Endeksler

  		2003 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU
 
Kanun Numarası		: 4833
Kabul Tarihi		: 29/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 31/03/2003 Sayı : 25065 - Mükerrer
  
  
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Gider, Gelir ve Denge
  Gider bütçesi

  Madde 1 -  Genel bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 146 805 170 000 000 000 liralık ödenek verilmiştir.
  Gelir bütçesi

  Madde 2 -  Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 100 357 
000 000 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir.
  Denge

  Madde 3 -  Bu Kanunun 1 inci Maddesinde belirtilen ödenekler toplamından bu Kanunun 8 
inci Maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilen ödenek miktarları düşüldükten sonra kalan 
tutar ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark net borçlanma hasılatı ile karşılanacaktır.
  
  İKİNCİ BÖLÜM
  Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler
  Bölüm düzeni ve deyimler

  Madde 4 -  Gider cetvelinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar şeklinde 
düzenlenir. Programlar alt programlara, alt programlar da hizmetlerin veya harcamaların 
niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje 
gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 
  26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan;
  a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri bütçe sınıflandırmasında, "Program"ı,
  b) "Kesim" deyimi, "Alt program"ı, 
  c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "Proje"yi,   
  d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, alt program, ödenek türü, 
faaliyet - proje ve harcama kalemi bileşimini,
  e) "Harcama kalemi" deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 100, 200....900 
düzeyindeki ayrımını,
  f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahakkuk 
ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında 
gösterileceği alt ayrımı (bu ayrıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir.),
  g) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, (Personel giderlerine ait 
harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık 
gösterilmek şartıyla) hizmet veya harcamanın ait olduğu programı,
  İfade eder.
  26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunları ve diğer kanunlarda yer alan 
bütçe sınıflandırmasına ilişkin deyimleri analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak 
yeniden belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  Bağlı cetveller

  Madde 5 -  a) Bu Kanunun 1 inci Maddesi ile verilen ödeneğin dağılımı (A),
  b) Özel hükümlerine göre 2003 yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri (B),
  c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler (C),
  d) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (Ç),
  e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar (G),
  f) 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve 
tazminat miktarları (H),
  g) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar (İ),
  h) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin miktarı (K),
  ı) Kurumların mevcut lojman, sosyal tesis, telefon, faks ve kadro sayıları (L),
  j) 11.7.1982 tarihli ve 2698 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi gereğince Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık 
okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri (M),
  k) 7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla 
alınacak; 
  1. Hayvanların alım değerleri (O), 
  2. Motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P),  
  l) Harcamalara ilişkin formül (R),
  m) Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve 2003 yılında 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun 
uyarınca edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azami satın 
alma bedelleri (T),
  İşaretli cetvelde gösterilmiştir.
  Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması

 

 
  Madde 6 -  İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 2003 Yılı Yatırım Programına alınan projeler 
için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü altında yeni 
tertipler veya (A) işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri; 
gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve Maddeler açmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.
  
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Malî Politikaya İlişkin Hükümler
  Bütçe politikası ve malî kontrol

  Madde 7 -  Maliye Bakanı, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek, 
belirlenen makro ekonomik hedefler çerçevesinde istikrarı temin etmek ve malî kontrol 
sağlamak amacıyla;
  a) Kamu istihdam politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye,
  b) Harcamalarda azami tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri tespit etmeye,
  c) Giderlerle ilgili ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belli esaslara bağlamaya,
  d) Gelir ve giderlere ilişkin kanun ve diğer mevzuatla belirlenmiş konularda uygulamaları 
düzenlemek üzere standartları tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya, 
  e) Yukarıda belirtilen hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu 
düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya,
  Yetkilidir.
  Ayrıntılı harcama programları ve ödeneklerin kullanımı

