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) ve (e) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l) ve (m) bentleri 
eklenmiştir. 
  a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen 
mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,  
  e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve tali acenteler dahil 
sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun 7 nci Maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı 
sağlama işlemleri, 
  l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim 
şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların 
tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde 
satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları 
hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların 
teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, 
  m) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) 
teslimi ve kiralanması.

  Madde 24 - 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Maddeler eklenmiştir. 

  Geçici Madde 18 - Bu Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) bendi hükmü, teşvik belgesine 
sahip katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlara bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimlerinde de uygulanır. 

  Geçici Madde 19 - Asya Kalkınma Bankasının 2003 yılında ülkemizde yapılacak yıllık 
toplantılarıyla ilgili olarak bu bankaya ve temsilcilerine yapılacak teslim ve hizmetler katma 
değer vergisinden müstesnadır. Toplantıya ilişkin teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna 
uygulanacak miktara ilişkin alt sınır belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu kapsamda 
teslim edilen mal ve hizmetler için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle 
hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. 

  Madde 25 - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki mükerrer 
290 ıncı Madde eklenmiştir. 
  Finansal kiralama işlemlerinde değerleme: 

  MÜKERRER Madde 290 - 1. Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu 
olan iktisadî kıymet ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerlemesi aşağıdaki 
esaslara göre yapılır. 
  Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı ve 
sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye 
göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir.  
  Kiralayan tarafından sözleşmeden doğan alacak, kiralama süresi boyunca yapılacak kira 
ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu iktisadî kıymet ise, bu iktisadî kıymetin net 
bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar 
ile değerlenir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü 
değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadî kıymet 
iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadî kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen 
kazançlar gibi işleme tâbi tutulur. 
  Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri 
arasındaki fark, gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. 
  Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin üretimini veya alım satımını 
yapması halinde, iktisadî kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate alınır. 
Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki fark, normal bir satış işleminden elde edilen kâr veya 
zarar olarak işleme tâbi tutulur. 
  2. Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma 
hakkı, bu Kanunun mükerrer 298 inci Maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci 
bölümünde kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden 
değerlemeye ve amortismana tâbi tutulur. 
  Kiralayan tarafından, finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin bu Maddenin (1) 
numaralı fıkrasının üçüncü paragrafına göre belirlenen değeri üzerinden amortisman 
ayrılmaya devam olunur. 
  Bu Madde kapsamında değerlenen borç ve alacak tutarları reeskonta tâbi tutulmaz. 
  Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç 
anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda 
kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılır. 
  Kiralayan tarafından gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadî kıymetin 
finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda 
anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz 
oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilir. 
  3. Bu Maddenin uygulamasında aşağıda yer alan tanımlar dikkate alınır. 
  Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip 
devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan 
kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.   
  Kiralama işleminde; iktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya 
devredilmesi, kiracıya kira süresi sonunda iktisadî kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle 
satın alma hakkı tanınması, kiralama süresinin iktisadî kıymetin ekonomik ömrünün % 
80'inden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya sözleşmeye göre yapılacak kira 
ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadî kıymetin rayiç bedelinin % 90'ından 
daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda kiralama 
işlemi finansal kiralama kabul edilir. 
  Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile 
sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans 
sözleşmeleri bu Madde kapsamında değerlendirilmez. 
  Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri, sadece, sözleşmede kira süresi 
sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi sonunda 
kiralama konusu gayrimenkulu düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmışsa bu Madde 
kapsamında değerlendirilir. 
  Kira Ödemeleri: Sözleşmeye göre, kira süresi boyunca yapılması gereken kira 
ödemeleridir. Kira süresi sonunda, kiralama konusu iktisadî kıymetin kalan değerine ilişkin 
bir taahhüt olması halinde bu değer de kira ödemesi kabul edilir. 
  Kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadî kıymeti satın alma hakkı tanındığı 
ve sözleşme tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda kira 
ödemeleri kira süresi boyunca yapılan kira ödemeleri ile satın alma hakkının kullanılması 
durumunda ödenmesi gereken bedelin toplamıdır. 
  Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada 
kullanılan faiz oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan bugünkü değerlerinin 
toplamıdır. 
  Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu iktisadî 
kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı 
kullanılır. 
  Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer 
toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadî kıymetin rayiç bedeline eşitleyen 
iskonto oranıdır. 
  4. Maliye Bakanlığı, bu Maddenin uygulamasına yönelik usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 

  Madde 26 - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü Maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
  Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir ve bölünmeleri nedeniyle 
yapılacak işlemler ile yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarınca kullandırılan ve ortalama vadesi 
bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle verilen teminatlarla ilgili işlemler 
harca tâbi tutulmaz.

