Endeksler

	2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU

Kanun Numarası		: 4835
Kabul Tarihi		: 29/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 03/04/2003 Sayı : 25068 - Mükerrer
 
 
  Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı

  Madde 1 -  a)  Katma bütçeli idarelerin 2003 yılında yapacakları hizmetler için 11 688 
332 000 000 000 lira ödenek verilmiştir.
  b) Katma bütçeli idarelerin 2003 yılı gelirleri 425 000 000 000 000 lirası öz gelir, 8 776 
949 370 000 000 lirası Hazine yardımı, 2 486 382 630 000 000 lirası yükseköğretim 
kurumlarının cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam 11 688 332 
000 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir.
  Bağlı cetveller

  Madde 2 -  Katma bütçeli idarelerin;
  a) Ödenek dağılımı (A),
  b) Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B),
  c) Gelirlerin dayandığı hükümler (C),
  d) Mevcut lojman, sosyal tesis, telefon, faks ve kadro sayıları (L),
  e) Harcamalara ilişkin formül (R),
  f) Sahip oldukları taşıtlar ve 2003 yılında 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun uyarınca 
satın alacakları taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azamî satınalma 
bedelleri (T), 
  İşaretli cetvellerde gösterilmiştir.
  Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların takibi

  Madde 3 -  Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulaması ile 
ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları 
tarafından da takip edilir.
  Özel ödeneklere ilişkin işlemler

  Madde 4 -  a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri; genel 
ve katma bütçeli kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzel kişilerden 
vaki olacak hizmet taleplerini kendi imkânları nispetinde, yapılacak  anlaşmalar  esasları 
dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, 
bir taraftan adı geçen kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. 
  Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları cari yıl bütçesine 
devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  İşin gerektirdiği hallerde ve yaptırılacak iş bedelinin saymanlık hesaplarına intikal etmesi 
halinde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcama yapılabilir. 
  Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten önceden harcama yapılan tertibe 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
  b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarihli ve 1053 sayılı Kanun 
gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan 
bedeller, taksitlerinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler, 
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankasınca 
kesilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenir.
  c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşaatı gerçekleştirilen baraj ve HES tesislerinin 
işletme hakkının devredilmesinden elde edilecek paylarla ilgili olarak, anılan Genel Müdürlük 
bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "İçmesuyu Tesisleri ve Hidroelektrik Santrallerinin 
Devrinden Sağlanan Paylar" bölümünde yer alan tutarın üzerinde gerçekleşen gelir fazlalarını 
enerji sektörü yatırımlarında kullanılmak üzere mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  d) 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin 7 nci bendi gereğince, 
geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen her çeşit gelirlerini ve bunların yapımı 
veya işletilmesi sırasında elde edilecek sigorta tazminat bedellerini, aynı nitelikteki 
yatırımlarda ve her türlü altyapının bakım, onarım ve işletme giderlerinde kullanılmak üzere, 
bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir 
tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde açılacak ilgili tertibe özel ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir.
  Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine 
devren gelir ve ödenek kaydolunur.
  (c) ve (d) bentleri uyarınca ödenek kaydedilen tutarlardan yapılacak harcamalar, "2003 
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre 
yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.
  Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici yüklenmelere 
girişilmesi

  Madde 5 -  Karayolları Genel Müdürlüğünce, yol ve otoyol bakım işleri için yılları 
bütçelerinde yer alan ödeneklerin yarısını geçmemek üzere ilgili Bakan onayıyla gelecek yıla 
geçici yüklenmelere girişilebilir.
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler 

  Madde 6 -  a) 29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi gereğince her 
çeşit spor saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 
21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında 
kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aynı amaçla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.
  b) Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde inşaat ve büyük onarım projeleri 
arasında yer alan ve Genel Müdürlük onayı ile il müdürlüklerince yaptırılması uygun görülen 
işlerin karşılıkları münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait 
olduğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki ödenekten il 
müdürlüklerine yardım yolu ile ödenebilir.
  c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol 
Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı kaynaktan 
sağlanacak gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük 
onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel 
gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye,
  Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
bağlı spor federasyonları ile dairelere yapılan nakdî yardım ve bağışlarla kendi faaliyet ve 
hizmetlerinden sağladıkları gelirleri, Genel Müdürlük onayı ile federasyonların ve dairelerin 
gençlik ve sportif hizmetleri ile mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere Genel Müdürlük 
bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye,
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan ve spor amaçlı ayrılmış 
taşınmaz malların; satışından, mülkiyetin gayri aynî hak tesisinden ve kiralanmasından elde 
edilen gelirlerini, sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım 
giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan 
açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye,
  Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl 
bütçesinin ilgili tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
  Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler

  Madde 7 -  Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli 
cetvelde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bir yandan özel gelir, diğer yandan 
mevcut veya yeni açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  Yatırım harcamaları, "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.
  Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur.
  Yükseköğretim kurumları ile ilgili hükümler

