Madde 41 -  a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, fonlar, sosyal güvenlik 
kurumları, kamu iktisadî teşebbüsleri ve özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul 
ve kuruluşları dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; uluslararası kuruluşlara üye 
olabilmesi ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üyesi bulunulan 
uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara katılma paylarını ödeyebilmeleri için, mevzuatın 
gerektirdiği diğer işlemlerin yanısıra bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan Bakanlığın teklifi ve 
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından önceden izin almaları 
zorunludur.
  b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının uluslararası anlaşmalar, kanun ve 
kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin 
işlemlerine (katılma payı ödemeleri dahil) bu Madde hükmü uygulanmaz.
  Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler

  Madde 42 -  Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, 
misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda 
bulunulmaz.
  Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek 
üzere 2003 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.
  Söz konusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemeye veya 
belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerlerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için 
kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmeye, diğer gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.
  Yurt dışı eğitimi

  Madde 43 -  2003 yılında ilgili mevzuatı gereğince kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yetiştirilmek maksadıyla lisansüstü (master, doktora) eğitimi için yurt dışına gönderilecek 
öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, sadece Yükseköğretim Kurulu tarafından 
tespit edilen yabancı yükseköğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime 
ilişkin giderler, fatura ya da benzeri gider belgesinin ancak öğrenim görülen yükseköğretim 
kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek 
kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile 
doğrudan ilgili olmak zorundadır.
  Bu amaçla gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu nedenle konulan 
ödenek miktarını aşmayacak şekilde tespit edilir. 
  14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 78 inci Maddesi uyarınca 1.4.2003 tarihinden 
itibaren yurt dışına gönderilecek Devlet memurları ile aynı amaçla 2004 yılında yurt dışına 
gönderilecek Devlet memurları hakkında kontenjanın kurumlara tevzii, Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü ve Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
yapılır. 
  Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler

  Madde 44 -  Kurumlar;
  a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla, yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle 
hizmet alımı yoluyla çalıştırılan kişilere yapılacak ödemeleri,
  b) Kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri,
  c) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 25 inci Maddesi gereğince aday, çırak ve 
işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılan ödemeleri,
  d) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4/C Maddesi gereğince sayım, propaganda, 
anket ve benzeri işlerde çalıştırılan geçici personele yapılan ödemeleri,
  Bütçelerinin (101 - 02 - 1 - 085) "Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde 
gösterilen 300 harcama kaleminden yaparlar. Bu faaliyete bütçelerin başka tertiplerinden 
ödenek aktarılamaz; ödenek üstü harcama yapılamaz.
  Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri, tahakkuk memurları ve 
saymanlar ile bu kişileri çalıştıranlar sorumludur.
  Amme alacağına karşılık kabul edilebilecek gayrimenkuller

  Madde 45 -  Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi 
kuruluşları, bunların müesseseleri,  bağlı  ortaklıkları,  iştirakleri ile büyükşehir 
belediyeleri,  belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı 
müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve 21.7.1953 
tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık olarak, mülkiyeti bu idarelere 
ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan gayrimenkullerinden Maliye 
Bakanlığınca ihtiyaç duyulanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine 
göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da 
uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin Maliye 
Bakanlığınca satın alınabilir.
  Bu idarelerin satın alınan gayrimenkullerinin tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda 
belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve 21.7.1953 tarihli ve 
6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.
  Vergi, fon ve payların zamanında yatırılması