  Madde 27 - 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin " VI - Meslek erbabına verilecek 
tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" bölümünün 18 inci fıkrasının (c) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve (9) sayılı Tarifenin "VI- 
Ruhsat (izin) harçları" bölümünün (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
  d) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü Maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü 
kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
  Son nüfus sayımına göre;
  Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde			220.000.000.- TL,
  Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde			440.000.000.- TL,
  Nüfusu 500.000' den yukarı olan şehirlerde 		660.000.000.- TL,

  Madde 28 - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü Maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "200 milyar lirayı aşamaz" ibaresi "800 milyar lirayı aşamaz" 
şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna "Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının 
% 50 fazlasını geçmemek ve % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye 
yetkilidir." ibaresi eklenmiştir. 

  Madde 29 - 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun; "IV. Ticarî ve medeni işlerle ilgili 
kâğıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki (23), (24) ve (25) numaralı fıkralar, "V - Kurumlarla 
ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki (22) numaralı fıkra eklenmiştir. 
  23. Yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından temin edilen ve ortalama vadesi bir yıl ve 
daha uzun süreli olan nakdi yatırım kredileri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (kredilerin 
kullanımları hariç). 
  24. Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler dolayısıyla 
düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin 
kullanımları hariç). 
  25. 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında 
tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite 
senetlerine (veya bu mahiyetteki kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar. 
  22. Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen 
kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar. 

  Madde 30 - 2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 3 üncü 
Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  Madde 3 - Vergi iadesi aylık, yıllık veya dönemsel olarak hesap edilebilir. Vergi iadesi, 
2 nci Madde hükmü de dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarına % 5 nispeti 
uygulanarak hesaplanır.
  Bu Maddede belirtilen nispeti; yarısına kadar artırarak yeniden tespit etmeye, faaliyet 
kolları, iş nevileri veya mükellef grupları veya vergi iadesine konu harcama kalemleri 
itibariyle farklı bir şekilde belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Bu Maddede yazılı veya Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden tespit edilecek nispette bir 
değişiklik yapmadan, aylık tutarları, yıllık olarak veya vergi iadesinin dönemine uygun bir 
şekilde tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Madde 31 - 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 28 inci 
Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  Madde 28 - Yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla 
gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, finansal kiralamaya konu olan iktisadî kıymetlerle ilgili 
olarak bunların satın alınması halinde uygulanan teşviklerden yararlanır. 

  Madde 32 - 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci 
Maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
  Prim borçlarının, katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi 
mümkündür. Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi; kendisinin, mal ya da hizmet 
satın aldığı veya iştirak ya da ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için 
de mahsup talep edebilir. Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
ile bu uygulamadan faydalanacak işverenleri, iştigal konusu, işletme türü ve işletme 
büyüklüğü itibariyle belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim 
borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir. 

  Madde 33 - 506 sayılı Kanunun 85 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Şartlar 

  Madde 85 - Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam 
edilebilmesi için;
  A - a) En az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
  b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak 
ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,  
  c) İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemek,
  d) Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta 
bulunmak, 
  Şarttır.
  B - İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren başlar. Şu kadar ki, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihte, sosyal güvenlik 
kuruluşları ile ilgileri kesilmediği tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları başladığı tarih 
itibariyle iptal edilerek, ödedikleri primler faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilir.
  C - a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler, ödeyecekleri sigorta primlerini bu 
Kanunun 78 inci Maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında 
olmak şartıyla kendileri belirlerler. İsteğe bağlı sigorta primi oranı % 30 olarak uygulanır.
  b) İsteğe bağlı sigorta primlerinin, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar 
ödenmesi zorunludur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, 
bu tarihten başlanarak 80 inci Madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
  D - İsteğe bağlı sigortalılık;
  a) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya 
başladıkları günden,
  b) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin 
Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,
  c) İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın 
bitiminden,
  d) Tahsis talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak 
koşulu ile tahsis talep tarihinden,
  e) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,
  İtibaren sona erer.
  E - Bu Maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşul, 3 üncü Maddesinin II nci 
fıkrasının (D) bendine göre çalışanlar için aranmaz. Bu Maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) 
alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı 
sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması gerekir.

