Madde 16 -  a) Devlet memurları, diğer kamu görevlileri ve bunların emekli, dul ve 
yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) genel bütçeye dahil daireler ve 
katma bütçeli idareler ile döner sermayelere ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine (diş 
tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması 
gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin, Sağlık Bakanlığının görüşü 
üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktarlara kadar olan kısmı kurumlarınca ödenir. 
Ancak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü sağlık kurum ve kuruluşları ile Maliye 
Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatlarının altında bir fiyatla anlaşma yapabilir.
  b) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 209 uncu, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı 
Kanunun 66 ncı ve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun geçici 139 uncu Maddelerinde 
belirtilen ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti 
yaptırmaya (yatan hastalar hariç), ayakta tedavilerde ilaç kullanımında eşdeğer ilaç 
gruplarından, fiyatların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle referans fiyatlar üzerinden 
ilaç bedellerinin ödenmesine ve bu hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.
  c) Tedavi kurum veya kuruluşlarına yapılacak ödemelerin tetkiki amacıyla saymanlara 
yardımcı olmak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek saymanlıklarda Sağlık Bakanlığının 
merkez ve taşra teşkilatında tabip ve eczacı kadrolarında çalışan personel, asli görevlerinin 
yanında talep üzerine Sağlık Bakanlığının izni ile Maliye Bakanlığınca görevlendirilebilirler.
  Bu şekilde görevlendirilen personelden tabip ve eczacılara ayda 60 saate kadar fiilen görev 
yaptıkları her saat için 250 gösterge rakamının, bu birimlerde bu amaçla görevlendirilecek 
Maliye Bakanlığı personeline ise mesai saatleri dışında yaptıkları görevler için ayda 60 saate 
kadar fiilen görev yaptıkları her saat için 100 gösterge rakamının, memur aylıklarına 
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı 
bütçesinden ücret ödenir. 
  Söz konusu tetkikin yapılacağı saymanlıklar, görevlendirilecek personelin sayıları ve 
ücretleri ile bunların çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca 
müştereken belirlenir.
  d) 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci Maddesine göre kurumlarından 
aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların 
bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına 
devam olunur. 
  Dernek ve benzeri kuruluşlara yapılacak yardımlar ile vakıf ve derneklerin denetimi

  Madde 17 -  a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, bütçelerindeki 
"Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yapılacak 
Ödemeler" faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yardımlarda; gerektiğinde anılan 
kurumların bütçeden alacakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini 
gösteren plan ve iş programlarını isteyebilir, bunlar üzerinde inceleme yaptırabilir ve plan ile 
iş programlarının gerçekleştirme durumlarını izleyebilirler. Yardımlar yukarıdaki 
incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir. Harcamaların bu esaslar 
doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların 
yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye Bakanı yetkilidir.
  b) Kamu kurum ve kuruluşlarına üstlendikleri görevleri yerine getirmede katkı sağlayan 
vakıf ve dernekler, mevcut mevzuatları çerçevesinde tabi oldukları denetimin yanı sıra hizmet 
niteliği itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli görülmesi halinde ayrıca Maliye 
Bakanlığınca da denetlenir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler
  Aktarma

  Madde 18 -  a) Maliye Bakanı;
  1. "100 - Personel giderleri" harcama kalemine aynı kuruluş bütçesi içinde programlar arası 
aktarma yapmaya,
  2. Kuruluş bütçelerinin "100 - Personel giderleri" harcama kalemindeki ödenekler ile 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - 08 - 3 - 351 - 900) tertibindeki ödeneklerden gerekli görülen 
tutarları Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarmaya,
  3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, yıl içinde hizmeti 
yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile 
ilişkilendirilmek suretiyle ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya,
  4. Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı arasında cari yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla 
varılacak mutabakat üzerine, ilgili bütçelerin program, alt program, faaliyet ve projeleri 
arasında karşılıklı aktarma yapmaya,
  5. "2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a 
uygun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait 
ödenekleri ilgili kuruluşların bütçeleri arasında aktarmaya,
  6. Dördüncü alt bentte belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden 
yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir 
program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği, ilgili program, alt program, faaliyet veya 
projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya,
  7. Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve 
yüksek okulların bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksek okulların 
bağlandığı üniversite bütçelerine aktarmaya,
  8. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilâtlanması sonucu, bütçe kanunlarının 
uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe 
işlemlerini ve düzenlemeleri yapmaya,
  9. Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (910 - 04 - 3 - 031 - 900) tertibindeki ödeneği, anılan 
bütçenin (111 - 04 - 1 - 001 - 300) tertibine aktarmaya,
  Yetkilidir.
  Yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin 
yürütülmesinden bütçesine aktarma yapılan daire veya idare sorumludur.
  b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin kamulaştırma ve gayrimenkul 
satın alımları ile ilgili tertiplerine aktarma yapılamaz. Ancak, zorunlu hallere münhasır olmak 
üzere, kuruluşların bütçelerinde tefrik edilmiş olan toplam kamulaştırma ödeneklerinin % 
10'una kadar olan ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden 
karşılanabilir.
  İdarelerin kamulaştırma ve gayrimenkul satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan 
ödenekler kamu iktisadi teşebbüslerinden gayrimenkul satın alınmasında kullanılamaz. Ancak 
bu hüküm, doğrudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversiteler bakımından uygulanmaz.
  c) Maliye Bakanlığının (930 - 08 - 3 - 356 - 900) tertibindeki yedek ödenekten yapılacak 
aktarmalarda aktarılan tutar, ekleme yapılan tertibin (810 ve 830 ayrıntı kodları, taşıtların 
zorunlu mali sorumluluk sigortası ve geçen yıllar borçları için yapılacak aktarmalar hariç) 
başlangıç ödeneğinin % 10'unu geçemez.
  d) Kurum bütçeleri içinde yapılacak aktarmalar, ekleme yapılan tertibin başlangıç 
ödeneğinin % 10'unu geçemez. Her bir tertip için bir yılda toplam 5 milyar liraya kadar olan 
aktarmalar, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 950 programı içinde yapılacak aktarmalar ile bu 
Maddenin (a) bendinin 1, 2, 6, 8 ve 9 uncu alt bentlerinde belirtilen kurum içi aktarmalar bu 
sınırlamaya tabi değildir.
  e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen % 10 oranını zorunlu hallerde bir katına kadar artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.
  Geçen yıllar borçları

