Madde 26 -  a) 2003 yılı içinde, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanuna göre sağlanacak 
garantili imkan tutarı 750 milyon ABD Dolarını aşamaz.
  b) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalara göre genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere yılı içerisinde dış proje 
kredisi olarak kullandırılacak imkanların karşılıklarının ilgili bütçe tertiplerinde yeterli 
ödeneğinin tahsis edilmesi esastır. Ancak, kur farklarından doğan maliyet artışlarını 
karşılamak amacıyla  yapılacak  revizeler dolayısıyla ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan 
tertiplere ödenek ekleyerek bütçeleştirmeye, yıl içinde hakedişlerden doğan ihtilaflar sonucu 
tahakkuk işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle harcanamayan miktarı ertesi yıl bütçesine 
devren ödenek kaydetmeye, devren ödenek kaydedilen miktarlardan projenin tamamlanması 
nedeniyle kullanılma imkanı kalmayan tutarları iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  c) Dış proje kredisi ve hibe kullanımlarından kaynaklanan katma değer vergisi ile özel 
tüketim vergilerinin karşılanmasında; dış kredi ve hibe gerçekleştiği halde, katma değer 
vergisi ve özel tüketim vergisi karşılığı iç kaynağın bulunamaması durumunda, Yatırım 
Programı ile ilişkilendirilmek suretiyle ilgili kuruluşların bütçelerinin mevcut ya da yeni 
açılacak tertiplerine söz konusu miktarlarda ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  Ancak (b) ve (c) bentlerindeki hükümler gereğince yapılacak ödenek eklemeleri Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yapılacak proje revizeleri dikkate alınarak yapılır.
  d) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler 
(dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç) 2003 
yılında her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
  e) Yürürlükten kaldırılan Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında doğmuş bulunan ve 
gerçekleştirilmesi gereken ödemeler, bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır.
  f) Dış borçlanma imkanları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı 
veya sözleşme tasarıları, Maliye Bakanlığınca 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 64 
üncü Maddesi uyarınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirilemez ve ilgili 
miktarların dış borç kayıtları yapılamaz.
  g) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin 3 üncü fıkrası ile 
tanımlanan nakit işlemleri, Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerinin (veya bu 
mahiyette düzenlenecek kağıtların) faiz ve anapara ödemeleri ve bunlarla ilgili işlemler 
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Kanun ile 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla her türlü vergi, resim, harç ve fon kesintisinden istisnadır.
  h) Bu Kanunun 1 inci Maddesi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin % 1'ine kadar 
ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.
  ı) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun gereği imzalanan anlaşmalar 23.5.1928 tarihli ve 
1322 sayılı Kanun hükümlerinden muaf olup Resmi Gazete'de yayımlanmaz.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Kamu İktisadi Teşebbüsleri
  Kamu iktisadî teşebbüslerinin kârları

  Madde 27 -  a) 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
kuruluşlar ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin, 2002 yılı kârlarından Hazineye isabet eden 
tutarları;
  1. 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara 
tâbi olmaksızın, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir 
kaydetmeye,
  2. Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları 
alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,
  b) (a) bendi kapsamına giren kuruluşların 2001 ve daha önceki yıllara ait kâr paylarından 
Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine 
bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirmeksizin kuruluşların görev zararı alacakları veya 
ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya,
  Maliye Bakanı yetkilidir.
  Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinde sermaye değişiklikleri

