Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ 
   HÜKÜMETİ ARASINDA SUÇLULARIN İADESİ ANLAŞMASININ 
   ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası		: 4832
Kabul Tarihi		: 20/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 25/03/2003 Sayı : 25059

 

  Madde 1 - 29 Haziran 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşması”nın 
onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
SUÇLULARIN İADESİ ANLAŞMASI
 
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Sözleşen Devletler” 
olarak anılacaktır),
  Her iki ülke arasında suçların önlenmesinde daha etkin bir işbirliğini sağlamak isteği ile aralarında suçluların 
iadesi konusunda bir anlaşma yaparak,
  Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
Madde 1
Suçluların İadesi Yükümlülüğü
  1. Herbir Sözleşen devlet, işbu Anlaşmada belirtilen durumlarda ve şartlara bağlı olarak, bir Devletin 
Ülkesinde 2 nci Maddede tanımlanan iadeye konu bir suç nedeniyle itham veya mahkûm edilen ve diğer 
Devletin ülkesinde bulunan herhangi bir kişiyi, suçun bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra 
işlendiğine bakılmaksızın birbirlerine iade etmeyi üstlenir.
  2. 2 nci Maddede belirtilen ve Talep Eden Devletin ülkesi dışında işlenmiş olmakla birlikte bu Devletin yargı 
yetkisine giren bir suç söz konusu olduğunda, istenilen Devlet mütekabil koşullarda işlenmiş böyle bir suç 
üzerinde yargı yetkisine sahip ise, yine suçlu iade edilecektir. Bu gibi durumlarda, İstenilen Devlet, suçun 
ağırlığı da dahil olmak üzere, meselenin tüm yönlerini dikkate alacaktır.
  3. Suç, Talep Eden Devlet ülkesi dışında işlenmişse İstenilen Devlet, iadeyi bu Anlaşmanın hükümlerine 
bağlı kalarak:
  (a) İstenilen Devletin mevzuatı benzer koşullarda işlenen böyle bir suçun cezalandırılmasını öngörüyorsa 
veya,
  (b) Suç, Talep Eden Devletin uyruğu tarafından işlenmiş ve bu Devletin yasalarına göre bu kişiyi yargılama 
yetkisi varsa,
  kabul edecektir.
  Madde 2
  Suçlunun İadesini Gerektiren Fiiller
  1. Gerek Talep Eden Devletin ve gerek İstenilen Devletin kanunlarınca en aşağı bir sene özgürlüğü bağlayıcı 
bir cezayı veya daha ağır bir cezayı mucip fiiller suçlunun iadesini yükümlü kılar. Talep Eden Devletin ülkesinde 
mahkûmiyet kararı verilip hapis cezasına hükmedilmişse, verilen ceza en aşağı altı ay olmalıdır.
  2. İade istemi, Talep Eden Devlet ve İstenilen Devletin Kanunlarınca özgürlüğü bağlayıcı bir ceza ile 
cezalandırılan çeşitli suçlara taalluk etmekle beraber bunlardan bazıları verilebilecek ceza sürelerine ait koşula 
uymuyor ise, İstenilen Devlet, bu sonuncu suçlar için dahi iadeyi sağlamak hakkına haiz olacaktır.
  Madde 3
  Suçluların İadesi ve Takibat
  1. İstenilen kişi iadesine konu suç için İstenilen Devletin mahkemeleri tarafından yargılanabilecekse, bu 
Devlet iade talebini reddedebilir.
  2. İstenilen Devlet, bu Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen nedenden dolayı bir iade talebini reddetmesi 
halinde, adlî takibat yapılabilmesi için meseleyi yetkili makamlarına iletecektir. Bu makamlar karar verirken, 
kendi mevzuatlarına göre önemli bir suç için izlenen yöntemi uygulayacaklardır.
  3. Eğer yetkili makamlar böyle bir olayda takibat yapılmamasına karar verirlerse, iade istemi bu Anlaşma 
çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir.
  Madde 4
  İadenin Reddedilmesinin Nedenleri
  Kişi aşağıdaki durumlarda iade edilmeyebilir:
  1. Suçlu iadeye konu suç için, altı ay ya da daha fazla süreli hapis ya da başka tür hürriyeti kısıtlama 
cezasına mahkûm olmamışsa;
  2. İadesinin talep edildiği suç nedeniyle İstenilen Devlet ülkesinde takibata uğramışsa daha önceden bu 
Devletin herhangi bir yasası doğrultusunda beraat etmiş veya mahkûm edilmiş olup da serbest bırakılmaya hak 
kazanmışsa,
  3. İadesinin talep edildiği suç nedeniyle, üçüncü bir Devletin ülkesinde daha önce mahkûm edilmiş veya 
beraat etmişse.
