Endeksler

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNA
         BİR Madde EKLENMESİNE DAİR KANUN 

Kanun Numarası		: 4838
Kabul Tarihi		: 03/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 08/04/2003 Sayı : 25073
  
  

  Madde 1 -  10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanununa aşağıdaki Madde eklenmiştir.

  Ek Madde 4. -  Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

  Madde 2 -  Bu Kanun, yayımı tarihini takip eden malî yılbaşında yürürlüğe girer.

  Madde 3 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.