Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA
       DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası		: 4839
Kabul Tarihi		: 03/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 17/04/2003 Sayı : 25082
  
  

  Madde 1 -  8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı  
Kanununun 14 üncü Maddesinin (a) fıkrasında yer alan "% 15" oranı "% 16" olarak 
değiştirilmiştir. 

  Madde 2 -  5434 sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesinin birinci fıkrası ile aynı Maddenin (a), 
(b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  İştirakçilerin görevleri ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını 
doldurdukları tarihtir. 61 yaşını dolduranların açıktan veya naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, 
personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin hükümler ile 43 üncü Madde hükmü saklıdır.
  a) 6400 ve daha yukarı ek göstergeli görevlere müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu 
kararı ile atanmış olup, bu görevleri fiilen yürütmekte olanlardan görevin önem, sorumluluk 
ve niteliği itibarıyla hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmalarında fayda görülenlerin yaş 
hadleri, Bakanlar Kurulu kararı ile 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere uzatılabilir.
  b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 
67 yaşını doldurdukları tarihtir.
  d) (a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşını, (b) bendinde belirtilen görevlere 67 yaşını 
ve (ç) bendinde belirtilen görevlere de hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş 
bulunanlar açıktan veya naklen tayin edilemezler.

  Madde 3 -  5434 sayılı Kanunun 102 nci Maddesinde yer alan "% 5 faizi" ibaresi "kanuni 
faizi" olarak değiştirilmiştir.

  Madde 4 -  5434 sayılı Kanunun ek 31 inci Maddesinin (d) bendinden sonra gelen ilk 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi 
oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, 
kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların 
toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas 
alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu 
Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da 
uygulanır. 

  Madde 5 -  26.6.1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci Maddesi 
ile yürürlüğe giren ve 29.6.1994 tarihli ve 3520 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa teselsül ettirilerek eklenen Ek 66 ncı Madde 
yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 6 -  5434 sayılı Kanunun Geçici 139 uncu Maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  Bu Madde uyarınca yapılacak sağlık yardımları için her ay:
  1 -  Emekli veya malûllük aylığı alanlardan;
  a) Kendileri için 120,
  b) Eşleri için 90,
  c) Çocuklarının her biri için 60,
  d) Ana ve babalarının her biri için 90,
  2 -  Dul aylığı alanlardan 90,
  3 -  Yetim aylığı alanlardan 60,
  Gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutarda sağlık katkı payı alınır. Ancak, bu katkı payı hiç bir şekilde emekli, malûllük, dul ve 
yetim aylıklarının yüzde birini geçemez.
  Bu Kanunun 64 üncü Maddesi ile 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlardan ve Vatani Hizmet Tertibinden 
aylık alanlardan sağlık katkı payı alınmaz.

  Madde 7 -  5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

  Geçici Madde 213. -  40 ıncı Maddenin (a) bendi kapsamında bulunan iştirakçilerden;
  a) Kanunun yayımı tarihinden önce 61 yaşını dolduranlar Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren,
  b) Kanunun yayımını izleyen iki ay içerisinde 61 yaşını dolduranlar 61 yaşını 
doldurdukları tarihten itibaren,
  İki ay süreyle görevlerinde kalırlar.

  Madde 8 -  5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

  Geçici Madde 214. - Bu Kanunun getirdiği 61 yaş haddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkında Ek 68 inci Maddenin birinci fıkrasında 
öngörülen iki yıllık süre aranmaz. Bunlardan 30 yıllık fiili hizmet süresini doldurmamış 
olanlara, bir kereye mahsus olmak üzere, bir aylık tutarında ek emekli ikramiyesi verilir.

  Madde 9 -  Bu Kanunun 1 inci Maddesi 15.4.2003 tarihinde, 6 ncı Maddesi 1.4.2003 
tarihinde, diğer Maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 10 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.