  Madde 8 -  a) Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve 
teksirlerin satış bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları indeksine göre, 
yükseköğretim kurumları tarafından her yıl yeniden tespit edilir.
  b) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı Maddesine göre özel ödenek 
kaydolunan miktarlar üniversite adına T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde açılacak 
hesaba yatırılır ve harcamalar bu hesaptan yapılır. 
  c) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı Maddesine göre kısmî zamanlı olarak 
çalıştırılacak öğrenciler hakkında, 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı Kanunun işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili hükümleri ve 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun iş kazası ve meslek 
hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz.
  d) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna tâbi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 
yüksek öğrenim öğrencilerinin her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, bu kurumların 
bütçelerinde tertiplenen transfer ödeneklerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilecek usul ve esaslar çerçevesinde kullanılmak üzere kurumlar adına T.C. Ziraat Bankası 
şubelerinden birinde açılacak hesaba yatırılır.
  e) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı Maddesi uyarınca; elde edilen gelirlerin 
özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlarının % 10'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim 
kurulunun tespit edeceği başarılı, gelir düzeyi düşük öğrencilerin burs, kitap ve kırtasiye ile 
beslenme yardımı ödemelerinde kullanılır.
  f) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 
kuruluş veya birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere 
döner sermaye gelirlerinden ayrılan (bilimsel araştırma projeleri için ayrılacak pay dahil) en 
az % 50'lik miktar, bu ihtiyaçların yanı sıra devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına 
yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için harcanabilir. Devam etmekte olan 
projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için ayrılan 
miktarı; ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine, münhasıran söz konusu projelerde 
kullanılmak üzere yükseköğretim kurumunun bütçesine bir taraftan özel gelir, diğer taraftan 
mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 
  g) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci Maddesinin (a) bendine 20.6.2001 
tarihli ve 4684 sayılı Kanunla eklenen beşinci fıkrada belirtilen "% 10" oranı "% 5" olarak, 
"ilk haftası içinde" ibaresi "20'sine kadar" şeklinde uygulanır.
  h) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 55 inci Maddesine göre yükseköğretim 
kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi suretiyle 
elde edilecek gelirler ile Hazine adına kayıtlı olup, yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş 
taşınmaz malların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu 
edilmemek şartıyla, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde 
edilecek gelirlerin tamamını ilgili yükseköğretim kurumunun her çeşit cari (personel hariç) ve 
yatırım harcamalarında (yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması 
suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece yatırım harcamalarında) kullanılmak üzere bir 
yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım harcamaları, "2003 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programı ile 
ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur. 
  Hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz mallar 
üzerinde ilgili yükseköğretim kurumlarının teklifi üzerine, öğrenci yurt binası ve müştemilatı 
yaptırılmak üzere mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilebilir.
  ı) Yükseköğretim kurumları rektörleri ile rektör yardımcıları üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitülerindeki döner sermaye işletmelerinin birinden katkılarına bakılmaksızın 
4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci Maddesindeki esaslara göre her ay pay 
alabilirler. Ancak bir ayda ödenecek pay, bunların bir ayda alacakları aylık (ek gösterge 
dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev 
tazminatları hariç) tutarının % 200'ünü geçemez.
  j) Yükseköğretim Kurulu bütçesinin 111 - 01 - 3 - 352 - 900 (Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Projesi) tertibine konan ödenek, cari harcamalarda kullanılmak üzere (personel hariç) bu proje 
kapsamında lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarının bütçelerine, görevlendirilen 
öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığınca aktarılır. 
  k) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde iktisat, işletme, hukuk, uluslararası 
ilişkiler, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim 
kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak 
öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders 
ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji 
enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ve bu 
kararların birer örneği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına 
gönderilir.
  Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsü yönetim kurullarınca belirlenecek miktarı bilimsel ve teknolojik araştırma 
projelerinde kullanılmak üzere yükseköğretim kurumlarında yer alan ilgili tertiplere ödenek 
kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili kurumların bütçesine özel ödenek kaydedilerek, 11.10.1983 
tarihli ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci Maddesi (son fıkrası hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve 
3843 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi hükümleri dikkate alınarak, 11.10.1983 tarihli ve 
2914 sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla 
öngörülen ek ders ücretinin her halükârda on katını ve aynı Maddede öngörülen sınav 
ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren öğretim 
üyelerine ek ders ve sınav ücreti olarak; 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 12 nci 
Maddesinde belirtilen esaslara göre de bu program için görevlendirilen idari personele fazla 
çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek kurum 
bütçesi, döner sermaye, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya 
herhangi bir ödeme yapılamaz.
  Bu bentte yapılan düzenleme dışında kalan hususlar hakkında 19.11.1992 tarihli ve 3843 
sayılı Kanun ile 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
  Gerektiğinde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler kısmen veya tamamen ileri uzaktan 
eğitim teknolojileri kullanmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek 
lisans programları için de uygulanabilir.
  Öğretim ücretlerinin toplanmasına ve özel ödenek kaydedilmesine ve bu bentte 
düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir.
  Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler

  Madde 9 -  Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde 
meydana gelebilecek gelir fazlalarını bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni 
açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
  Yatırım harcamaları, "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.
  Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren 
gelir ve ödenek kaydolunur.
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Bütçesi ile ilgili işlemler

  Madde 10 -  Kuruma ait taşınmazların satışından veya kiraya verilmesinden elde edilen 
gelirlerin % 50'si özürlü hizmetlerinde kullanılmak üzere kurum bütçesine bir yandan özel 
gelir diğer taraftan özel ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerin yılı içerisinde harcanmayan kısmı 
ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
  Döner sermaye saymanlıklarının birleştirilmesi   

  Madde 11 -  Katma bütçeli idareler bünyesinde kurulan döner sermaye işletmesi 
saymanlıklarını il düzeyinde kurumlar bazında birleştirmeye ve bu konuda çıkacak sorunları 
çözmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  Genel Bütçe Kanununun uygulanması 

  Madde 12 -  Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu 
hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır.
  Yürürlük

  Madde 13 -  Bu Kanun 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 14 -  Bu Kanunun;
  a) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Başbakan ve Maliye Bakanı,
  b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini 
Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları,
  c) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları,
  d) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanları,
  e) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Sağlık 
Bakanları,
  f) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili 
hükümlerini Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanları,
  g) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Orman Bakanları,
  h) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili 
hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları,
  Yürütür.