Endeksler

2001 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU

Kanun Numarası		: 4836
Kabul Tarihi		: 29/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 03/04/2003 Sayı : 25068 - Mükerrer
  
  
  Gider Bütçesi

  Madde 1 -  Katma bütçeli idarelerin 2001 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, 6 857 195 856 380 000 lira olarak gerçekleşmiştir.
  Gelir Bütçesi

  Madde 2 -  Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
6 678 108 731 450 000 lira olarak gerçekleşmiştir.
  Denge

  Madde 3 -  1 inci Maddede yazılı giderler ile 2 nci Maddede yazılı gelirler arasında 179 
087 124 930 000 liralık gider fazlası meydana gelmiştir.
  Tamamlayıcı Ödenek

  Madde 4 -  Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 6 016 812 370 000 liralık 
ödenek üstü gideri karşılamak üzere aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.
  Devredilen Ödenek

  Madde 5 -  2001 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 
75 749 360 650 000 liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.
  İptal Edilen Ödenek

  Madde 6 -  Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde 
kullanılan ve devredilenler dışında kalan 240 853 461 890 000 liralık ödenek iptal edilmiştir.
  Yürürlük

  Madde 7 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 8 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.