Madde 46 -  8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
bulunan iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı 
ortaklıkları ve iştirakleri ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların ve döner sermayelerin 
yöneticileri ve mali işlerinden sorumluları, bu Kanunun 35 inci Maddesi uyarınca ödenecek 
paylar dahil olmak üzere bu kuruluşların mükellef veya sorumlu sıfatıyla üçüncü kişilerden 
tahsil ettikleri vergi, fon ve diğer payların tahsil dairelerine zamanında ve tam olarak 
ödenmesini sağlamak zorundadırlar. Aksine davrananlar bu tutarların ödenmesinden şahsen 
ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
  Geri verilecek paralar

  Madde 47 -  27.6.1963 tarihli ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların kesin 
olarak veya avans suretiyle ödenmesinin usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı ile Maliye 
Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.
  Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup 
olunmayan tutarlar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır.
  İl özel idarelerince yapılacak katkılar

  Madde 48 -  Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin yürüttükleri hizmetler 
için gerekli cari ve yatırım nitelikli giderlerini karşılamak amacıyla valilerin yetki ve 
sorumluluğunda olmak üzere il özel idarelerince katkı sağlanabilir. Sağlanacak olan bu 
katkıların tahsis ve kullanım esasları valilik ve ilgili kuruluşlarca yapılacak protokolle 
belirlenir. Bu protokollerin bir örneği bilgi amacıyla Maliye Bakanlığına gönderilir.
  Yatırım nitelikli katkı tutarlarının kullanılabilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığınca yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi zorunludur.
  Milletlerarası tahkime ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet satın alınması

  Madde 49 -  Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin tarafı olduğu 
milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, bu 
daireleri temsil ve savunmak üzere Türk ve yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık 
ortaklıklarından 2003 yılında gerçekleştirilecek avukatlık hizmeti alımlarında; 4.1.2002 tarihli 
ve 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b) bendi hükmüne göre şartname 
düzenlenmeksizin ve teminat aranmaksızın pazarlık usulüne başvurulabilir.
  T.B.M.M. Milletvekili lojmanlarının satışı

  Madde 50 -  Maliye Bakanı, mülkiyeti Hazineye ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, 5 inci 
Bölge, Dikmen Mahallesinde bulunan 3 pafta, 16743 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malı, 
üzerindeki muhdesatı ile birlikte 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun, 8.9.1983 tarihli ve 
2886 sayılı Kanun, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun ve 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı 
Kanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerine  tabi olmaksızın, mevcut haliyle ya da kat 
mülkiyeti veya kat irtifakı kurdurmak ya da 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tabi 
olmaksızın yeni veya ilave inşaatlar yaptırmak suretiyle, tespit edeceği veya ettireceği rayiç 
bedel üzerinden peşin veya taksitle, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün iştiraki olan 
Emek İnşaat ve İşletme Anonim Şirketi aracılığıyla satmaya, satış işlemleri ile ilgili olarak 
kamu kurum ve kuruluşları nezdinde Hazine adına her türlü işlemi yaptırmaya, satış bedelinin 
% 2'sini geçmemek üzere hizmet karşılığı olarak anılan şirkete yapılacak ödemeye esas oranı 
belirlemeye, satış işlemleri ile ilgili her türlü gider, masraf ve hizmet bedeli karşılığını Maliye 
Bakanlığı bütçesinden bu şirkete ödemeye yetkilidir. Satış bedellerinin tahsil edilen 
kısımlarından ilgili belediyeye % 2, büyükşehir belediyesine ise % 1 oranında pay verilir.
  Bu taşınmaz mal ile ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plan ve parselasyon 
işlemlerindeki askı, ilan ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tabi olmaksızın, her 
ölçekteki imar planını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya ve her türlü 
ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. Plan hazırlama ve onaylama 
işlemleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun görülen birimince, ruhsat ve plan uygulama 
işlemleri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı il teşkilatınca yerine getirilir. Kesinleşen planlar 
ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu planların uygulanması zorunludur.
  Bu Maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 
Bakanlığı, ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı yetkilidir.   
  Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler