Endeksler

4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNUN BAZI MaddeLERİNDE 
	DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 
Kanun Numarası	: 4840
Kabul Tarihi	: 04/04/2003

   

   Madde 1 -   25.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 7 nci Maddesine 
aşağıdaki (14) numaralı fıkra eklenmiştir.
   14. Bu Maddede yer alan asgarî matrah artırımı tutarları, 27.2.2003 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere adi ortaklıkların gerçek kişi ortakları ile kalkınmada öncelikli yörelerde 
mükellefiyet kaydı bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için % 50 oranında, diğer 
illerde ise % 25 oranında indirilerek uygulanır.

   Madde 2 -   Vergi Barışı Kanununun 10 uncu Maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan 
“1 ay” ibaresi “20 gün” olarak değiştirilmiştir.

   Madde 3 -   Bu Kanun 27.2.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.

   Madde 4 -   Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.