Madde 11 -  a) Personel Giderleri Ödeneği:
  Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin 
yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için 100 - Personel 
Giderleri ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - 08 - 3 - 351 - 900) tertibindeki 
ödenekten aktarma yapmaya,
  b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:
  Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - 08 - 3 - 353 - 900) tertibindeki ödenekten, 2003 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 
2003 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde 
yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve 
alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya 
ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya,
  c) Kur Farklarını Karşılama Ödeneği:
  Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (3) ödenek türünde olup, 610, 
620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, (1) ve (3) ödenek türü altındaki 
tertiplerde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken 
ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara 
yapacakları ödemelere ilişkin ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 
31.12.2002 tarihindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla 
Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - 08 - 3 - 352 - 900) tertibindeki ödenekten ilgili kuruluşların 
hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarma yapmaya,
  d) Yedek Ödenek:
  Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - 08 - 3 - 356 - 900) tertibindeki ödenekten, bütçelerin 
mevcut veya yeniden açılacak (1) ve (3) ödenek türü (Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan 
transfer tertipleri hariç) altındaki tertiplerine, çok acil ve zorunlu hallerde Yüksek Planlama 
Kurulu Kararı alınmak kaydıyla (2) ödenek türü altındaki tertiplere aktarma yapmaya,
  e) İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği:
  Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - 08 - 3 - 361 - 900) tertibindeki ödenekten genel bütçeye 
dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarını karşılamak maksadıyla 
gerektiğinde kuruluş bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya,  
  f) Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği:
  26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 48 inci Maddesinde belirtilen mahkeme harçları, 
belirli satış aidatı ile oranı kanunla saptanmış ödenti ve ikramiyeleri karşılamak maksadıyla 
(mahkeme harçlarında ödeme emri beklenmeksizin ödenmek ve derhal Maliye Bakanlığından 
gerekli ödenek talep edilmek kaydıyla) genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 - 08 - 3 - 362 - 900) 
tertibindeki ödenekten aktarma yapmaya,
  Maliye Bakanı yetkilidir.
  DPT etüt ve proje ödenekleri

  Madde 12 -  Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı bütçesinin;
  a) (111 - 01 - 2 - 001 - 300) tertibindeki ödenekten bir kısmını Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması 
amacıyla, bütçelerin ilgili tertiplerine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı aynı amaçlarla il özel idarelerine, 
iktisadi devlet teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini 
peşin ödeyebilir.
  b) (111 - 01 - 3 - 301 - 900) tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin 
program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten 
karşılanır.
  Yatırım harcamaları

  Madde 13 -  a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında 
herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği 
toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere 2003 yılında başlanabilmesi 
için, proje veya işin 2003 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin % 10'undan az olamaz. Bu 
oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler "2003 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine uyulmak ve öncelikle 
kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.
  Silahlı Kuvvetler bütçesinin programlarında (1) ödenek türü içinde yer alan savunma 
sektörü, altyapı, inşa, iskân ve tesisleriyle, NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve 
tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve 
hizmetler Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının vizesine bağlı olmayıp, yıllık 
programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz.
  b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin yatırım programında ödenekleri 
toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine - teçhizat, büyük onarım, idame - yenileme ve 
tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve 
edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde "2003 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümleri uygulanır.
  c) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden ilgili Bakanın 
onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun 
görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait 
olduğu il özel idaresine ödenir. Mahalli hizmet niteliği taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen 
esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna 
devredilebilir.
  Bu şekilde yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri ilgili bakanlık ve 
genel müdürlüğün il teşkilâtlarınca; ihale edilmek suretiyle yaptırılması ve bedellerinin 
ödenmesi il özel idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir.
  d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 
"2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" da yer alan 
usullere uyulur. Ancak, yatırımları hızlandırma ödeneğinden yapılacak aktarmalar hariç 
olmak üzere, projeler arası yapılacak aktarma tutarı aktarma yapılacak projenin başlangıç 
ödeneğinin % 10'unu geçemez.
  Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı

  Madde 14 -  Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı 
bütçesinin Hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak 
Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline 
gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, yıl sonunda 
Hazine Müsteşarlığı ile mutabakat sağlanmak suretiyle ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye 
Bakanınca iptal edilir.
  Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin yıl sonuna göre 
Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır.
  Resmî taşıtlar, demirbaş eşya ve levazım

  Madde 15 -  a) 1. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner 
sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, 
hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Ancak, çok acil ve 
zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla ilgili kurumun talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı alınmadıkça bu cetvelde yer alan taşıtlar hiçbir şekilde 
edinilemez.   
  5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında 
yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik 
hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı 
menşeli binek ve station - wagon cinsi taşıt edinilemez.
  Yerli muhteva oranı % 50'nin altında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılır.
  2. 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlar ile özel kanunla 
kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, binek veya station - wagon cinsi 
taşıt ihtiyaçlarını yabancı menşeli taşıt kullanılmamak kaydıyla, hizmet alımı suretiyle de 
karşılayabilirler. Ancak, bu kurumların mülkiyetlerinde bulunduracakları ile hizmet alımı 
yoluyla temin edecekleri binek veya station - wagon cinsi taşıtların toplamı, 31.12.2002 tarihi 
itibarıyla mülkiyetlerinde bulundurdukları ile hizmet alımı yoluyla kullandıkları binek veya 
station - wagon cinsi taşıtların toplam sayısını hiçbir surette aşamaz.
  Kurumlar, 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi uyarınca ekonomik 
ömrünü doldurmuş olduğu veya bakım - onarım ve işletme giderleri ile diğer maliyet unsurları 
dikkate alınarak hesaplanacak toplam yıllık maliyetinin, hizmet alımı suretiyle temin edilecek 
taşıtların yıllık hizmet alım maliyetinden yüksek olacağı tespit edilen binek ve station - wagon 
cinsi taşıtlarını yetkili tasfiye birimleri aracılığıyla tasfiye edebilirler.
  3. Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin (2) numaralı alt bent uyarınca 
temin edecekleri taşıtların kira bedelleri ile diğer işletme giderleri kurum bütçelerinde 
açılacak ayrı bir faaliyetten ödenir. Bu faaliyette ihtiyaç duyulacak ödenek "083 - Taşıtların 
Kira, Bakım - Onarım, İşletme ve Diğer Zorunlu Giderlerine İlişkin Hizmetler" faaliyetindeki 
ödenekten, başlangıç ödeneğinin yarısına kadar aktarma yapılmak suretiyle karşılanır. Yeni 
açılan bu faaliyete bütçenin diğer tertiplerinden aktarma yapılamaz.
  4. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait 
olup (2) numaralı alt bent kapsamındaki kamu kurumlarınca kullanılan taşıtların giderleri için, 
kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.
  Emniyet Genel Müdürlüğünce 31.12.2002 tarihi itibarıyla bu şekilde kullanılan 
taşıtlardan, maliklerinin muvafakatı alınanlar bedelsiz olarak 30.6.2003 tarihine kadar bu 
kurumun mülkiyetine devredilir. 
  5. Kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarına ait taşıt sayısını azaltmak, taşıt bakım - 
onarım ve akaryakıt giderlerinde israfa yol açmamak amacıyla gerekli düzenlemeleri 
yapmaya, önlemleri almaya, sınırlamalar getirmeye Maliye Bakanının teklifi üzerine 
Başbakan, kamu görevlilerinden kimlerin resmi taşıtlar yerine ticari taşıtlardan 
yararlanacağına ve ticari taşıtlardan yararlanacaklara yapılacak ödemeler ile bunlara ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
  b) 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının makam ve servisler itibarıyla demirbaş kullanım 
süreleri ve standartları, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen standartlar da 
dikkate alınarak, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne göre oluşturulan 
Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenir.
  2. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, 
belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçelerin yatırım ve transfer 
tertibinden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst 
kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıkları ile müessese ve 
işletmelerindeki ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın tespiti ile bunların kuruluşlar arasında 
bedelsiz olarak devredilmesine veya tasfiye edilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye 
Bakanlığınca düzenlenir.
  Hastane ve tedavi ücretleri