Endeksler
     TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN 
	ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası		: 4831
Kabul Tarihi		: 19/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 22/03/2003 Sayı : 25056
 
  

  Madde 1 - 17 Eylül 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin 
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
  
  
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA
  Türkiye Cumhuriyeti ve Hindistan Cumhuriyeti; (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır.) 
  Özellikle bir Taraf yatırımcılarının, diğer Tarafın ülkesinde yapacakları yatırımlarla ilgili olmak üzere 
aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile;
  Anılan yatırımların tâbi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşmanın akdinin, sermaye ve teknoloji akımı ile 
Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini kabul ederek;
  İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarını 
sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tâbi tutulmasının gerektiği hususunda 
mutabık kalarak ve  
  Yatırımların teşviki ve karşılıklı korunması ile ilgili bir anlaşmanın yapılması kararıyla,
  Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır :
  Madde I
  Tanımlar ve Anlaşmanın Kapsamı
  İşbu Anlaşmada :
  1. "Yatırımcı" terimi :
  (a) Taraflardan her birinin yürürlükteki hukukuna göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri,
  (b) kuruluşlar, firmalar veya iş ortaklıklarını da kapsayacak şekilde Taraflardan her birinin yürürlükteki 
hukuku çerçevesinde kurulmuş veya teşekkül etmiş ve bu Tarafın ülkesinde önemli iş faaliyetlerine girişmiş 
bulunan şirketleri ifade eder.
  2. "Yatırım" terimi, yatırımın yapıldığı Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olarak, bu gibi bir yatırımın 
biçimindeki değişiklikleri de içerecek şekilde kurulmuş veya edinilmiş her türlü malvarlığını ifade eder ve 
özellikle bunlarla kısıtlı olmayacak şekilde, aşağıdakileri kapsar :
  (a) hisse senetleri, sermaye hisseleri ya da şirketlere iştirakin diğer şekilleri;
  (b) yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili malî değeri olan diğer 
haklar;
  (c) taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda sözkonusu malın bulunduğu Tarafın kanun ve nizamlarına 
uygun olarak tanımlandığı şekilde ipotek, tedbir, rehin ve diğer benzer haklar gibi diğer haklar;
  (d) Tarafların ilgili kanunlarına uygun olacak şekilde fikri mülkiyet hakları, peştemaliye, teknik prosesler ve 
know-how;
  (e) doğal kaynaklarla ilgili imtiyazları da içerecek şekilde, kanun veya sözleşme ile verilmiş iş imtiyazları. 
  3. "Yatırım" terimi işbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde mevcut bulunan tüm yatırımlar yanında 
bundan sonra yapılan veya edinilenleri de kapsar.
  4. "Hasılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle ancak sınırlı olmayacak şekilde kâr, faiz ve 
temettüleri ifade eder.
  5. (a) "Türkiye" terimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesini, aynı zamanda Uluslararası Hukuka uygun olarak 
üzerinde egemenlik haklarını ve yargılama hakkını kullanmaya yetkili olduğu deniz alanlarını ifade eder.
  (b) "Hindistan" terimi, Hindistan Cumhuriyeti'nin ülkesini ifade eder ve karasuları ve üzerindeki hava sahası 
yanında Uluslararası Hukuka uygun olarak Hindistan'ın egemenlik haklarına, diğer haklara ve yargılama hakkına 
sahip olduğu diğer deniz alanlarını da içerir. 
  
  
  
