Madde 21 -  a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli 
modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için 
yıl içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma 
Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni 
ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince 
tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.
  b) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden (a) bendi gereğince tespit edilecek 
miktarları, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) bütçe ile tahsis 
edilen mevcut ödeneklerden motorbot alımına yönelik miktarları ve Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine 
kaydedilen özel ödeneklerden motorbot alımına yönelik miktarları Savunma Sanayii 
Destekleme Fonuna ödemeye Milli Savunma, İçişleri ve Sağlık bakanları ile Gümrük 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
  c) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak paraları bir yandan 
bütçeye gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek 
kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  Transferi mümkün olmayan konsolosluk gelirleri

  Madde 22 -  Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmayan ve 
2002 yılı sonu itibarıyla kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel 
bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, yılı 
bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktarı ertesi 
yıla devren ödenek kaydetmeye, yapılacak harcamaların usul ve esaslarını Dışişleri Bakanı 
ile müştereken tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  Yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları

  Madde 23 -  Maliye Bakanı;
  a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin 
yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret 
tutarlarını,
  b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören 
yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce 
ödenen miktarları,
  c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve 
onarımları için verilecek paraları,
  Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı 
kuruluş bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek 
kaydedilen miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye,
  Yetkilidir.
  Bağış, hibe ve yardımlar

  Madde 24 -  a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek 
imkanların Türk Lirası karşılıklarını Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine gereğine göre 
bütçeye gelir veya gelir - ödenek - gider kaydetmeye,
  b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yolu ile gelecek her 
çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların 
karşılığını, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek 
kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya,
  c) 2003 yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yolu ile veya diğer 
yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider 
kaydetmeye,
  Maliye Bakanı yetkilidir.
  d) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülke ve kuruluşlara yapılacak savunma ve güvenlik 
amaçlı hibe ve yardımlarla ilgili görüşmelerde bulunmaya ve anlaşmalar imzalamaya, 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenecek kişi ve kuruluşlar yetkilidir. Yabancı ülkelere bu amaçla verilecek hibe ve yardım 
karşılıkları Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  Söz konusu anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
  Anlaşmada belirtilen nakdi hibe ve yardımlar bütçeye gider kaydedilerek T.C. Merkez 
Bankasında ilgili ülke adına döviz cinsinden açılacak hesaba aktarılabilir. Ödemeler, anlaşma 
hükümleri çerçevesinde ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde ilgili hesaptan 
yaptırılır.
  e) Türkiye - Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında sağlanacak mali imkanların karşılığı 
olarak ilgili kurum bütçelerinde (2) ve (3) ödenek türü altında yer alan ödeneklerin Ulusal 
Fon’a ödenmesine ilgili Bakanlar yetkilidir. Ulusal Fon’a ödenen bu tutarlar, 30.1.2003 tarihli 
ve 4802 sayılı kanun kapsamında onaylanan Mutabakat Zabıtlarında yer alan hükümler 
çerçevesinde kullanılır. Kurum bütçelerinden Ulusal Fon’a ödenen tutarların kullanımına 
ilişkin her türlü incelemeyi yaptırmaya ve bilgi istemeye Maliye Bakanı yetkilidir.  
  Fonlara ilişkin hükümler

  Madde 25 -  a) Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri T.C. Merkez Bankası 
nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Bu hesaba yatırılan 
gelirlerden ilgili mevzuatında öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler T.C. Merkez Bankası 
tarafından yapılır.
  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun gelirleri, yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlar 
üzerinden genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılır. Bu fon, hizmetlerini bütçenin (A) 
işaretli cetveline konulan ödeneklerle yerine getirir.
  b) Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın müşterek teklifi ve 
Başbakanın onayı ile fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapılabilir. Aktarılan tutar, 
kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden müşterek fon hesabına, buradan da 
tamamı gider hesabına aktarılır.
  Bütçe kapsamı dışındaki fonlardan kendi mevzuatlarına göre yapılan kesinti ile fonlar 
arası aktarmalardan sonra kalan tutar, T.C. Merkez Bankası tarafından ilgili fonun gider 
hesabına aktarılır.
  c) Tasfiye edilen fonların her türlü gelirleri, tasfiye edilmelerine ilişkin mevzuatta özel bir 
düzenleme bulunmaması halinde, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 
yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve genel bütçeye gelir 
kaydedilir.
  
  İKİNCİ KISIM
  Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler
  
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Devlet Borçları
  Hazine garanti limiti, dış proje kredileri ve borçlanmaya ilişkin hükümler