Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ 
		TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
		      UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
  
Kanun Numarası		: 4830
Kabul Tarihi		: 19/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 22/03/2003 Sayı : 25056

  

  Madde 1 -  31 Ocak 1995 tarihinde Yeni Delhi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşması”nın 
onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDAKİ TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle 
taraflar olarak anılacaktır),
   Varolan dostluk ve anlayış bağlarını güçlendirmeyi arzu ederek,
   Turizmin ekonomik bir gelişme faktörü olduğu kadar taraflar arasındaki bağları 
güçlendiren bir araç olmasının önemini takdir ederek,
   Turizm alanında etkili bir şekilde işbirliği yapmaya karar vererek,
   Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
Madde -  I
   Taraflar, iki ülke arasındaki turizmi, geliştirmek ve ilerletmek için bütün gerekli 
önlemleri alacaklardır. Bu amaçla her iki taraf, resmî turizm örgütleri ve mevcut turizm 
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirme olanaklarını araştıracaklar ve ülkeleri arasında 
olduğu kadar üçüncü ülkelerden de turist çekebilmek için ortak çabalar sarfedeceklerdir.
Madde -  II
   Taraflar, turizm alanında mevcut bilgi ve deneyimlerini geliştirmek ve diğer ülkenin 
kazandığı başarılardan bilgi sahibi olmak için, resmî görevlilerin ve turizm uzmanlarının 
ziyaretlerini kolaylaştıracaklardır. Taraflar kendi iç pazarları için olduğu kadar, uluslararası 
alanlarda da ortak tanıtım kampanyaları gerçekleştirme yönünde seyahat endüstrisini teşvik 
edeceklerdir.
Madde -  III
   Taraflar, mevcut kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde özellikle grup turizmini 
teşvik etmek için sınır formalitelerini basitleştirme yönünde çaba sarfedeceklerdir.
Madde -  IV
   Taraflar, turizm planlaması konusunda bilgi alışverişi yapacak ve uygulamanın 
mümkün olduğu alanlarda işbirliğine gideceklerdir.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi alanında, taraflar birbirlerine, ayrıntıları ortak komite 
toplantıları sırasında tartışılmak üzere, değişik uzmanlık alanlarında öğrencilere eğitim 
kursları düzenlemek için imkân sağlayacaklardır.
Madde -  V
   Taraflar, turizm alanında kendi tecrübeleri konusunda bilgi alışverişinde bulunacak ve 
bu amaç için basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri materyaller, video kasetler ticarî 
amaçla kullanılmamak koşuluyla gümrük vergisine muaf tutulacaktır.
Madde -  VI
   Taraflar, turizm alanında yatırım için ortak işbirliği imkânlarını araştıracak ve bu amaç 
için uzman değiştirecek, yatırım teşviklerinin ve her iki ülkenin turistik özelliklerinin 
tanıtımını yapacaklardır. Bu amaca ulaşmak için her iki taraf da yatırım yapacaklara gerekli 
yardımı sağlayacaklardır.
Madde -  VII
   Taraflar, Türkiye ve Hindistan ile olduğu kadar üçüncü ülkelerden de gelecek turizmi 
geliştirmek ve ilerletmek amacıyla turizm ortak komiteleri kuracaklardır. Ortak komite bu 
konudaki uygulamaları gerçekleştirmek için gerekli önlemleri alacaktır.
   Ortak komite iki ülkeden birinde, her iki yılda bir, Türkiye’de Türkiye’nin, 
Hindistan’da Hindistan’ın başkanlığında toplanacaktır. Bununla beraber, iki ülkenin 
anlaşması ile ilave toplantılar düzenlenebilecektir.
Madde -  VIII
   Bu anlaşma, tarafların kendilerine ait yasal işlemlerin yerine getirildiği hususunu 
birbirlerine bildirdikleri tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Bu anlaşma yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 5 yıllık bir süre için geçerli olacak ve anlaşmanın fesih ihbarı anlaşmanın 
bitiminden 6 ay önce yazılı olarak taraflara duyurulmadıkça 5 yıllık süreler halinde 
kendiliğinden yenilenecektir.
   İşbu anlaşma 31 Ocak 1995 tarihinde Türkçe, Hintçe ve İngilizce dillerinde iki asıl 
nüsha olarak düzenlenmiştir. Bütün metinler eşit derecede geçerlidir ve bir anlaşmazlık 
durumunda İngilizce metine başvurulacaktır.
 
Türkiye Cumhuriyeti
Hindistan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Hükümeti Adına
(İmza)
(İmza)