Endeksler
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI 
MaddeLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 
 
Kanun Numarası		: 4841
Kabul Tarihi		: 04/04/2003
  
 

  Madde 1 -  7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı 
Maddesinin birinci fıkrasındaki “Otuz” ibaresi “Yirmibeş” olarak değiştirilmiştir.

  Madde 2 -  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 169 uncu Maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe 
yönetilir, işletilir ve işlettirilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı 
dışında irtifak hakkına konu olamaz.

  Madde 3 -  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 170 inci Maddesi kenar başlığı ile beraber 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  B. Orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin değerlendirilmesi ve orman köylüsünün 
desteklenmesi

  Madde 170 -  Devlet, ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, 
ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımından; ormanların gözetilmesi ve işletilmesinde 
Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirleri alır.
  Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve 
orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu 
yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına 
tahsisi kanunla düzenlenir.
  31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş 
ve orman sınırları dışına çıkartılmış yerlerin devri, tahsisi, terki, kiraya verilmesi, üzerinde 
sınırlı aynî hak tesisi, satışı ve satış gelirlerinden orman köylülerinin kalkındırılmalarının 
desteklenmesi amacıyla ayrılacak payın belirlenmesi kanunla düzenlenir. Orman köyleri 
sınırları içinde kalan yerlerin satışında, kullanıcısı orman köylüsüne öncelik tanınır.
  Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı 
tedbirleri alır.
  Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal 
ağaçlandırılır.

  Madde 4 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması 
halinde tümüyle oylanır.
  
  
  
  
  
  
  
  ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ
  SONUNDA YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI
  
  Madde 1		:	Oylamaya katılan üye		: 501
  				Kabul				: 358
  				Ret				: 134
  				Çekimser			:  7
  				Geçersiz			:  1
  				Boş				:  1
  
  Madde 2		:	Oylamaya katılan üye		: 495
  				Kabul				: 360
  				Ret				: 128
  				Çekimser			:  6
  				Geçersiz			:  1
  				Boş				:  - 
  
  Madde 3		:	Oylamaya katılan üye		: 487
  				Kabul				: 359
  				Ret				: 123
  				Çekimser			:  3
  				Geçersiz			:  - 
  				Boş				:  2
  
  Madde 4		:	Oylamaya katılan üye		: 486
  				Kabul				: 365
  				Ret				: 120
  				Çekimser			:  1
  				Geçersiz			:  - 
  				Boş				:  - 
  
  
  TÜMÜ		:	Oylamaya katılan üye		: 385
  				Kabul				: 366
  				Ret				:  19
  				Çekimser			:  - 
  				Geçersiz			:  - 
  				Boş				:  -