  Madde 5
  Siyasî Suçlar
  1. İadeye konu olan suç, İstenilen Devletçe siyasî suç kabul edildiği taktirde iade istemi yerine 
getirilmeyecektir.
  2. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından aşağıdaki suçlar siyasî suç olarak kabul edilmeyecektir:
  (a) 16 Aralık 1970 tarihinde La Haye’de imzaya açılan Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin 
Önlenmesine İlişkin Sözleşmenin kapsamına giren bir suç;
  (b) 13 Eylül 1971 tarihinde Montreal’de imzaya açılan Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı 
Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi kapsamına giren bir suç;
  (c) 14 Aralık 1973 tarihinde New York’ta imzaya açılan Diplomatik Ajanlar da Dahil Olmak Üzere 
Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme 
kapsamına giren bir suç;
  (d) 18 Aralık 1979 tarihinde New York’ta imzaya açılan Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmenin 
kapsamına giren bir suç;
  (e) Adam öldürme;
  (f) Devlet Başkanı veya Hükümet Başkanı veya bunların aile üyelerine yönelik öldürme veya buna teşebbüs;
  (g) Kasten adam öldürme veya tedbirsizlikle ölüme sebebiyet;
  (h) Silahla, tehlikeli Maddeyle veya başka bir şekilde insan vücuduna cismen zarar vermek veya yaralamaya 
sebebiyet, kasten yaralama veya ağır ıstırap verecek şekilde vücut bütünlüğüne zarar vermek;
  (i) İnsan hayatını tehlikeye atması ya da önemli maddî hasara yol açması muhtemel bir patlamaya neden 
olmak;
  (j) Gerek kendisi gerek bir başka kişi vasıtasıyla, insan hayatını tehlikeye atmak ya da önemli maddî hasara 
yol açmak amacıyla patlayıcı Madde imal etmek veya bulundurmak;
  (k) Kendisi veya bir başka kişi vasıtasıyla insan hayatını tehlikeye atmak amacıyla ateşli silah ya da patlayıcı 
Madde bulundurmak;
  (l) Kendisi veya bir başka kişinin yakalanmasına ya da tutuklanmasına karşı koymak veya engellemek 
amacıyla ateşli silah kullanmak;
  (m) İnsan hayatını tehlikeye atmak kasdıyla ya da dikkatsizlikle başka bir kişinin hayatını tehlikeye 
sokabilecek şekilde gerek kamu yararı gerek başka bir amaçla kullanılan mallara zarar vermek;
  (n) Adam kaldırma, kız, kadın veya çocuk kaçırma, rehin alma dahil yasadışı hürriyeti tahdit veya alıkoyma;
  (o) Adam öldürmeye azmettirme;
  (p) Talebin yapıldığı anda, İstenilen Devletin kanunlarına göre siyasî olarak kabul edilmeyen, terörizm ile 
ilgili diğer herhangi bir suç;
  (r) Yukarıda belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye teşebbüs etmek veya işlemek için teşekkül kurmak 
ya da böyle bir suçun işlenmesine iştirak etmek veya iştirak etmeye teşebbüs;
  3. Bu Madde, Sözleşen Devletlerin, diğer herhangi bir çok taraflı sözleşme ile taahhüt ettiği ya da taahhüt 
edebileceği yükümlülükleri etkilemeyecektir.
Madde 6
Askerî Suçlar
  Genel anlamda ceza hukukuna göre suç teşkil etmeyen askerî suçlar dolayısıyla iade işbu Anlaşmanın 
uygulama alanı dışında bırakılmıştır.
Madde 7
Malî Suçlar
  Vergiler, harçlar, gümrük vergileri ve döviz dahil malî nitelikteki suçlar için bu anlaşma hükümlerine göre 
iade sağlanacaktır.
Madde 8
Uyrukların İadesi
  1. Sözleşen Devletlerin uyrukları, eylemin İstenilen Devletin mevzuatına göre de suç oluşturması ve bu 
Devletin meseleyi kovuşturulmak üzere kendi yetkili makamlarına iletmesi kaydıyla, diğer Sözleşen Devlete 
iade edilmeyecektir.