  Madde 19 -  Yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve 
26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 93 üncü Maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  a) Yılları bütçelerinin (1) ödenek türü itibarıyla, "100 - Personel giderleri"ne ait harcama 
kalemlerinden doğan borçlar, "Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçları" faaliyetinden ödenir.
  b) (a) bendinde yazılı olanlar dışındaki harcama kalemlerinden doğan borçlar, borcun 
doğduğu tertibin ödenek türü dikkate alınarak;
  1.	Diğer cari giderlerden doğan borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları",
  2.	Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, "Yatırım Giderleri Geçen Yıllar Borçları",
  3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, "Transfer Giderleri Geçen Yıllar 
Borçları",
  Faaliyetlerinden ödenir.
  Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Personel giderleri dışında kalan) 
aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.
  Ödenek devir ve iptal işlemleri

  Madde 20 -  a) Yılı bütçe kanunları ile diğer kanun hükümleri uyarınca özel gelir veya 
devren özel gelir kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal etmeye ve bütçe geliri olarak 
kaydetmeye, özel ödenek veya devren özel ödenek kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal 
etmeye ve buna ilişkin her türlü işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
  b) 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun mülga 39 uncu Maddesi ile 6.6.2002 tarihli ve 
4760 sayılı Kanunun 17 nci Maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü bütçelerine devren özel gelir ve devren özel ödenek kaydedilen miktarları kısmen 
veya tamamen iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu özel ödeneklerden yapılacak 
harcamalar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 
64 üncü Maddesi ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun 30 ila 37 nci Maddelerinde yer 
alan vize ve tescil hükümlerine ve 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 32 nci Maddesi hükümlerine tabi değildir.
  c) 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesi uyarınca tahsil edilen 
miktarları bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerden kullandırmak 
üzere bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye, ödeneğini aşan gelir tahsilatı 
karşılığında ilgili tertibe ödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri ertesi yıl 
bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  d) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinin diğer cari ve 
kamulaştırma ile ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödeneklerinden harcanmayan kısmı söz 
konusu tertiplerde yer alan başlangıç ödenekleri toplamının % 20'sini aşmamak, her bir tertip 
için devredilecek miktar 15 milyar liradan az olmamak kaydıyla, ertesi yıl bütçesinin aynı 
tertiplerine, gerektiğinde Hazine yardımı ve Devlet katkısı ile ilişkilendirilmek suretiyle 
devren ödenek kaydetmeye ve devredilen ödeneklerden amacına uygun kullanım imkanı 
kalmayan tutarları iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
  e) Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Plânının yıllık programlarının gerektirdiği 
ödeneklerden yılı içinde harcanmayan ödenekleri, hizmetin devamlılığını sağlamak 
maksadıyla, ödeneklerinin % 30'unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  f) Turizm Bakanlığı bütçesinin (111 - 02 - 1 - 001, 111 - 02 - 1 - 002) faaliyetlerinde yer alan 
diğer cari nitelikli ödeneklerden harcanmayan tutarları kısmen veya tamamen ertesi yıl 
bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  g) 1. 6.8.1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun 7 nci Maddesinin (c) bendi uyarınca 2.7.1964 
tarihli ve 492 sayılı Kanuna bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı ve noter 
harçlarından işyurtlarına verilen % 35 gelir paylarından 2002 yılında Hazine hesaplarında 
biriken ve İşyurtları Kurumu hesabına aktarılması gereken tutarın tamamını genel bütçenin 
(B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye,
  2. 2003 yılında yargı ve noter harçlarından İşyurtları Kurumu hesabına aktarılması 
gereken gelir paylarının yarısını, Adalet Bakanlığının geçen yıllar borçlarında, akaryakıt ve 
kovuşturma giderlerinde, yargılamaya ilişkin posta giderlerinde, hükümlü ve tutukluların 
yiyecek giderlerinde ve cezaevi revirlerindeki tedavi giderlerinde, cezaevlerinin elektrik, su, 
yakacak ve yolluk giderlerinde kullanılmak üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel 
gelir ve Adalet Bakanlığı bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen 
bu tutarlardan harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek 
kaydetmeye,
  Maliye Bakanı yetkilidir.
  6.8.1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun bu bende aykırı hükümleri uygulanmaz.
  h) Şartlı bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere özel ödenek ve özel gelirlerden;
  1. Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi 
bakımından yetersiz olanları,
  2. (1) numaralı alt bentte yazılı olanlar dışında kalıp da beş milyar lirayı aşmayan ve iki yıl 
devrettiği halde harcanmayanları,
  İptal ederek bütçeye gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  Savunma Sanayii Destekleme Fonu