Endeksler

TEBLİGAT KANUNU İLE CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA
	    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası		: 4829
Kabul Tarihi		: 19/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 27/03/2003 Sayı : 25061
 
 

  Madde 1 -  11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 6 ncı Maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “memurlarının kusur veya ihmali yüzünden veya” ibaresi Madde 
metninden çıkarılmıştır.

  Madde 2 -  7201 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
  Aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçiye tebligat:

  Madde 16. -  Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı 
konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

  Madde 3 -  7201 sayılı Kanunun 17 nci Maddesinde yer alan “birlikte oturan ailesi 
efradından” ibaresi “aynı konutta oturan kişilere” şeklinde değiştirilmiştir.

  Madde 4 -  7201 sayılı Kanunun 20 nci Maddesinin birinci cümlesinde yer alan “hüviyeti” 
kelimesi “adı ve soyadı” şeklinde ve son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu Maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci 
Maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten 
itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

  Madde 5 -  7201 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinde yer alan “zabıta amir ve memuruna” 
ibaresi “zabıta amir veya memurlarına” şeklinde değiştirilmiş ve Maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
  Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkra uyarınca 
kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

  Madde 6 -  7201 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinde yer alan “onbeş” kelimesi “onsekiz” 
şeklinde değiştirilmiştir.

  Madde 7 -  7201 sayılı Kanunun 23 üncü Maddesinin (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
  8. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve 
imzasını,

  Madde 8 -  7201 sayılı Kanunun 25 inci Maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/a 
Maddesi eklenmiştir. 
  Siyasî temsilcilik aracılığıyla yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebligat:

  Madde 25/a - Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu 
takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir. 
  Bu hâlde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği 
bir memur yapar. 
  Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün 
içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba 
o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir. 
  Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna 
başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa 
bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin 
merciine iade edilir.

  Madde 9 -  7201 sayılı Kanunun 28 inci Maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve 
dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.

  Madde 10 -  7201 sayılı Kanunun 34 üncü Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
  Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak tebligatlara ilişkin giderler 5 inci Maddeye göre 
ödenir. Verilen süreye rağmen ödenmeyen tebligat gideri dava dilekçesinin tebliğine ilişkin 
ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu Maddesi uyarınca işlem yapılır. Diğer 
hallerde tebligat konusu talepten vazgeçilmiş sayılır.

  Madde 11 -  7201 sayılı Kanunun 35 inci Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
  Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit 
edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır 
ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.
  Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

  Madde 12 -  7201 sayılı Kanunun 53 üncü Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuzbin 
liradan yüzbin liraya” ibaresi “bir milyar liradan üç milyar liraya” ve ikinci fıkrada yer alan 
“onbeş günden altı aya” ibaresi “üç aydan bir yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

  Madde 13 -  7201 sayılı Kanunun 54 üncü Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onbeşbin 
liradan ellibin liraya” ibaresi “beşyüz milyon liradan iki milyar liraya” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

  Madde 14 -  7201 sayılı Kanunun 55 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer 
alan “otuzbin liradan yüzbin liraya” ibaresi “bir milyar liradan üç milyar liraya”; (b) bendinde 
yer alan “onbeşbin liradan ellibin liraya” ibaresi “beşyüz milyon liradan iki milyar liraya”; (c) 
bendinde yer alan “otuzbin liradan yüzbin liraya” ibaresi “bir milyar liradan üç milyar liraya”; 
ikinci fıkrasında yer alan “(15) günden altı aya” ibaresi “üç aydan bir yıla” ve “(3) aydan (5) 
seneye” ibaresi “bir yıldan beş yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

  Madde 15 -  7201 sayılı Kanunun 56 ncı Maddesinde yer alan “bir aydan üç aya kadar 
hapis ve onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası” ibaresi “üç aydan bir yıla kadar 
hapis ve beşyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası” şeklinde 
değiştirilmiştir.

  Madde 16 -  7201 sayılı Kanunun 59 uncu Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
  Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, yemin davetiyesi bu zarfın içine konmadan da 
gönderilebilir.

  Madde 17 -  7201 sayılı Kanunun ek 1 inci Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm 
sahibine yapılmış sayılır.

  Madde 18 -  7201 sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 19 -  7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan “Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi”, 
“Cumhuriyet Müddeiumumiliği”, “Hariciye Vekâleti” ve “Jandarma Umum Kumandanlığı” 
ibareleri sırasıyla “Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü”, “Cumhuriyet Başsavcılığı”, 
“Dışişleri Bakanlığı” ve “Jandarma Genel Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir. 

  Madde 20 - 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 316 ncı 
Maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Maddeye dördüncü fıkra 
eklenmiştir. 
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri 
veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi halinde sanık veya müdafii ile müdahil, 
şahsî davacı veya vekillerine dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren yedi gün 
içinde yazılı olarak cevap verebilir. 
  Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanununun 35 inci Maddesine göre 
ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur.

  Madde 21 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 22 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.