  
  Madde II
  Yatırımların Teşviki ve Korunması
  1. Her bir Taraf, diğer Tarafın yatırımcılarını kendi ülkesinde yatırım yapması için teşvik edecek ve elverişli 
koşullar yaratacak ve bu gibi yatırımlara herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarının yatırımlarına benzer 
durumlarda uygulanandan daha az elverişli olmayan koşullarda, kendi kanun ve nizamlarına uygun olarak 
muamele edecektir. 
  2. Her bir Taraf, gerçekleştirilmiş olan bu yatırımlara; kendi yatırımcılarının ya da herhangi bir üçüncü ülke 
yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda uygulanandan, hangisi daha elverişli ise, daha az elverişli 
olmayan bir muamele uygulanmasını sağlayacaktır.
  3. Tarafların, ülkelerine vatandaş olmayanların girmesi, kalması ve istihdam edilmesi ile ilgili kanun ve 
nizamlarına uygun olarak;
  (a) Taraflardan her biri, kendi ülkesindeki bir yatırımın faaliyete geçmesi ile ilgili olarak önemli düzeyde 
sermaye ve diğer şekillerde kaynak aktarmayı taahhüt eden veya taahhüt etme aşamasında olan diğer Taraf 
vatandaşları veya onların istihdam ettikleri kişilerin; kuruluş, geliştirme, idare ve danışmanlık maksadıyla 
ülkesine girmelerine ve ikamet etmelerine izin verecektir.
  (b) Taraflardan birinin yürürlükteki kanun ve nizamları çerçevesinde yasal olarak kurulan ve diğer Tarafın 
yatırımcılarının yatırımı olan şirketlere, kendi seçtikleri üst düzey idarî ve teknik personeli, milliyetleri ne olursa 
olsun istihdam etmelerine izin verilecektir.
  4. İşbu Maddenin hükümleri, bir Tarafın diğer Tarafın yatırımcılarına, birinci Tarafın sağlayabileceği 
herhangi bir muamele, tercih veya ayrıcalığın yararını sunmaya yükümlü olduğu anlamında yorumlanmayacaktır 
:
  (a) Taraflardan herhangi birinin taraf olduğu veya olabileceği bir gümrük birliği, ortak pazar, serbest ticaret 
bölgesi, parasal birlik veya bu gibi birlikleri kuran benzeri uluslararası anlaşmalar veya uluslararası işbirliğinin 
diğer biçimleri.
  (b) Tamamen veya kısmen vergilendirmeye ilişkin herhangi bir düzenleme veya uluslararası anlaşma.
  Madde III
  Kamulaştırma ve Tazminat
  1. Yatırımlar, kamu yararı amacıyla, ayrımcı olmayacak biçimde, uygun ve adil tazminat ödenerek ve 
yürürlükteki hukuka ve işbu Anlaşmanın II nci Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak yapılan 
işlemler dışında kamulaştırılmayacak, devletleştirilmeyecek ve doğrudan ve dolaylı olarak benzeri etkileri 
yaratan uygulamalara (bundan sonra "kamulaştırma" olarak anılacaktır.) maruz kalmayacaktır.
  2. Tazminat kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma işleminin uygulanmasından veya kamunun bilgisine 
sunulmadan önceki gerçek pazar değerine eşit olacaktır. Bu (Tazminat) ödeme tarihine kadar, carî bir oran 
üzerinden faiz içerecektir. Tazminat gecikme olmaksızın ödenecek, etkin bir biçimde gerçekleştirilebilir ve 4 
üncü Maddenin 2 nci paragrafında tanımlandığı gibi serbestçe transfer edilebilir olacaktır.
  3. Yatırımları; savaş, ayaklanma, iç karışıklıklar veya diğer benzer olaylar nedeniyle diğer Tarafın ülkesinde 
zarara uğrayan Taraflardan birinin yatırımcıları, diğer Tarafça, söz konusu zararların karşılanması bakımından 
kendi yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına gösterdiği muameleden daha az elverişli 
olmamak kaydıyla, hangisi en elverişli ise o muameleye tâbi tutulacaktır.
  Madde IV
  Ülkesine İade ve Transfer
  Her bir Taraf, bir yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeriye ve dışarıya serbestçe ve 
gecikme olmaksızın yapılmasına izin verecektir. Bu tür transferler aşağıdakileri içerir:
  (a) gelirler;
  (b) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen meblağlar;
  (c) Madde III çerçevesinde ödenecek tazminatlar;
  (d) yatırımlarla ilgili kredilerden kaynaklanan ana para ve faiz ödemeleri;
  (e) diğer Tarafın ülkesinde, bir yatırımla ilgili uygun çalışma izinlerini almış olan bir Tarafın vatandaşlarının 
aldıkları maaş, ücret ve diğer gelirleri;
  (f) bir yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler. 
  2. Aksi yatırımcı ve ev sahibi Tarafça kararlaştırılmadıkça, transferler, yatırımın yapılmış olduğu para birimi 
veya herhangi bir konvertibl para birimiyle ve transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden 
yapılacaktır.
  Madde V
  Halefiyet
  1. Eğer bir Taraf yatırımcısının yatırımı, ticarî olmayan risklere karşı kanunî bir sistem dahilinde sigorta 
edilmişse ve sigortalayan bu gibi yatırımcılara, İşbu Anlaşma kapsamındaki talepleri ile ilgili olarak ödeme 
yapmışsa, sigortalayanın ilgili sigorta anlaşmasının şartlarından ileri gelen her türlü halefiyeti diğer Tarafça 
tanınacaktır. 
  2. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiç bir hakkı kullanmaya yetkili 
olmayacaktır.
  3. Bir Âkit Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar, işbu Anlaşmanın VI. Maddesi hükümleri 
uyarınca çözümlenecektir. 
  Madde VI
  Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı
  Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
  1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasında, o yatırımcının yatırımıyla ile ilgili olarak çıkan 
uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından yatırıma ev sahipliği yapan Tarafa ayrıntılı bilgi içerecek şekilde yazılı 
olarak bildirilecektir. Yatırımcı ile ilgili Taraf bu uyuşmazlıkları, mümkün olduğunca iyi niyetle, karşılıklı 
görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır.
  2. Eğer uyuşmazlıklar, birinci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde bu yolla 
çözülemezse, bundan sonra başka bir şekilde söz edilmedikçe, yatırımcının tercihi üzerine aşağıdaki mercilere 
sunulabilir:
  (a) karar için, sözkonusu yatırımı kabul etmiş olan Tarafın hukukuna uygun olarak, bu Tarafın adlî, veya 
diğer yetkili mercilerine; veya
  (b) uluslararası tahkime ilişkin olarak :
  (i) Taraflardan her ikisinin de Sözleşmeye taraf olmaları halinde Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları 
Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesine göre Yatırım Uyuşmazlıkları Çözümü için 
Uluslararası Merkez (ICSID)
  (ii) Karşılıklı rıza ile, Uzlaştırma, Tahkim ve Delil Toplanması İşlemlerinin İdaresi için İlave İmkân
  (iii) Aşağıdaki değişikliklere tâbi olarak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunun 
Tahkim Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL)
  * Kuralların 7 nci Maddesine göre atama mercii Uluslararası Adalet Divanının Taraflardan herhangi birinin 
vatandaşı olmayan Başkanı, Başkan Yardımcısı veya en kıdemli hâkimi olacaktır. Üçüncü hakem, Taraflardan 
birinin vatandaşı olmayacaktır.
  * Taraflar kendi hakemlerini iki ay içinde atayacaklardır.
  * Tahkim Kararı işbu Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak anılacaktır.
  * Tahkim Heyeti Taraflardan birinin talebi üzerine kararın temellerini belirtecek ve gerekçelerini 
bildirecektir.
  3. Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için nihaî ve bağlayıcı olacaktır. Her bir Taraf verilen kararı 
millî hukuku çerçevesinde yerine getirecektir. 
  