  2. Eğer İstenilen Devlet uyruğunu iade etmez ise, Talep Eden Devletin istemi üzerine, mevzuatına uygun 
olduğu takdirde, meseleyi kovuşturulmak üzere yetkili makamlarına iletecektir. Bu amaçla, suçla ilgili dosyalar, 
bilgiler ve belgeler 14 üncü Maddede öngörülen yöntemle ücretsiz olarak gönderilecektir. Talep eden Devlet, 
isteminin sonucundan haberdar edilecektir.
  
Madde 9
Suçun İşlendiği Mahal
  İade talebine konu olan suç Talep Eden Devletin ülkesi dışında işlenmişse, iade ancak İstenilen Devletin 
mevzuatının, ülkesi dışında işlenen aynı tür bir suçun kovuşturulmasına müsaade etmemesi veya isteme konu 
suçun bu Anlaşma hükümlerine göre iadeye cevaz vermemesi halinde reddolunabilir.
Madde 10
Aynı Fiiler Dolayısıyla Takibat Yapılmakta Olması
  İstenilen Devlet, iade istemine konu olan suç veya suçlar dolayısıyla, zaten hakkında takibat yapmakta 
olduğu kişinin iadesini reddedebilir.
Madde 11
Non Bis In Idem
  İadesi talep edilen şahıs hakkında İstenilen Devletin yetkili makamlarınca iade talebine konu edilen bir veya 
birkaç fiilden dolayı kesinleşmiş olarak karar verilmiş ise iadeye cevaz yoktur. İstenilen Devletin yetkili 
makamlarınca aynı fiil veya fiiler hakkında takibat yapılmamasına veya yapılmış bulunan takibata son 
verilmesine karar verilmiş ise iade talebi reddolunabilir.
Madde 12
Zamanaşımı
  Dava veya cezanın Talep Eden Devlet mevzuatına göre zamanaşımına uğramış olması halinde iadeye cevaz 
yoktur.
Madde 13
Ölüm Cezası
  Talep Eden Devletin Kanunlarında iade talebine konu olan fiilin ölüm cezasına müstelzim olmasına 
mukabil, İstenilen Devletin mevzuatında ölüm cezası bulunmaması veya bu cezanın umumiyetle tatbik 
edilmemesi halinde, iade, ancak Talep Eden Devlet ölüm cezasının infaz edilmeyeceğine dair İstenilen Devlete 
kâfi teminat vermediği takdirde reddolunabilir.
Madde 14
İstem ve Gerekli Belgeler
  1. İşbu Anlaşmaya göre, iade talebi diplomatik kanaldan yapılacaktır. İki Devlet arasında karşılıklı istişarede 
bulunulmak suretiyle diğer iletişim yolları da kullanılabilir.
  2. İade talepnamesine;
  (a) Talep Eden Devlet Kanunlarında öngörülen usule uygun olarak düzenlenen muhkûmiyet kararı ve 
hükmün veya tutuklama müzekkeresinin veya aynı değerdeki diğer bir belgenin aslı veya onaylı örneği;
  (b) İade istemine konu olan suçun (suçların) işleniş tarihleri ve mahalleri, ilgili kanun Maddeleri belirtilmek 
suretiyle hukukî tavsiflerini içeren belge,
  (c) Suç (suçlara) uygulanan kanun Maddeleri metinleri,
  (d) İadesi istenen kişinin mümkün olduğu kadar doğru tanımıyla birlikte kimliğini ve uyruğunu tespite 
yarayacak fotoğraf, parmak izi fişleri, pasaport ayrıntıları vesaire gibi sağlanan bilgiler,
  eklenecektir.
  3. Talep Eden Devletçe gönderilen bilgilerin İstenilen Devletçe karar verme bakımından yetersiz görülmesi 
halinde, İstenilen Devlet, Talep Eden Devlet tarafından bir ay içinde kendisine iletilmek üzere, tamamlayıcı bilgi 
isteminde bulunabilir. Bu süre geçerli nedenlerle ve Tarafların karşılıklı rızalarıyla uzatılabilir.