  Madde 8 -  a) Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır.
  Kamu kurum ve kuruluşlarının yıl içinde gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetler için 
bütçelerinde yer alan ödeneklerin kullanımının önceden plânlanabilmesi amacıyla ödenek 
kullanımının ayrıntılı bir harcama programına bağlanması Maliye Bakanlığı tarafından 
istenebilir.
  Maliye Bakanı tarafından ödenek kullanımının ayrıntılı harcama programına 
bağlanmasının uygun görülmesi halinde, belirlenen serbest bırakma oranları üzerinde ve bu 
harcama programı dışında harcama yapılamaz.
  İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve 
ayrıntılı harcama programları dahilinde, Kalkınma Plânı ve Yıllık Programda öngörülen 
hedefleri ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde 
kullanmakla yükümlüdürler.
  b) Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar ile 
sosyal güvenlik kurumları, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını vize edilmek 
üzere en geç 30.4.2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Bu programlar Maliye 
Bakanlığınca vize edilmeden bütçelerin yatırım ve transfer tertibindeki ödenekler 
kullanılamaz. Kuruluşlar aylık uygulama sonuçlarını her ay Maliye Bakanlığına bildirirler. 
Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını aylık 
harcama programını göz önünde bulundurarak kontrol eder ve buna göre uygulamaya yön 
verir.
  c) Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerden;
  1. (2) ödenek türü altında yer alan ödenekler toplamının 1 katrilyon lirası ile vizeli 
kamulaştırma ödeneklerinin 80 trilyon lirası,
  2. Başbakanlık bütçesinin (900 - 03 - 3 - 301 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 5 trilyon 
lirası ile (900 - 03 - 3 - 391 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 10.5 trilyon lirası, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin (111 - 01 - 3 - 301 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 
1 trilyon lirası, İçişleri Bakanlığı bütçesinin (900 - 03 - 3 - 301 - 900) tertibinde yer alan 
ödeneğin 1 trilyon lirası ile (900 - 03 - 3 - 306 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 1 trilyon lirası, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinin (900 - 03 - 3 - 306 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 
10 trilyon lirası ile (900 - 03 - 3 - 351 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 4 trilyon lirası, 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin (900 - 02 - 3 - 141 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 7.5 trilyon 
lirası, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (920 - 03 - 3 - 123 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 14 
trilyon lirası, (920 - 05 - 3 - 145 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 33 trilyon lirası, (930 - 10 - 3 
 - 383 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 2.5 trilyon lirası, (930 - 77 - 3 - 006 - 900) tertibinde yer 
alan ödeneğin 40 trilyon lirası ve (940 - 06 - 3 - 451 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 2.5 
trilyon lirası, Maliye Bakanlığı bütçesinin (114 - 01 - 3 - 651 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 
1 trilyon lirası, (920 - 01 - 3 - 103 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 50 trilyon lirası, (930 - 08 - 
3 - 352 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 6 trilyon lirası, (930 - 08 - 3 - 357 - 900) tertibinde yer 
alan ödeneğin 5 trilyon lirası, (930 - 08 - 3 - 365 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 2 trilyon 
lirası, (940 - 03 - 3 - 426 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 3 trilyon lirası ve (940 - 06 - 3 - 451 
 - 900) tertibinde yer alan ödeneğin 2 trilyon lirası,
  İptal edilmiştir. (2) ödenek türü altında yer alan ödenekler ile vizeli kamulaştırma 
ödeneklerinden iptal edilen tutarların sektör ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 gün içinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
belirlenir.
  Bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.
  d) 26.12.2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanun ile bu Kanun uygulamaları dikkate alınarak her 
türlü bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya ve yaptırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
  e) 1. Savunma hizmetlerinin gerektireceği ilave ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş bütçelerinde yer alan ödeneklerden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen miktarlarda 
kesinti yapmaya ve bu ödenekleri Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak bir tertibe aktarmaya, 
bu tertipteki ödenekleri bu Kanun ile 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanundaki aktarmaya 
ilişkin sınırlamalara tâbi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarında kullandırmak üzere 
ilgili bütçelere aktarmaya,
  2. Savunma hizmetlerinin gerektireceği ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu Kanun 
ile 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanundaki aktarmaya ilişkin sınırlamalara tâbi olmaksızın 
kuruluş bütçeleri içinde programlar arasında aktarma yapmaya,
  3. Bu bendin (1) numaralı alt bendi uyarınca kesilecek ödeneklerden bir kısmını ihtiyaç 
halinde göçmen ve mülteci giderlerinde kullandırmaya, 
  Maliye Bakanı yetkilidir.
  Gelir ve giderlerin izlenmesi, analitik bütçe sınıflandırması ve performans esaslı bütçe 
uygulaması

  Madde 9 -  a) Devletin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkanlarının tespiti, takibi ve 
denetiminin yapılabilmesi amacıyla; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, 
döner sermayeler, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı 
kuruluşlar, il özel idareleri, bütçelerin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, 
kamu iktisadî teşebbüsleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gelir ve gider tahminlerini, 
malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personele ilişkin her türlü bilgi 
ve belgeleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve süreler dahilinde vermekle 
yükümlüdürler.
  Maliye Bakanı bu bent kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan, her türlü malî işlemleri 
ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma 
ve borç ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama 
yapmayan ya da bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kurum ve kuruluşların 
bütçe ödenekleri ile ilgili gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gerektiğinde ilgili kurum ve 
kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.  
  b) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, bütçe içi ve dışı 
fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçelerin yatırım ve transfer 
tertibinden yardım alan kuruluşlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul ve diğer 
kurum ve kuruluşların (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) uygulayacakları analitik bütçe 
sınıflandırması ile muhasebe sistemi ve standartlarının belirlenmesine, bu sistem ve 
standartların geliştirilmesine ve birlikte veya ayrı ayrı uygulatılmasına ilişkin her türlü 
çalışmayı yaptırmaya ve pilot uygulama yapacak kurum ve kuruluşları veya bunların 
birimlerini tespite Maliye Bakanı yetkilidir.
  c) Milli Eğitim Bakanlığında Yurtdışı Bursları, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne 
Yardım ve İşçi Ücretleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Süne ve Kımıl Mücadelesi Projesi, 
Karayolları Genel Müdürlüğünde Kaza Kara Noktalarının İyileştirilmesi ve İzlenmesi Projesi, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde Seyranbağları 
Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmetleri ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri faaliyetlerinde performans esaslı bütçe 
uygulamasının gerçekleştirilebilmesi bakımından; söz konusu faaliyet alanları için tahsis 
edilen ödeneklerin kullanımında yeni usul ve esaslar tespit etmeye, münhasıran bu faaliyetlere 
ilişkin malî mevzuatın uygulanması konusunda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.
  Kamu haznedarlığı

  Madde 10 -  Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, 
belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçelerin yatırım ve transfer 
tertibinden yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul 
ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu Maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, 
müessese ve işletmeleri ile birlikleri (kamu bankaları, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma 
sandıkları hariç) kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını T.C. 
Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları 
Türk Lirası cinsinden hesaplarda toplarlar.
  Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan yaparlar.
  Kamu kaynaklarının bu Madde hükmüne aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edilen 
nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.
  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar, yukarıda bahsi geçen 
hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.
  Bu Maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemeye, kaynaklar, kurumlar ve 
bankalar itibarıyla istisnalar getirmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye 
Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkilidir.  
  Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler