Endeksler

		2001 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU

 
Kanun Numarası		: 4834
Kabul Tarihi		: 29/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 03/04/2003 Sayı : 25068 -  Mükerrer
 
  
 
  Gider Bütçesi

  Madde 1 -  Genel bütçeli idarelerin 2001 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, 80 186 247 901 740 000 lira olarak gerçekleşmiştir.
  Gelir Bütçesi

  Madde 2 -  Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 50 890 
481 078 410 000 lira olarak gerçekleşmiştir.
  Nazım Gelir ve Gider

  Madde 3 -  8 689 687 194 980 000 lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider 
yapılmıştır.
  Denge

  Madde 4 -  1 inci Maddede yazılı giderler ile 2 nci Maddede yazılı gelirler arasında 29 295 
766 823 330 000 liralık gider fazlası meydana gelmiştir.
  Tamamlayıcı Ödenek

  Madde 5 -  Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 1 371 568 955 800 000 liralık 
ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.
  Devredilen Ödenek

  Madde 6 -  2001 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 304 
727 931 090 000 liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.
  İptal Edilen Ödenek

  Madde 7 -  Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde 
kullanılan ve devredilenler dışında kalan 3 010 430 229 390 000 liralık ödenek iptal 
edilmiştir.
  Yürürlük

  Madde 8 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 9 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.