Madde 15
Kanıtlar
  1. İstenilen Devletin makamları : 
  İadeye ilişkin bütün işlemlerde, yeminli olarak veya bunu teyiden elde edilen her kanıtı, her müzekkereyi 
veya bununla ilgili belgeyi veya bir mahkûmiyete ilişkin olayları açıklayan adlî belgeyi eğer;
  (a) (i) Belge müzekkere ise, Talep Eden Devletin hâkimi, sulh hâkimi veya yetkili makamı tarafından 
imzalanmışsa veya, herhangi bir belge söz konusu olup da, aslı anılan merciler tarafından onaylanmışsa,
  (ii) Bazı tanıkların yeminli beyanıyla veya Talep Eden Devletin ilgili Bakanının resmî mührüyle tasdik 
olunmuşsa,
  (b) İstenilen Devletin mevzuatına göre kabul edilebilecek bir yöntemle onaylanmışsa,
  delil olarak kabul edecektir.
  2. 1 inci paragrafta belirtilen kanıtlar, bunların Talep Eden Devlette veya üçüncü bir Devlette yeminli veya 
yeminsiz olarak teyit edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, İstenilen Devlette iade işlemlerinde geçerli 
addedilecektir.
Madde 16
Hususîlik Kuralı
  1. Aşağıda belirtilen haller dışında iade edilen şahıs iadeden evvel ika ettiği ve iadeye esas olandan başka bir 
fiilden dolayı takip veya muhakeme edilemeyeceği gibi bir ceza veya emniyet tedbirinin infazı için tevkif 
edilemez ve kezalik herhangi bir surette hürriyeti kısıtlanamaz :
  (a) İade eden Devletin buna muvafakat etmesi. Muvafakatı istihsal için bir talepte bulunulacak ve buna 14 
üncü Maddede mezkûr belgeler ile iade edilen şahsın suça müteallik olarak yaptığı beyanın zaptı eklenecektir. 
Muvafakat, ancak şahsın talep edilmesine sebep olan suçun bizatihî bu Anlaşmaya göre iadeyi icap ettirmesi 
halinde gösterilir.
  (b) İade edilen şahsın nihaî olarak serbestîsine kavuşmasını takip eden 45 gün zarfında iade edildiği 
Devletin arazisini, elinde imkân olduğu halde terk etmemesi veya terk ettikten sonra buraya geri dönmesi 
halinde.
  (c) Suçlunun iadesini sağlamak amacıyla ispatlanan maddî olaylar sonucunda iadeye elverişli daha hafif bir 
suçun ortaya çıkması.
  2. Suç addolunan fiilin evsafı takibat esnasında değişmişse, iade edilen şahıs hakkında ancak yeniden tavsif 
edilen suçun unsurları iadeyi icap ettiriyorsa takibat ve muhakeme yapılabilir.
Madde 17
Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade
  16 ncı Maddenin 1 inci paragrafının (b) bendinde öngörülen hal müstesna olmak üzere Talep Eden Devletin 
kendisine teslim edilip de üçüncü bir Devlet tarafından iadeye mukaddem suçlardan dolayı istenilen şahsı 
kendisine teslim etmiş olan Devletin rızasını almadan, üçüncü bir Devlete iade edemez. Talep edilen Devlet, 14 
üncü Maddede belirtilen belgeleri isteyebilir.
Madde 18
Geçici Tutuklama
  1. Müstacel hallerde, iadeyi Talep Eden Devletin yetkili makamları iadesini istediği şahsın geçici 
tutuklanmasını talep edebilirler; İstenilen Devletin yetkili makamları ise, bu talep hakkında kendi kanunlarına 
göre karar verecektir.
  2. Geçici tutuklama talebinde 14 üncü Maddenin 2 (a) bendinde belirtilen belgelerden birinin mevcudiyeti ve 
iade talebinde bulunulacağı belirtilecektir. Bu talepte, ayrıca yapılacak iade talebine konu teşkil eden fiil, bunun 
ika edildiği yer ve tarih ve istenilen şahsın eşkâli olanaklar nispetinde açıklanacaktır.
  3. Geçici tutuklama ile ilgili bir talep, İstenilen Devletin yetkili makamlarına diplomatik yollardan 
gönderilebileceği gibi posta veya telgraf ile ya da İnterpol aracılığıyla veya yazıya dönüştürülebilen veya 
Sözleşen Devletler tarafından kabul edilen diğer herhangi bir yöntemle de gönderilebilir.
