Madde 31 -  a) Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, 
fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçelerin yatırım ve/veya transfer 
tertiplerinden yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile 
sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması ve bu kurumların 
boş memur kadrolarına 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 86 ncı Maddesinin üçüncü 
fıkrasına göre açıktan vekil atanması ile anılan kurum ve kuruluşların bu fıkra kapsamı 
dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları memur nakli Devlet Personel 
Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine tabidir. Açıktan atama izni, personel ödeneğinin 
yeterli olması şartıyla verilebilir. Ancak, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ve 24.5.l983 
tarihli ve 2828 sayılı Kanunun ek l inci Maddesi uyarınca yapılacak atamalar için izin 
aranmaz.
  Kurumlar, açıktan atama, emeklilik, istifa ve nakil gibi sebeplerle serbest kadrolarında 
meydana gelen değişiklikler ile kadrolarının dolu ve boş durumunu gösterir cetvelleri Mart, 
Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarıyla doldurarak ilgili ayları izleyen ayın 
20'sine kadar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına göndermek zorundadırlar.
  b) Yukarıda sayılan kurumların boş sürekli işçi kadrolarından Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığınca uygun görülenler Başbakanın izniyle iptal edilir.
  c) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolarına verilecek 
açıktan atama izni toplamı, 35.000 adedi geçemez. Söz konusu toplam sayının kurum ve 
kuruluşlar itibarıyla dağılımı Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye 
Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir.
  d) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselere tahsis 
edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 3l.l2.2002 tarihi 
itibarıyla boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların açıktan atama amacıyla 
kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.
  e) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin döner sermaye saymanlıklarına 
ait sayman ve saymanlıklarda görevli her unvandaki memur kadrolarından Maliye Bakanınca 
uygun görülenler, döner sermaye kadrolarından tenkis edilerek Maliye Bakanlığının kadro 
cetveline eklenir.
  Tenkis edilen kadrolarda istihdam edilen personel, başka bir işleme gerek kalmaksızın 
Maliye Bakanlığının kadro cetveline eklenen bu kadrolara atanmış sayılırlar.
  f)  (a) bendi  kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının, personel ödeneği ile 
kadrolarının önceden temini amacıyla, mevcut teşkilat kanunları uyarınca kuracakları yeni 
birimler için Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığının görüşlerinin alınması zorunludur.
  g) 2.9.1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvelde yer alan; 
okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim -  öğretim planlamacısı kadrolarına 
1.4.2003 tarihinden itibaren açıktan veya naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezi sınavda başarılı olmak şarttır. Ancak, 
lisansüstü eğitimini tamamlamış bulunanlarda yapılacak merkezi sınava katılma şartı 
aranmaz. Bu sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar, sınava tabi tutulmayacaklar, sınavda 
başarılı olanların belirlenmesi ile merkezi sınavda başarılı olanlarla lisansüstü eğitim 
mezunlarının merkezi sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak sınavlara 
ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
  h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, 
müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu kararıyla atanacak olanlar hariç olmak üzere, (a) 
bendi kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadrolarına 1.4.2003 tarihinden itibaren 
açıktan atanamazlar.
  ı) 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesi ile 
2.9.1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci Maddesi çerçevesinde 
yıl içinde yapılacak değişiklikler 31.12.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girer. 
  j) Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, konsolide 
bütçeye dahil daire ve idarelerin teşkilât yapıları ve hizmet amacına uygun olarak personel 
dağılımının sağlanmasına yönelik önlemler almaya, ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili 
kuruluşların da görüşü alınarak (a) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına 
nakledilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı 
olduğu Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir.
  k) Maliye Bakanlığınca, döner sermayelerin, fonların, kefalet sandıklarının, sosyal 
güvenlik kurumlarının ve bütçelerin yatırım ve/veya transfer tertiplerinden yardım alan 
kuruluşların serbest memur kadrolarına verilecek açıktan atama izinlerinin toplam sayısı ilgili 
kurumlarda 2002 yılında emeklilik, ölüm ve istifa sonucu ayrılan personel sayısının % 80'ini 
aşamaz. Norm kadro çalışması sonuçlandırılarak uygulamaya geçirilen kurumlar ile kanun, 
uluslararası anlaşma veya 2003 yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen 
birimler ve temini zorunlu hizmetlerin gerektirdiği personel ihtiyacını bu sınırlamaya tabi 
tutulmaksızın değerlendirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  l) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, kefalet 
sandıkları, sosyal güvenlik kurumları, bütçelerin yatırım ve/veya transfer tertiplerinden 
yardım alan kuruluşlar, mahalli idareler ile bunların birlik ve müesseseleri, özelleştirme 
kapsamındakiler dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketinde 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun uyarınca 2003 yılında ihtiyaç duyulan 
personel; her kurum ve kuruluş tarafından öncelikle kendi bünyesinde çalışmakta olan ve 
gerekli nitelikleri taşıyan istekli personelin atanması suretiyle, kurum içinden yeterli sayıda 
istekli personel olmaması halinde ise anılan kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olan ve gerekli 
şartları taşıyan istekli personelin naklen atanması suretiyle karşılanır. Anılan Kanunun 
uygulanmasında görevli kurum ve kuruluşlar, şartları haiz istekli personelin eğitimi 
konusunda gerekli tedbirleri alırlar.
