Madde 36 -  a) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu 
senetler yerine düzenlenen belgeler;
  1. Kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Kanunun 10 uncu Maddesinin uygulanmasında teminat olarak,
  2. Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden 
ödeme vasıtası olarak,
  Kabul edilir.
  Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele 
faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas 
alınır.
  b) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin (6) numaralı bendi 
hükümlerine göre faaliyette bulunan özel finans kurumları tarafından verilen teminat 
mektupları, kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 21.7.1953 tarihli ve 6183 
sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin uygulanmasında teminat olarak kabul edilir. Ancak, 
8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak ihale ve sözleşmelerde bu teminat 
mektuplarının Maliye Bakanlığınca belirlenen kapsam ve şekle uygun olmaları zorunludur.  
  c) Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kira 
ihalelerinde tahmini bedelin % 20'sine kadar geçici teminat alınabilir.
  d) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, 
Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde T.C. Merkez Bankasınca belirlenen 
konvertibl döviz teminat olarak alınabilir.
  e) 1.1.1990 tarihinden önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler 
tarafından mevzuatı gereğince alınmış olup, çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir 
kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir yazılma ve diğer şekillerde saymanlık 
kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yapmaya ve bu işlemlerin usul ve esaslarını belirlemeye 
Maliye Bakanı yetkilidir.
  Kişi borçları

  Madde 37 -  a) Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve 
tahsil imkânı kalmayan, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 133 üncü Maddesi uyarınca 
silinmesi Malî Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi borçlarından; tutarı 7.5 milyar 
liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi 
borçlarının terkini Kesinhesap Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilir.
  b) 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 19.6.1994 tarihli ve 
543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilave edilen ek Madde 7 uyarınca, mal ve nakit 
saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler Malî 
Danışma Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanına sunulur. Bu karar 
çerçevesinde terkin edilen zimmetlerden 7.5 milyar lirayı aşanların terkin listesi Kesinhesap 
Kanun Tasarısı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir.
  c) 1969 ve 1988 yılları arasında yurt dışından yapılan alımlar için 26.5.1927 tarihli ve 
1050 sayılı Kanunun 83 üncü Maddesine dayanılarak açılan kredilerden ve mülga 27.6.1972 
tarihli ve 1601 sayılı Kanuna göre verilen ataşe avanslarından mahsubu yapılamamış olanlar, 
ilgilileri adına kişi borçları hesabına alınarak mahsuba tabi tutulur. Kişi borçları 
hesabına alınan ve tahsiline imkân bulunmadığı ilgili Bakanlıkça bildirilen bu tutarlardan 7.5 
milyar liraya kadar olanların, Malî Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle terkin 
edilmesine Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Kesinhesap 
Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilir.
  d) 2.6.1934 tarihli ve 2489 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi uyarınca, Kefalet Sandığına 
ilişkin Maliye Bakanlığınca takip edilecek hak ve alacaklardan zaruri ya da mücbir sebeplerle 
takip ve tahsil imkânının kalmadığı veya takip ve tahsil masraflarının asıl miktarı geçtiği 
Sandık İdare Heyeti tarafından tespit edilenlerden 7.5 milyar liraya kadar olanların 
kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.  
  e) 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve 
saymanlık kayıtlarında bulunan Devlet alacaklarından tutarı 10 milyon liraya kadar olanların 
tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması 
halinde, bu tutarların saymanlık kayıtlarından çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.
  Hazine taşınmaz mallarının değerlendirilmesi ve Hazine adına tescil

  Madde 38 -  a) Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına 
alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak, öngörülen avansı 
açılan banka hesaplarına yatırmış olanların (avansları iade edilenler hariç) kurdukları 
kooperatiflere, mülkiyeti Hazineye ait arsa veya arazileri, metrekare değeri 1.1.2003–
31.3.2003 tarihleri arasında 600 bin liradan, 1.4.2003 tarihinden itibaren 1 milyon liradan 
aşağı olmamak üzere harca esas değerinden satmaya; satış bedelinden, avansın yatırıldığı 
tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış kurundan karşılığının, satışın yapılacağı 
tarihteki T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış kuru karşılığı Türk Lirasına çevrilerek 
bulunan tutarı mahsup etmeye ve bu konudaki usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.
  b) Hazineye ait taşınmaz malları, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanunun 63 üncü 
Maddesine göre hesaplanacak değer üzerinden, toplu konut üretmek amacıyla, Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğüne veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına peşin bedelle veya taksitle 
devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca 
belirlenir.
  c) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerler ile kadastro/tapulama çalışmaları 
sırasında tespit harici bırakılmış olan yerler Maliye Bakanlığı merkez veya taşra teşkilâtının 
talebi üzerine, özel kanunlarındaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, tescile ilişkin harita, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yapılarak, imar 
mevzuatında yer alan kısıtlamalara tâbi olmaksızın Hazine adına tescil edilir. Harita yapımına 
ilişkin giderler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca belirlenen asgari fiyatlara göre 
Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
  d) Maliye Bakanı, Hazineye ait taşınmaz mal satışı, kiraya verilmesi veya sınırlı ayni hak 
tesisi ile ilgili olarak; 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın, 28.7.1981 tarihli 
ve 2499 sayılı kanuna tabi ekspertiz şirketlerine değer tespit ettirmeye, ayrıca, ilan, reklam, 
pazarlama veya müşteri bulma konularında hizmet satın almaya, uygulamaya ilişkin esas ve 
usulleri belirlemeye yetkilidir.
  Devlet hesaplarında yer verilmeyecek ve terkin edilecek tutarlar

  Madde 39 -  Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere 
her türlü gelir ve giderlerinin, tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri 
verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve 
oranlar değişmemek şartıyla 50 bin lira ve katlarının küsuratı dikkate alınmaz.
  Maliye Bakanı; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, 
vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi 
amacıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir.
  Saymanlık görev ve sorumluluklarının devri

  Madde 40 -  26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla saymanlara verilen 
görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde yardımcılarına devrettirmeye, devirle 
ilgili esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorumluluk, 
devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır.
  Uluslararası kuruluşlara üyelik