  4. Talepte bulunan makam, talebinin sonucu hakkında vakit geçirilmeden haberdar edilecektir.
  5. Geçici tutuklama, tutuklamayı takip eden 60 günlük süre zarfında İstenilen Devlete iade talebinin ve 14 
üncü Maddede belirtilen belgelerin tevdi edilmemesi halinde sona erer; geçici tutuklama hiçbir surette tevkifi 
takip eden 90 günü geçemez. Geçici serbest bırakma her zaman mümkündür; ancak İstenilen Devlet, iade talep 
edilen şahsın kaçmasına mâni olmak için gerekli gördüğü önlemleri alacaktır.
  6. Serbest bırakma, iade talebinin ahiren vürudu halinde yeni bir tutuklamaya veya iadeye mâni teşkil etmez.
Madde 19
İstemlerin Çakışması
  Birden fazla Devlet tarafından aynı fiilden veya değişik fiilerden dolayı aynı esnada iade talep edildiği 
takdirde, İstenilen Devlet bütün koşulları ve bilhassa suçların birbirlerine nispeten ağırlık oranlarını ve ika 
edildikleri yeri, taleplerin mütekabil tarihlerini, istenilen şahsın uyruğunu ve bilahare başka bir Devlete yeniden 
iade olanağını dikkate alarak karar verecektir.
Madde 20
Teslimat
  1. İstenilen Devlet, iade hakkındaki kararını 14 üncü Maddenin 1 inci paragrafında öngörülen yöntemle 
Talep Eden Devlete bildirecektir.
  2. Tam veya kısmî ret halinde nedenleri gösterilecektir.
  3. Talebin kabul edilmesi halinde, Talep Eden Devlete teslim yer ve tarih ile istenilen şahsın iade edilmek 
üzere ne kadar süre tutuklu kaldığı hakkında bilgi verilecektir.
  4. İadesi talep edilen şahıs, belirlenen tarihte teslim alınmadığı taktirde, işbu Maddenin 5 inci fıkrasında 
öngörülen hal saklı kalmak kaydıyla, 30 günlük bir sürenin hitamında serbest bırakılabilir. Eğer şahıs, söz 
konusu süre içinde teslim alınmaz ise, İstenilen Devlet bu şahsı aynı suçtan dolayı iade etmeyi reddedebilir.
  5. İade edilecek şahsın mücbir sebeplerden dolayı teslim edilememesi veya teslim alınamaması halinde diğer 
Devlet bu durumdan haberdar edilecektir. İki Devlet yeni bir teslim tarihi üzerinde mutabık kalacaklar ve işbu 
Maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri uygulanacaktır.
Madde 21
Tehirli veya Şartlı Teslim
  1. İstenilen Devlet, iade talebi hakkında kararını verdikten sonra, şahıs aleyhine takibatta bulunabilmek veya 
esasen mahkûm olmuşsa, iade talebine konu olanların dışında bir fiilden dolayı uğradığı cezayı kendi ülkesinde 
çekebilmesi için iadesi istenilen şahsın teslimini erteleyebilecektir.
  2. İstenilen Devlet teslimi tehir edeceği yerde, iadesi istenilen şahsı, Devletler arasında müştereken tesbit 
edilecek şartlar doğrultusunda Talep Eden Devlete geçici olarak teslim edebilecektir.
Madde 22
Eşyanın Teslimi
  1. İstenilen Devlet, yasalarının olanak verdiği ölçüde ve Talep Eden Devletin istemi üzerine, aşağıda 
belirtilen eşyaya el koyacak ve bu Devlete teslim edecektir;
  (a) Kanıt olarak istenilen veya;
  (b) Suçun bir sonucu olarak edinilen ve yakalanması anında iadesi istenilen kişinin zilyetliğinde bulunan 
veya bulunduğu sonradan ortaya çıkarılan eşyalar,
  2. İşbu Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen eşya iadesi istenilen kişinin ölümü ya da kaçmasından dolayı, 
iadesi gerçekleşmemiş olması halinde dahi Talep Eden Devlete teslim edilecektir.
  3. Söz konusu eşya İstenilen Devletin sınırları içinde el koyma ya da müsadereye tâbi ise, bu Devlet karara 
bağlanmamış cezaî kovuşturmalara ilişkin olarak bunları geçici olarak muhafaza edebilir ya da geri verilmesi 
koşuluyla teslim edebilir.
  4. İstenilen Devletin ya da üçüncü tarafların, yukarıda bahsedilen eşya üzerinde kazandıkları haklar saklıdır. 
Bu tür hakların varlığı halinde, eşya, yargılamadan sonra mümkün olan en kısa zamanda bedelsiz olarak İstenilen 
Devlete geri gönderilecektir.
Madde 23
Transit Geçiş
  1. Sözleşen Tarafların birinin ülkesinden transit geçişe, 14 üncü Maddede belirtilen yöntemlerle yapılacak 
istem üzerine, işbu istem ülkesinden transit geçişin yapılacağı Devlet tarafından, konuya ilişkin suçun bu 
Anlaşma hükümleri çerçevesinde siyasî veya tamamen askerî nitelikte bir suç olarak addedilmemesi kaydıyla 
müsaade edilecektir.
  2. Kendisinden transite müsaade etmesi istenilen memleketin 8 inci Madde anlamındaki uyruğunun transit 
olarak geçmesi reddolunabilir.
  3. 14 üncü Maddede belirtilen belgelerin tevdii, işbu Maddenin 4 üncü paragrafı hükümleri saklı kalmak 
koşuluyla gereklidir.
  4. Hava yolunun kullanılması halinde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.
  (a) Aracın inmesi söz konusu değilse, Talep Eden Devlet aracın ülkesi üzerinden geçeceği Devleti haberdar 
edecek ve 14 üncü Maddede belirtilen belgelerden birinin mevcut olduğunu bildirecektir. Planlanmamış bir inişi 
halinde, işbu bildirim 18 inci Maddede sözü edilen geçici tutuklama etkisini doğuracak ve Talep Eden Devlet 
nizamî bir transit talebinde bulunacaktır.
  (b) Aracın inmesi amaçlanıyorsa, Talep Eden Devlet nizamî bir transit talebinde bulunacaktır.
Madde 24
Uygulanacak Yasalar
  İade ve geçici tutuklama ile ilgili işlemler sadece İstenilen Devletin yasalarına uygun olarak yerine 
getirilecektir.
Madde 25
Suçluların İadesi Konusunda Karşılıklı Hukukî Yardımlaşma
  Sözleşen Devletlerden her biri, yasaların izin verdiği ölçüde, iade isteminin yapıldığı suçla ilgili cezaî 
konularda birbirlerine en geniş anlamda yardımda bulunacaktır.
Madde 26
Dil
  İşbu Anlaşmanın uygulanmasında, Sözleşen Devletler kendi ulusal dilini (dillerini) kullanacak ve ilgili 
belgelerin İngilizce’ye yapılmış onaylı çevirilerini ekleyeceklerdir.
Madde 27
Masraflar
  1. İade nedeniyle İstenilen Devletin sınırları içinde yapılan masraflar bu Devlet tarafından karşılanacaktır.
  2. Ülkesi üzerinden transit geçit talebinde bulunulan Devletin sınırları içinde transit geçiş nedeniyle ortaya 
çıkan masraflar Talep Eden Devlet tarafından karşılanacaktır.
Madde 28
Uluslararası Yükümlülükler
  İşbu Anlaşma, Sözleşen Devletlerin taraf oldukları Uluslararası Sözleşmeler/Anlaşmalardan kaynaklanan 
haklarını ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.
Madde 29
Onaylama ve Yürürlüğe Giriş
  1. İşbu Anlaşma onaylamaya tâbidir ve onaylama belgelerinin karşılıklı olarak değişimi tarihinden 30 gün 
sonra yürürlüğe girecektir.
  2. Sözleşen Devletlerden herbiri diplomatik yollardan diğerine bildirim yapmak suretiyle işbu Anlaşmayı 
herhangi bir anda feshedebilir; ve bu tür bir bildirimin yapılması durumunda, Anlaşma bildirimin alınması 
tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkacaktır.
  Yukarıdaki hükümlere tanık olmak üzere, Sözleşen Devletlerin Yetkili Temsilcileri işbu Anlaşmayı 
imzalayıp mühürlemişlerdir.
  Ankara’da 29 Haziran 2001 tarihinde, Türkçe, Hintçe ve İngilizce olarak üç nüsha olarak yapılmıştır, her üç 
nüsha aynı ölçüde geçerlidir. Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.
 
	Türkiye Cumhuriyeti	Hindistan Cumhuriyeti
	Hükümeti adına	Hükümeti adına
	Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK	Lal Krishna ADVANI
	Adalet Bakanı	İçişleri Bakanı