Endeksler

EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN 
  
Kanun Numarası		: 4837
Kabul Tarihi		: 03/04/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 11/04/2003 Sayı: 25076
  
  Ek motorlu taşıtlar vergisi

  Madde 1 -  18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı 
Maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tâbi olan ve bu 
Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak 
üzere 2003 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar, ek motorlu taşıtlar 
vergisine tâbidir. 
  Ek motorlu taşıtlar vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinde tahakkuk etmiş ve tebliğ edilmiş 
sayılır.
  Kanunun yayımı tarihinde 2003 yılı için adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmiş olan 
gerçek ve tüzel kişilerden, bu taşıtlar dolayısıyla 2003 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar 
vergisi kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınır. Verginin birinci taksiti, bu Kanunun yayımını 
izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2003 yılının Ekim ayı sonuna kadar eşit taksitler 
halinde taşıtın kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine ödenir.
  Tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli 
ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez.
  Ek emlak vergisi

  Madde 2 -  29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci 
Maddelerinde yazılı bina, arsa ve arazilerin 2003 yılı vergi matrahları üzerinden bir defaya 
mahsus olmak üzere ek emlak vergisi alınır.
  Bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflık ve istisnalar, bu vergi bakımından da geçerlidir. 
2003 yılında bina ve arazi vergisi mükellefi olanlar, bu verginin de mükellefidirler.
  Bu vergi, 2003 yılı bina ve arazi vergisi matrahı üzerinden bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren Emlak Vergisi Kanununda yer alan nispetlere göre belediyelerce hesaplanır. 
Hesaplanan vergi, başka bir işleme gerek olmaksızın tahakkuk etmiş sayılır.
  Bu Kanunun yayımı tarihine kadar emlak vergisi beyannamesi veya bildirimi verilmemiş 
olması halinde vergi, Emlak Vergisi Kanununun 32 nci Maddesine göre belirlenecek bina ve 
arazi vergisi matrahı üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilir.
  Tahakkuk ettirilen ek emlak vergisi, mükelleflerce 2003 yılı emlak vergisi taksit süreleri 
içinde belediyelere iki eşit taksitte ödenir.
  Bu Maddeye göre tahsil edilen ek emlak vergisinden, Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 
38 inci Maddesinde belirtilen oranlarda büyükşehir belediyesine pay verilir.
  Uygulanacak kanun hükümleri

  Madde 3 -  Bu Kanunun 1 ve 2 nci Maddesinde yer alan vergilerin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline ilişkin olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır.
  Kaldırılan hüküm

  Madde 4 - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 38 inci 
Maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük

  Madde 5 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 6 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.