  Sözleşmeli personel

  Madde 32 -  Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, 
belediyeler, il özel idareleri, fonlar, sosyal güvenlik kurumları, bütçelerin yatırım ve/veya 
transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel 
hakkında 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin 
uygulanmasına devam olunur. 
  Birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlar, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun dışında 
diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini 
gösterir cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 2003 yılı Nisan ayı sonuna kadar Maliye 
Bakanlığına vize edilmek üzere göndermek zorundadırlar.
  Özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli 
personelin unvan, sayı ve ücretleri vizeye tabi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip 
sözleşme örneklerini 2003 yılı Nisan ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere 
göndermek ve bu şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro derecesi ve 
sözleşme ücretlerini gösterir cetvelleri de Şubat, Ağustos ve Aralık ayları itibarıyla 
düzenleyerek ilgili ayları izleyen ayın 20'sine kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek 
zorundadırlar.
  26.12.2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanun uyarınca yapılan vize işlemleri yıl sonuna kadar 
geçerlidir.
  Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli 
personel (kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel hariç) için kuruluşlarca ayrıca 
düzenlenecek sayı, unvan, nitelik ve ücretleri gösterir ek cetvellerin ve farklı hükümler 
içermesi halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. 
İlgili mevzuat hükümlerine dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli personelin 
belirlenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin 
alınması şarttır.
  Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri tamamlanmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi 
bir ödemede bulunulamaz.
  14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici l6 ncı 
Maddesi ve özel kanunları uyarınca 2002 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2003 
yılında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak, 
Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki 
kanuni işlemleri tamamlanıncaya kadar, 2002 yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, anılan 
aylarda mevzuat uyarınca sözleşme ücretlerinde artış yapılması halinde bu artışlar da dikkate 
alınarak Maliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir.
  İlgili mevzuatı uyarınca kadro karşılıksız veya 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4 
üncü Maddesi (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı Maddesi çerçevesinde 2002 yılında vize edilmiş 
olan sözleşmeli personel pozisyon sayıları 1.4.2003 tarihinden itibaren hiçbir şekilde 
aşılamaz.
  İşçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonları

  Madde 33 -  a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, sürekli işçileri ile otuz 
iş gününden fazla süreyle çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (55) ve (66) alt 
programlarında yer alan l00 - Personel Giderleri harcama kalemindeki ödenekleri aşmayacak 
sayıda ve süreyle istihdam edebilirler. 
  Toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, 
asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek eksiklikleri Maliye 
Bakanlığı bütçesindeki (930 - 08 - 3 - 351 - 900) ile (930 - 08 - 3 - 356 - 900) tertiplerinden aktarma 
yapılmak suretiyle karşılanabilir. Belirtilen alt programlara bu durumlar dışında (söz konusu 
alt programlar arasındaki aktarmalar hariç) hiç bir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı 
gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla çalışma ücreti de ödenemez.
  Söz konusu kurum ve kuruluşların birim amirleri fazla çalışma için tefrik edilen ödeneğe 
göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi 
yıla fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su 
baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak 
Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar hariç fazla çalışma ücret 
ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz.
  Kurumlar, bütçelerinin (66) alt programına tertip edilen ödenek ile sınırlı olmak üzere yıl 
içinde aylar itibarıyla çalıştıracakları geçici işçilerin sayılarını, bunların çalıştırılacakları 
birimlere göre dağılımını (merkez teşkilâtında birimler, taşra teşkilâtında ise bölge ve il 
müdürlüğü olarak) gösteren cetvelleri, yapılan hesaplamalarla birlikte Nisan ayı sonuna kadar 
Maliye Bakanlığına vize ettirmek zorundadır. Yıl içinde yer ve birim değişiklikleri ile aylık 
dağılımda meydana gelecek değişiklikler de aynı usule göre vizeye tabidir. Bu vize işlemi 
yapılmaksızın geçici işçi istihdam edilemez ve ödeme yapılamaz. Memurlar eliyle görülmesi 
gereken işlerde istihdam edilmek amacıyla işçi alınamaz.
  Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri ve tahakkuk memurları ile 
ödenek üstü harcama yapan saymanlar sorumludur.
  b) Döner sermayeler, fonlar ve bütçelerin yatırım ve/veya transfer tertiplerinden yardım 
alan kuruluşlar ile 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı 
dışında kalan kuruluşların 1.1.2003 tarihinden itibaren otuz iş gününden fazla süre ile 
çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, aylar ve birimler itibarıyla ilgili 
bakanlığın onayı alınmak suretiyle 30.4.2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına vize ettirilir. 
Ancak 26.12.2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanun uyarınca yapılan vize işlemleri yıl sonuna 
kadar geçerlidir. Kuruluşların geçici iş pozisyonlarında yıl içinde meydana gelecek yer ve 
birim değişiklikleri ile aylık dağılım değişiklikleri de aynı usule göre vizeye tabidir.
  c) (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kurum, kuruluş ve fonların kanunla, uluslararası 
anlaşmalarla veya yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimleri için 
yapılacak yeni vizeler dışında, 2002 yılında vize edilmiş toplam adam/ay miktarlarını aşacak 
şekilde vize yapılamaz. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü  ile  başka  unvanlı  geçici  iş  pozisyonları  ile  değiştirilebilir  veya  iptal 
edilebilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay 
Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi 
yapılmaksızın ödeme yapılamaz.
  d) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1.1.2003 tarihinden itibaren otuz iş 
gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili 
bakanlığın ve Hazine Müsteşarlığının onayı alınmak suretiyle 30.4.2003 tarihine kadar Devlet 
Personel Başkanlığına vize ettirilir. 26.12.2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanun uyarınca yapılan 
vize işlemleri yıl sonuna kadar geçerlidir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Devlet Personel 
Başkanlığınca başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize 
ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize 
işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.
  e) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde 
çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakanlığına vize ettirilir. 
Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka unvanlı geçici 
iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen 
geçici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Devlet Personel Başkanlığına 
gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme 
yapılamaz.
  f) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin Kamu İşverenleri Sendikalarına 
ödemeleri gereken 2003 yılına ait üyelik aidatları, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 
tertipten ödenir. Yapılacak ödemeler, tertibinde yer alan ödenek tutarıyla sınırlı olup, bu 
tertibe bütçenin diğer tertiplerinden hiç bir şekilde aktarma yapılamaz.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Diğer Hükümler
  Geçici görevlendirme

  Madde 34 -  14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13.11.1996 tarihli 
ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci 
Maddelerine ve 13.10.1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanuna göre görevlendirilenler ile güvenlik 
görevlileri hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilen ve 
kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, 
geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz 
konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla mesai ve diğer 
ödemelerden yararlanamazlar.
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Çeşitli Hükümler
  Muhtelif gelirler

  Madde 35 -  a) Kurumların hasılatından alınacak paylar:
  Aylık gayri safi hasılat tahakkuk tutarını (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 
hariç) kapsamak kaydıyla,
  1. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin mal ve hizmet satışları gayri safi hasılatının (ilk hisse 
satışı gerçekleşinceye kadar) % 15'i,
  2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayri 
safi hasılatının % 10'u,
  3. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları ürün nevileri 
itibarıyla gayri safi hasılatının % 10'una kadarı,
  4. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet 
satışları gayri safi hasılatının% 10'u,
  5. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının mal ve hizmet satışları gayri safi hasılatının % 
10'u,
  En geç takip eden ayın 20'sine kadar (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü için takip eden ayın sonuna kadar) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına 
ödenir. Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılır.
  Bu bentte  belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar, 
gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre takip ve tahsil edilir.
  b) Kira ve idare gelirlerinden alınacak paylar:
  1. İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispi kira bedellerinin yarısı bütçenin (B) 
işaretli cetveline gelir, diğer yarısı da özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın 
yarısı denizcilik ve liman hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, 
yarısı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel 
ödenek kaydolunur.
  Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 
tarafından, konsolide bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler adına 
yapılacak deniz dibi taramaları, hidrolik merkezde yapılan hidrolik ve bilgisayar modelleri, 
Araştırma Dairesince yapılacak her türlü deney ve araştırma, proje ve şartname onaylanması 
için alınacak bedellerin  yarısı  bütçenin  (B)  işaretli  cetveline  gelir, diğer yarısı da 
özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen miktarın yarısı, Demiryolları, Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek altyapı tesislerinin onarımları ile 
ulaştırma hizmetlerini geliştirmek üzere Ulaştırma Bakanlığı bütçesine, diğer yarısı da millî 
emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur.
  Yukarıda belirtilen hükümlere göre özel gelir ve ödenek kaydedilen miktarların önceki 
yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir.
  Telekomünikasyon hizmeti veren işletmecilerden lisans ve ruhsat ücretleri üzerinden tahsil 
edilerek, bir taraftan bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer taraftan Ulaştırma 
Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere anılan Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilen 
tutarlardan önceki yılda kullanılmayan kısmı ertesi yıl bütçesine devredilebilir.
  2. 7.2.2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunun 7 nci Maddesi ile 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci Madde gereğince tahsil edilen ve saymanlık 
hesabına yatırılan payın yarısı Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.
  3. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün; yabancı ülkelere verdiği meteorolojik 
ürünlerin bedelleri ile yabancı ülke meteorolojik ürünlerinin diğer yabancı ülkelere veya yurt 
içi kişi ve kurumlara, yabancı ülkelerin de anılan Genel Müdürlüğün meteorolojik ürünlerini 
diğer ülke ve kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, T.C. Merkez 
Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt 
dışı kuruluşlara ödenmesi gereken miktarlar, bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünün talimatı ile T.C. Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, ilgili 
Genel Müdürlüğün talimatı ile T.C. Merkez Bankasınca döviz alış kuru üzerinden Türk 
Lirasına çevrilerek Genel Müdürlüğün ödemelerini yapan Merkez Saymanlık hesabına 
yatırılır. Saymanlık hesabına yatırılan bu tutarlar, Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her 
türlü ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli 
cetveline özel gelir, diğer yandan Genel Müdürlük bütçesinde mevcut veya yeni açılacak 
tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içinde 
kullanılmayan kısmı ertesi yıla devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  c) Petrolden Devlet hakkı:
  5.4.1973 tarihli ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, bütçenin (B) 
işaretli cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunur.
  d) 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümleri dışındaki özelleştirme gelirleri:
  4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamındaki tabiî kaynakların ve tesislerin 
işletme haklarının devirlerinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir.  
  e) 1.4.2003 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek veya onaylanacak; ilaç, 
hamMadde, bunların üretiminde kullanılan diğer malzeme, kozmetik ve tıbbi malzeme üretim 
yeri izin belgeleri, ürün imal ve ithal izin belgesi, ilaç ruhsatı, ecza deposu ve mümessil ecza 
deposu ruhsatı, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalar üzerinden 50 milyon liradan 
az, 30 milyar liradan çok olmamak üzere Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık 
Bakanlığınca belirlenecek tarifeler üzerinden ruhsatlandırma bedeli alınır. Merkez 
Saymanlığınca tahsil edilen bu tutarların % 20’sini genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, 
% 80’ini ise özel gelir kaydedilmek suretiyle Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarında (personel 
giderleri hariç) kullanılmak üzere anılan Bakanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak 
tertiplerine özel ödenek kaydetmeye, özel ödenek kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan 
kısmını ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. Bu ödenekten bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca 
tıbbi cihaz ve malzeme ile ilaç ve eczacılık alanlarındaki bilimsel nitelikli komisyonlarda 
görevlendirilenlere birim faaliyet bazında bu Kanuna bağlı (K) cetvelinin (V) inci bölümünde 
belirlenmiş olan ücretin dört katını geçmemek üzere ödeme yapmaya Sağlık Bakanı yetkilidir. 
Özel ödenekten yapılacak harcamaların usul, esas ve miktarları Maliye Bakanı ile Sağlık 
Bakanı tarafından müştereken belirlenir.
  f) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci Maddesinde yer alan ödenekler, personel 
giderleri hariç olmak üzere; milli eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli 
hizmet sunumunun sağlanması, merkez ve taşra teşkilatının acil ihtiyaçlarının karşılanması, 
eğitim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla da kullanılabilir.
  Teminat olarak kabul edilecek değerler, taşınmaz malların geçici teminatı ve teminatlarla 
ilgili işlemler