  Madde 34 - 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir. 

  Geçici Madde 85 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 
  a) İsteğe bağlı sigortalı olanların sigortalılıklarının devamında,
  b) İsteğe bağlı sigortaya müracaatta bulunanların sigortalılıklarının kabulünde,
  85 inci Maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendi hükümleri uygulanmaz.
  c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce isteğe bağlı sigortalı olup, Kuruma prim 
borcu bulunanlar bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde prim borçlarını 
gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde sigortalılıkları devam eder, ancak bu süre içinde 
borcun ödenmeyen kısmına ait süreler hizmetten sayılmaz.

  Madde 35 - 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci Maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (6) numaralı fıkrasının (c) 
bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
  Mevduat kabul etmeyen bankalar bu Kanunun 10 uncu Maddesinin (2), (3) ve (4) 
numaralı, 11 inci Maddesinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6 ) numaralı fıkraları ile 12 nci Maddesi, 
14 üncü Maddesinin (5), (6) ve (7) numaralı fıkraları, 15 (2/c, d ve e bentleri hariç), 16 ve 17 
nci Maddeleri hükümleri dışındaki diğer Madde hükümlerine tâbidir.
  Güvence Fonu gelir ve kurumlar vergisi dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

  Madde 36 - 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun; 
  a) 89 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan "bu Kanunun 31 
inci Maddesinin (2) numaralı bendinde" ibaresi, "bu Kanunun 31 inci Maddesinde", 
  b) 98 inci Maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ertesi ayın yirminci günü akşamına 
kadar" ibaresi "ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar", üçüncü fıkrasında yer alan 
"Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının yirminci günü" ibaresi, "Ocak, Nisan, Temmuz ve 
Ekim aylarının yirmiüçüncü günü", 
  2. 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kanunun; 
  a) 14 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan "ödenme taksitleri 
ile birlikte eşit taksitler halinde ödenir." ibaresi, "ödenme süreleri içerisinde eşit taksitler 
halinde ödenir." 
  b) 24 üncü Maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "yirminci günü akşamına kadar" 
ibaresi, "yirmiüçüncü günü akşamına kadar", 
  c) 25 inci Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "% 20 oranında" ibaresi "kurumlar vergisi 
oranında",  
  d) 42 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "sürelerde" ibaresi, "sürede," 
  3. 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 41 inci Maddesinin (1) ve (4) numaralı 
fıkralarında yer alan "yirmibeşinci günü" ibareleri "yirmiüçüncü günü", 
  4. 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci Maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki "10.000 lira" ibaresi "100.000 lira", 
  5. 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I - Tapu işlemleri" 
başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "binde 36" ibaresi "binde 
15", 
  6. 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu Maddesinde yer alan "Bu 
suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." ibaresi "Bu 
suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100.000 lira kesirleri dikkate alınmaz.", 
  7. 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin son fıkrasındaki "10.000 
liranın" ibaresi "100.000 liranın", "1.000 liranın" ibaresi "10.000" liranın,
  8. 2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 
"Bu dönemleri bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye ve vergi iadesinden mahsup 
edilmek üzere avans olarak ödeme yaptırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.", 
  9. 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun ek 13 üncü Maddesinin (4) numaralı fıkrasının 
(a) bendinin birinci alt bendinde yer alan "(sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşların personeli 
dahil)" ibaresi "(sözleşmeli personel ile bağlı kuruluşların personeli dahil, bağlı kuruluşların 
kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)", aynı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan " 70" 
ibareleri "100", aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "Gelirler Genel Müdürlüğü" ibaresi ile (c) 
bendinde yer alan "Vergi incelemesine yetkili personel ile Gelirler Genel Müdürlüğü" ibaresi 
"Maliye Bakanlığı", yine aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "bir katını" ibaresi "üç katını",                 
  Şeklinde değiştirilmiştir. 
  Yürürlükten kaldırılan hükümler 