  
  
  Madde VII
  Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 
  1. Taraflar, İşbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanması ile ilgili her türlü uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği 
ruhu içinde, çabuk ve adil çözüm arayacaklardır. Bu bakımdan, Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan 
ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar, aralarında uyuşmazlıkların başladığı tarihten 
itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa uyuşmazlıklar herhangi bir Tarafın talebi üzerine, üç 
üyeli bir tahkim heyetine götürebilir.
  2. Her bir Taraf talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, birer hakem tayin edecektir. Bu iki hakem, 
üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan biri belirlenen süre 
içinde bir hakem tayin edemezse, diğer Taraf, Uluslararası Adalet Divanı'nın Başkanından bu tayini yapmasını 
talep edebilir.
  3. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda anlaşma 
sağlayamazlarsa; Heyet Başkanı, Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı 
tarafından seçilecektir.
  4. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin (2) nci ve (3) üncü paragraflarında belirtilen hallerde 
görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Başkan 
Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya 
Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli divan üyesi tarafından 
yapılacaktır.
  5. Tahkim Heyeti Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın diğer 
Maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmaya varacaktır. Böyle bir anlaşmanın olmaması 
halinde, Tahkim Heyeti, uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak usul kurallarını tayin etmesini 
Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir.
  6. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde, bütün beyanlar yapılacak, 
bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkim Heyeti -hangisi daha sonra geçekleşirse- son beyanlardan veya 
duruşmaların bittiği tarihten sonra iki ay içinde karara varacaktır. Tahkim Heyeti, nihaî ve bağlayıcı olacak 
kararını oy çokluğu ile alacaktır.
  7. Başkanın, diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar Taraflarca eşit olarak 
ödenecektir. Bununla birlikte, Tahkim Heyeti giderlerin daha yüksek bir oranının Taraflardan biri tarafından 
ödenmesine re'sen karar verebilir.
  8. Eğer bir uyuşmazlık, işbu Anlaşmanın VII. Maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim mahkemesine 
sunulmuş ve hâlâ orada çözüm beklemekte ise, aynı uyuşmazlık işbu Madde hükümleri uyarınca başka bir 
uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler 
yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir. 
  Madde VIII
  Uygulanabilir Kanunlar
  1. İşbu Anlaşmada başka bir şekilde belirtilmesinin dışında, bütün yatırımlar, bu gibi yatırımların yapıldığı 
Tarafın ülkesinde yürürlükte olan kanunlar tarafından yönetilecektir.
  2. İşbu Maddenin 1 inci paragrafına rağmen, İşbu Anlaşmadaki hiçbir şey evsahibi Tarafın; kendi 
kanunlarının normal, makul ve ayrımcı olmayan uygulaması çerçevesinde, zorunlu güvenlik menfaatlerinin 
korunması için veya çok şiddetli acil durumlarda harekete geçmesini engellemez.
  Madde IX
  
  Diğer Kuralların Uygulanması
  Eğer Taraflardan birinin hukuk kuralları veya uluslararası hukukun altında şu anda mevcut bulunan veya 
mevcut Anlaşmaya ek olarak bundan sonra Taraflar arasında tesis edilen yükümlülükler diğer Tarafın 
yatırımcılarının yatırımlarına işbu Anlaşma ile sağlanandan daha elverişli genel veya özel bir muamele sağlayan 
kurallar içeriyorsa, bu gibi kurallar daha lehte oldukları ölçüye kadar işbu Anlaşmaya üstün gelirler.
  
  
  Madde X
  Yürürlüğe Girme
  1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin değişiminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma on yıllık 
bir süre için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin 2 nci paragrafına göre sona erdirilmediği sürece yürürlükte 
kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinden sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlar yanında yürürlüğe 
giriş tarihinde mevcut olan yatırımlara da uygulanacaktır. Bununla birlikte, işbu Anlaşma yürürlüğe girişinden 
önce ortaya çıkan anlaşmazlıklara uygulanmayacaktır.
  2. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Tarafa bir yıl öncesinden feshi ihbarda bulunarak, Anlaşmayı ilk 
on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirebilir.
  3. İşbu Anlaşma Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, Taraflardan 
her birinin diğer Tarafa değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını 
bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir.
  4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın uygulanacağı 
yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer bütün Maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden 
itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır.
  Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır. Ankara'da 17 Eylül 1998 
tarihinde Türkçe ve İngilizce dillerinde, hepsi de aynı derecede geçerli olarak akdedilmiştir.
  Yorumda farklılık halinde İngilizce metin esas alınacaktır.
  
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
HÜKÜMETİ ADINA
(İmza)
(İmza)