  Madde 28 -  a) Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tedbirleri 
uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin yatırım ve 
finansman programlarının gereklerini yerine getirmek ve 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla;
  1. Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve sermaye paylarının satın 
alınmasına,
  2. Hazinenin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî 
teşebbüslerine, Özelleştirme İdaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar 
tarafından devir alınmasını sağlamaya,
  3. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan 
borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan 
alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının 
ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu 
işlemlerin gerektirdiği tutarları, anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine, bütçede açılacak özel 
tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye,
  Maliye Bakanı yetkilidir.
  b) 1. Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2002 yılı sonu itibarıyla; Hazineye 
(28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan 
borçları ile geçmiş yıllar bütçe kanunlarının "Kurumların Hasılatından Pay" başlıklı Maddeleri 
uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş 
borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup 
etmeye,
  2. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin 2002 yılına ait kâr paylarından Hazineye isabet 
eden tutarı, Hazineden olan politik risk alacaklarına mahsup etmeye, Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları 
ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.
  c) 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 2 nci Maddesi uyarınca Türkiye Emlak 
Bankası A.Ş.'nin, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne devredilmesine 
ilişkin olarak Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılacak nihai inceleme sonuçlarına göre, 
Hazine aleyhine bir farkın doğması halinde, söz konusu fark Hazine Müsteşarlığı tarafından 
nakit ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir. Hazine lehine bir 
farkın tespit edilmesi halinde ise, daha önce ihraç edilmiş senetler geri alınabilir. Söz konusu 
senetlere ilişkin herhangi bir nakden ödeme yapılmış olması halinde, bu tutar Hazinece senede 
ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en yakın tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine ihalesinde 
oluşan yıllık bileşik faiz esas alınarak hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve/veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nden nakden tahsil edilir.
  20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanun ve 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 
2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Hazine Müsteşarlığınca avans ödemesi 
yapılarak tasfiye edilen kamu sermayeli bankalara ait görev zararlarına ilişkin olarak Bankalar 
Yeminli Murakıplarınca yapılacak nihai inceleme sonuçlarına göre, Hazine aleyhine bir farkın 
doğması halinde, söz konusu fark Hazine Müsteşarlığı tarafından nakit ve/veya özel tertip 
Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek ödenir. Hazine lehine bir farkın tespit edilmesi 
halinde ise, daha önce ihraç edilmiş senetler geri alınabilir. Sözkonusu senetlere ilişkin 
herhangi bir nakden ödeme yapılmış olması halinde bu tutar Hazinece senede ilişkin 
ödemenin yapıldığı tarihe en yakın tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine ihalesinde oluşan 
yıllık bileşik faiz esas alınarak hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
ve/veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nden nakden tahsil edilir.  
  İhraç edilecek senetlerin vade, faiz ve diğer şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
  d) 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü Maddesi gereğince tahsil 
edilmeye devam olunan ve bütçeye gelir olarak kaydedilen mülga Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonuna ilişkin 88/12944 sayılı Kararın değişik 3 üncü Maddesinin (d) fıkrasında 
belirtilen gelirlerin tamamını ya da bir kısmını, politik risk alacaklarına mahsuben Türkiye 
İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye ödenmek üzere, Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  e) 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (E) fıkrası uyarınca;
  1. Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1.5.2000 tarihi itibarıyla Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonuna olan borçlarından, Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin yeniden 
yapılandırma sürecinde, Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri doğrultusunda tasfiyesi 
uygun görülenler ile bu borçların tasfiyesine kadar geçecek süre içinde doğacak faizin terkin 
edilmesine, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı 
yetkilidir.
  2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 99/13288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu koşullarında 
kullandırılan ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Hazine kaynağına dönüşen 
kredilerden birliklerin yeniden yapılandırılma sürecinde tasfiyesi uygun görülenlerin "tasfiye 
tarihi itibarıyla kaydi bakiyesinin" terkin edilmesine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.
  3. Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 1.5.2000 tarihinden önce mevcut özel bünye 
faaliyetleri ile ilgili banka borçları, Birliklerin yeniden yapılandırma sürecinde Yeniden 
Yapılandırma Kurulunun önerileri dikkate alınarak Hazinece özel tertip iç borçlanma senedi 
ihraç edilmek suretiyle tasfiye olunur. Hazine tarafından söz konusu borçların; hangi miktar 
ve koşullarda üstlenileceğine ve üstlenilecek borçların tasfiye edilmesi amacıyla ihraç 
edilecek özel tertip iç borçlanma senetlerinin vade, faiz ve diğer şartlarına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
  f) Bu Maddenin (c) bendi ve (e) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca Hazinece ihraç 
edilecek özel tertip iç borçlanma senetlerinin tutarı bu Kanunun 1 inci Maddesi ile belirlenen 
başlangıç ödeneklerinin % 1'ini geçemez.
  g) 2.1.1961 tarihli ve 196 sayılı, 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı kanunlara istinaden 
çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca 31.12.2002 tarihi itibarıyla Tütün, Tütün 
Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünün destekleme işleriyle 
ilgili olarak doğmuş tüm alacaklarına (öncelikle TEKEL Genel Müdürlüğünün tahmini yıl 
sonu görev zararı alacak miktarı üzerinden  avans  mahiyetinde  tespit edilecek  miktara) 
karşılık  aynı tutarda olmak  üzere, 31.12.2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 
ödenmemiş ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü 
vergi, fon ve pay borçları (özel tüketim vergisi hariç) ile bu borçlara ilişkin gecikme zammı 
ve faizlerine mahsup edilmek suretiyle terkin edilebilir. Bu fıkra uyarınca mahsup konusu 
olacak vergi, fon ve paylara ilişkin gecikme zammı ve faizleri 31.12.2002 tarihi itibarıyla 
dondurulur.
  TEKEL Genel Müdürlüğünün yukarıdaki mahsup işleminden bakiye Devlete ait olan ve 
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık olarak, mülkiyeti 
TEKEL Genel Müdürlüğüne ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan 
gayrimenkullerden, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek kamu kuruluşlarınca ihtiyaç 
duyulanlar 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine göre oluşturulacak 
komisyon tarafından takdir edilecek rayiç değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü 
alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca 
devralınabilir. Devralınan gayrimenkullerin tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen 
şekilde tespit edilen değeri miktarındaki Devlete ait olan 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.
  TEKEL Genel Müdürlüğünün birinci fıkrada bahsedilen görev zararının, Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından tespit edilen kesin miktarı ile birinci fıkra uyarınca mahsup 
edilen miktarı arasında doğan farklar ve gayrimenkullerin devri suretiyle yapılan terkin 
işlemlerinden sonra kuruluşun bakiye borcunun kalması halinde (özel tüketim vergisi hariç), 
bu tutar da terkin edilebilir.
  TEKEL Genel Müdürlüğünün görev zararının Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
tespitini müteakiben Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bu bendin 
gerektirdiği bütün terkin ve diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
  Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru Hattı Projesi kapsamında akdedilecek anlaşmalar