  Madde 37 - 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 
  a) Mükerrer 21 inci Maddesi,
  b) 23 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (14) numaralı bendi,
  c) İkinci Kısmındaki Sekizinci Bölüm başlığı ile birlikte ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5 ve 
ek 6 ncı Maddeleri, 
  d) 63 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi,
  e) 75 inci Maddesinin ikinci fıkrasının (13) numaralı bendi,
  f) Mükerrer 75 inci Maddesi, 
  g) 119 uncu Maddesinin ikinci cümlesi,
  h) Mükerrer 120 nci Maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 
  2. 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer 
kâğıtlar" başlıklı bölümünde yer alan havale mektupları, posta ve telgraf havalenamelerine 
ilişkin 3 üncü fıkrası,
  3. 25.6.1992 tarihli ve 3824 sayılı Kanunun 18, 19, 20, 21 ve 22 nci Maddeleri, 
  4. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi,
  5. 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 
  Yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 38 - Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden aşağıda yer alan fonlara, 
karşılarında belirtilen oranlarda pay verilir. Bu paylar aylık olarak hesaplanır, tahsil edilen ayı 
takip eden ayın sonuna kadar fonlar adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
açılan hesap veya hesaplara yatırılır.
  Savunma Sanayii Destekleme Fonu % 3,5
  Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu % 2,8 
  Yukarıdaki oranları sıfıra kadar indirmeye ve tekrar kanunî oranına kadar yükseltmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
  Maliye Bakanlığı fon payı uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

  Geçici Madde 1 - Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 
üncü Maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, Aralık 2003 dönemi ile ilgili 
olarak hesapladıkları fon payını, bu Kanunun 37 nci Maddesinin (3) numaralı fıkrası ile 
kaldırılan hükümler çerçevesinde öderler. 
  2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 1.1.2004 tarihinden sonra verilmesi 
gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve 
kurumlar vergisi tutarlarından ayrıca fon payı hesaplanmaz, bu kazanç ve iratlara ilişkin 
olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz. 
  2004 yılı Ocak ayı gelir ve kurumlar vergisi tahsilatından bu Kanunun 38 inci Maddesi 
hükümleri çerçevesinde pay verilmez. 

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan finansal kiralama 
sözleşmeleri ile ilgili olarak, 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 
bu Kanun ile değiştirilmeden önceki 28 inci Maddesi hükümleri uygulanır.  

  Geçici Madde 3 - 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olan bankalarca 
yeniden yapılandırma süreci içinde, açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya 
kadar 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü, 29 uncu Maddeleri ve 2548 sayılı Ceza 
Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara 
Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi hükümleri 
uygulanmayacağı gibi her türlü ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı 
aranmaz. Ayrıca bankaların mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı 
tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı da aranmaz.

  Madde 39 - Bu Kanunun; 
  a) 2, 8, 9, 13 ve 35 inci Maddeleri 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde, 
  b) 27 nci Maddesi 31.12.2003 tarihinde, 
  c) 11, 14 ve 20 nci Maddeleri 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 1.1.2004 
tarihinde, 
  d) 3, 4, 6, 15, 18, 26, 29 ve 38 inci Maddeleri, 36 ncı Maddesinin (1), (3) ve (7) numaralı 
fıkraları ile (2) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri, 37 nci Maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (d) ve (g) bentleri ve (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları 1.1.2004 tarihinde, 
  e) 21, 33 ve 34 üncü Maddeleri ve 23 üncü Maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17 nci 
Maddesine eklenen (l) ve (m) bentleri yayımını izleyen ay başında, 
  f) 37 nci Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile yapılan düzenleme yayımını 
izleyen ikinci ay başında, 
  g) 23 üncü Maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17 nci Maddesinin (a) ve (e) bentlerinde 
yapılan değişiklik hükmü 1.7.2003 tarihinde, 
  h) 25 inci Maddesi 1.7.2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemlerinde 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  i) 30 uncu Maddesi ile 36 ncı Maddesinin 9 numaralı fıkrası 1.4.2003 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde,
  j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
  Yürürlüğe girer. 

  Madde 40 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.