  Madde 29 -  Bakü - Tiflis - Ceyhan boru hattı projesi kapsamında;
  a) Akdedilmiş olan ev sahibi ülke anlaşması, anahtar teslimi yapım sözleşmesi, hükümet 
garantisi anlaşması ve bu proje tahtındaki akdedilecek diğer anlaşmalarla ilgili belge ve sair 
dokümanların imzalanmasına,
  b) (a) bendinde belirtilen anlaşmalar ile diğer ilgili belge ve anlaşmalarla sair dokümanlar 
tahtında Türkiye Cumhuriyeti ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından taahhüt edilen 
her türlü ödeme, tamamlama, performans ve sair yükümlülüklerin ifasına yönelik olarak ilgili 
anlaşmalarda öngörülen taraflara garanti verilmesine, bahse konu taahhütlerin anlaşmalarda 
öngörüldüğü şekilde gereği gibi, kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi halinde ortaya 
çıkacak her türlü ödeme yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti adına garanti edilmesine,
  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen anlaşmalar ile diğer ilgili belge ve anlaşmalarla sair 
dokümanları imzalayan ve imzalayacak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tespitine ve 
yetkilendirilmesine,
  Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Kamu Personeline İlişkin Hükümler
  
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Özlük Hakları
  Katsayılar, yurt dışı aylıklar, ücret ve sözleşme ücreti

  Madde 30 -  a) 1.1.2003 tarihinden itibaren, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 154 
üncü Maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge 
rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (34.300), memuriyet 
taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (329.250), yan ödeme katsayısı 
(10.885) olarak uygulanır.
  1.1.2003 tarihinden itibaren, 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 3 üncü Maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret 
tavanı (1.603.500.000) lira olarak uygulanır.
  Bakanlar Kurulu, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları ile sözleşme taban ve tavan 
ücretlerini veya bu ücretlere uygulanacak artış oranıyla bunların yürürlük tarihlerini, 
ekonomik gelişmeler ve Devletin mali imkanlarını göz önünde bulundurmak suretiyle yeniden 
belirlemeye yetkilidir.
  b) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının 
yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 19.4.1999 tarihli ve 
99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre 
ödenir.
  
  İKİNCİ BÖLÜM
  İstihdam Esasları
  Kadroların kullanımı